Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4f9c15ec-e5e5-4e60-b749-2085ee56bfe9 471746 Acquisition of Greek nationality upon recognition

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας με αναγνώριση και απευθύνεται σε αλλοδαπούς που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους και αναγνωρίσθηκαν νόμιμα ως τέκνα Ελλήνων. Στους εν λόγω αλλοδαπούς απονέμεται η ελληνική ιθαγένεια, αν κατά το χρόνο της αναγνώρισης είναι ανήλικοι. Ως ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεωρείται είτε η ημερομηνία σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης, είτε η ημερομηνία που κατέστη τελεσίδικη η δικαστική πράξη αναγνώριση. Σε περίπτωση που η αναγνώριση έγινε μετά την ενηλικίωση του τέκνου τότε δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της πολιτογράφησης ομογενούς (https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/diadikasies-ktisis-e-i/politografisi-omogenon)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καθορισμού ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται από τον πατέρα ή/και τη μητέρα όταν το τέκνο είναι ανήλικο ή από το ίδιο το τέκνο όταν έχει ενηλικιωθεί εφόσον η αναγνώρισή του έγινε σε χρόνο που ήταν ακόμη ανήλικο. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί σε Προξενική Αρχή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενδέχεται να εφαρμόζεται προξενικό τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 16/2014 "Περί Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων"

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 4604/2019 (Α΄50) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 ν. 4674/2020 (Α΄53): Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 ν. 3200/1955 (Α΄97) ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ανήλικου Αλλοδαπού λόγω Αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5

       ,,,,


      • 1 Οικογενειακές Να πρόκειται περί τέκνου αλλοδαπής μητέρα και Έλληνα πατέρα που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, να μην έχει δηλ. «τεκμήριο καταγωγής από γάμο που προβλέπεται από το άρθρο 1465 ΑΚ.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Να μην έχει αποκτήσει κατά κάποιο άλλο νόμιμο τρόπο προ της αναγνωρίσεως την ελληνική ιθαγένεια, να πρόκειται δηλ. περί αλλοδαπού.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Το τέκνο που θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά την ημεροχρονολογία της αναγνώρισής του ως τέκνο Έλληνα.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Ο αναγνωρίζων πατέρας να έχει την ελληνική ιθαγένεια κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η αναγνώριση.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η πράξη της αναγνωρίσεως να είναι έγκυρη από πλευράς ελληνικού δικαίου, το κύρος της οποίας κρίνεται από τα άρθρα 11 και 20 ΑΚ.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον Έλληνα πατέρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1860

      • 2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού τέκνου. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού τέκνου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 3 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον το τέκνο που αναγνωρίστηκε έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδας, προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής το οποίο πρέπει να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρα που δεν ανήκει στη Σύμβαση Χάγης), συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του. Το αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης μπορεί να επέχει θέση πράξης αναγνώρισης οπότε σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται έκθεση αναγνώρισης από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Πράξη εκούσιας αναγνώρισης η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζει ως γνήσιο το τέκνο με τη συναίνεση της αλλοδαπής μητέρας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Πράξη εκούσιας αναγνώρισης η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζει ως γνήσιο το τέκνο με τη συναίνεση της αλλοδαπής μητέρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, η οποία να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1475 ΑΚ περί εκούσιας αναγνώρισης. Σε περίπτωση που το τέκνο αναγνωρισθεί σε ηλικία άνω των τριών ετών, για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισής του απαιτείται η αλλοδαπή μητέρα του να κατέχει νόμιμη άδεια διαμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 5 Δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απόφασης ελληνικού δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζεται ως βιολογικός πατέρας του ανήλικου τέκνου προσκομίζεται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής. Αν η αναγνώριση έχει γίνει με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται να αναγνωριστεί το δεδικασμένο της και στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1127

      • 6 Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του Έλληνα πατέρα Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του Έλληνα πατέρα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής από το αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου με βάση το οποίο να αποδεικνύεται η ελληνική ιθαγένεια του πατέρα, κατά το χρόνο τέλεσης της αναγνώρισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρα που δεν ανήκει στη Σύμβαση Χάγης), συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του. Η προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού (ή των εναλλακτικών του) κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξακριβωθεί αν συντρέχει η κύρια προϋπόθεση του κύρους της αναγνώρισης που αποτελεί η επιβεβαίωση είτε ότι το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι τέκνο άγαμης μητέρας, είτε ότι έχει γεννηθεί εντός νομίμου γάμου της αλλοδαπής μητέρας του αλλά έχει ανατραπεί το τεκμήριο της καταγωγής του από το γάμο αυτό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας. Πιστοποιητικό

       Βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση πρέπει να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρα που δεν ανήκει στη Σύμβαση Χάγης), συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8619

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση αγαμίας αλλοδαπής μητέρας Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αγαμίας αλλοδαπής μητέρας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από την αλλοδαπή μητέρα εφόσον υφίσταται αντικειμενική αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης αγαμίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση των αρμόδιων αλλοδαπών αρχών, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, περί μη έκδοσης βεβαίωσης αγαμίας ή αντίστοιχων πιστοποιητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9429

      • 10 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου αλλοδαπής μητέρας. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου αλλοδαπής μητέρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου της αλλοδαπής μητέρας, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 11 Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας της αλλοδαπής μητέρας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας της αλλοδαπής μητέρας       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 2244

      • 12 Άδεια διαμονής αλλοδαπής μητέρας Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής αλλοδαπής μητέρας       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον η αίτηση κτήσης ιθαγένειας με αναγνώριση υποβάλλεται (και) από την αλλοδαπή μητέρα στην αρμόδια υπηρεσία Ιθαγένειας της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4178

      • Νόμος 2 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτό είναι ανήλικος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 2 1438 1984 60 Α

       Περιγραφή Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του γονέα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100060

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 3370 1955 258 Α

       Περιγραφή Ο προ της συμπληρώσεως του 21ου έτους της ηλικίας του, αναγνωρισθείς, δι εκούσιας ή πλήρους δικαστικής αναγνωρίσεως ως τέκνον Έλληνος γίνεται Έλλην από της αναγνωρίσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100258

      • Εγκύκλιος Φ.102744/71666 2007

       Περιγραφή Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με αναγνώριση


      • Εγκύκλιος Φ.102744/9509 2008

       Περιγραφή Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.


      • Προεδρικό Διάταγμα 11, 20, 1475, 1479 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Με τα άρθρα 11 και 20 ΑΚ κρίνεται το κύρος της εκούσιας αναγνώρισης, ενώ με τα άρθρο 1475 και 1479 ΑΚ ρυθμίζεται ο τρόπος εκούσιας και δικαστικής αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • 1 Αίτηση - πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας των γονέων του αιτούντος αν είναι κάτοικοι ημεδαπής, ή στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή αν είναι κάτοικοι αλλοδαπής. Η αίτηση υποβάλλεται από τον πατέρα η/και τη μητέρα αν το τέκνο είναι ανήλικο και από τον ίδιο τον αιτούντα σε περίπτωση που είναι ενήλικος. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί σε Ελληνική Προξενική Αρχή, διαβιβάζεται με διπλωματικό σάκο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην οποία υπάγεται ο Δήμος στον οποίο υφίσταται δημοτολογική εγγραφή του Έλληνα πατέρα και στη συνέχεια ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία. Αν η αίτηση υποβληθεί από το ενήλικο πλέον τέκνο μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ιθαγένειας της χώρας ανάλογα με τον Δήμο στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο γίνεται έλεγχος πληρότητας του φακέλου και έλεγχος νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση νομικής πληροφορίας ή εφαρμοστέου δικαίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αναγνώριση έχει γίνει σε χώρα για την οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη νομική πληροφορία στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας διενεργείται αλληλογραφία με την αρμόδια Ελληνική Προξενική αρχή προκειμένου να διερευνηθεί αν η αναγνώριση έχει νομίμως συντελεστεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη χώρα σύνταξής της νομοθεσία, καθώς και αν προς το περιεχόμενό της η εξομοίωση του εκτός γάμου τέκνου με γνήσιο είναι πλήρης χωρίς να περιέχει αίρεση ή προθεσμία, ούτε να υπόκειται σε ανάκληση, όπως απαιτείται κατά το ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της.

       Ναι Όχι


      • 5 Αναζήτηση Συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία διενεργείται αλληλογραφία προκειμένου να προσκομισθούν νομοτύπως.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος για κτήση ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογράφεται το σχέδιο της απόφασης από όλους τους υπηρεσιακούς φορείς (εισηγητή, Τμηματάρχη, Διευθυντή)

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή περίληψης της απόφασης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ΕτΚ.

       Ναι Όχι


      • 10 Δημοσίευση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας στην ΕτΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 11 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση η περίληψη της απόφασης αναρτάται και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Ναι Όχι


      • 12 Ανακοίνωση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας - Εντολή Δημοτολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο το οποίο αποστέλλεται προς τον αρμόδιο Δήμο της Χώρας για την εγγραφή του αναγνωρισμένου τέκνου στο Δημοτολόγιο.

       Ναι Ναι


      • 13 Απόφαση Απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.

       Ναι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.