Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4f9c15ec-e5e5-4e60-b749-2085ee56bfe9 471746

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, Προξενεία, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  18
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας με αναγνώριση και απευθύνεται σε αλλοδαπούς που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους και αναγνωρίσθηκαν νόμιμα ως τέκνα ελλήνων, έτσι ώστε να εξομοιώνονται πλήρως με γνήσια τέκνα του έλληνα πατέρα τους. Στους εν λόγω αλλοδαπούς απονέμεται η ελληνική ιθαγένεια, αν κατά το χρόνο της αναγνώρισης είναι ανήλικοι.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ειδική Διοικητική Προσφυγή

     Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΕΙ, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης, κατά της οποίας χωρεί το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 (Α΄50).

     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Απόφαση

      Xρήσεις

      Είσοδος σε άλλη διαδικασία

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Εναλλακτικοί τίτλοι

        Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ανήλικου Αλλοδαπού λόγω Αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα

        Επίσημος τίτλος

        Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Αναγνώριση


         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (έντυπο)

          Τύπος

          Εξωστρεφής

          ,


         • 1 Οικογενειακές Να πρόκειται περί τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του, να μην έχει δηλ. «τεκμήριο καταγωγής από γάμο που προβλέπεται από το άρθρο 1465 ΑΚ.

          Όχι Όχι

         • 2 Υπηκοότητας Να μην έχει αποκτήσει κατά κάποιο άλλο νόμιμο τρόπο προ της αναγνωρίσεως την ελληνική ιθαγένεια, να πρόκειται δηλ. περί αλλοδαπού.

          Όχι Όχι

         • 3 Ηλικιακές Το τέκνο που θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά την ημεροχρονολογία της αναγνώρισής του ως τέκνο Έλληνα.

          Όχι Όχι

         • 4 Υπηκοότητας Ο αναγνωρίζων πατέρας να έχει την ελληνική ιθαγένεια κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η αναγνώριση.

          Όχι Όχι

         • 5 Διοικητικές Η πράξη της αναγνωρίσεως να είναι έγκυρη από πλευράς ελληνικού δικαίου, το κύρος της οποίας κρίνεται από τα άρθρα 11 και 20 ΑΚ.

          Όχι Όχι

         • 1 Αίτηση Καθορισμού Ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης. Αίτηση

          Αίτηση Καθορισμού Ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Η αίτηση κατατίθεται από τη μητέρα (ή τον πατέρα) όταν το τέκνο είναι ανήλικο, και από τον αιτούντα όταν είναι ενήλικος.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού τέκνου από το αρμόδιο Ληξιαρχείο ΟΤΑ της χώρας. Ληξιαρχική πράξη

          Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού τέκνου από το αρμόδιο Ληξιαρχείο ΟΤΑ της χώρας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην ημεδαπή, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρα που δεν ανήκει στη Σύμβαση Χάγης), συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του. Ληξιαρχική πράξη

          Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρα που δεν ανήκει στη Σύμβαση Χάγης), συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Στην προαναφερόμενη περίπτωση δεδομένου ότι δεν υφίσταται συντεταγμένη σε ληξιαρχείο Ο.Τ.Α. της χώρας πράξη γεννήσεως του αναγνωρισθέντος τέκνου, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης του Ληξίαρχου, με την οποία καταχωρείται στο τηρούμενο απ αυτόν βιβλίο εκθέσεων της σχετικής δήλωσης αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης ως γεγονότων που έχουν λάβει χώρα στη ληξιαρχική περιφέρεια αυτού.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

          Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

          Ναι

         • 4 Πράξη εκούσιας αναγνώρισης η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζει ως γνήσιο το τέκνο με τη συναίνεση της μητέρας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

          Πράξη εκούσιας αναγνώρισης η οποία συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζει ως γνήσιο το τέκνο με τη συναίνεση της μητέρας.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, η οποία να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1475 ΑΚ.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 5 Δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζεται ως βιολογικός πατέρας του ανήλικου τέκνου. Απόφαση

          Δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας πατέρας αναγνωρίζεται ως βιολογικός πατέρας του ανήλικου τέκνου.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας ( 1479 ΑΚ) προσκομίζεται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

          Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

          Ναι

         • 6 Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του Έλληνα πατέρα σε ΟΤΑ της χώρας. Πιστοποιητικό ΟΤΑ

          Πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής του Έλληνα πατέρα σε ΟΤΑ της χώρας.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής από το αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου με βάση το οποίο να αποδεικνύεται η ελληνική του ιθαγένεια, κατά το χρόνο τέλεσης της αναγνώρισης.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 8 Βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

          Βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

          Σημειώσεις: Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξακριβωθεί αν συντρέχει η κύρια προϋπόθεση του κύρους της αναγνώρισης που αποτελεί η επιβεβαίωση είτε ότι το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι τέκνο άγαμης μητέρας, είτε ότι έχει γεννηθεί εντός νομίμου γάμου της αλλοδαπής μητέρας του αλλά έχει ανατραπεί το τεκμήριο της καταγωγής του από το γάμο αυτό.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

          Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

          Ναι

         • 9 Άδεια Διαμονής αλλοδαπής μητέρας. Άδεια Διαμονής

          Άδεια Διαμονής αλλοδαπής μητέρας.

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Όταν το τέκνο αναγνωρισθεί σε ηλικία τριών ετών και άνω, απαιτείται άδεια διαμονής αλλοδαπής μητέρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 ν. 4251/2014.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 10 Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου αλλοδαπής μητέρας. Ταξιδιωτικό έγγραφο

          Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου αλλοδαπής μητέρας.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου της αλλοδαπής μητέρας, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων της.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • Νόμος 2 3284 2004 217 Α

          Περιγραφή Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτό είναι ανήλικος.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ kZuUB4NxXdtvSoClrL8EegH9xtRd-R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWsLHX0bpf96NtWuRfc9Zq-Rx6Ucr5qB1DD2JpqdvYoP

         • Νόμος 2 1438 1984 60 Α

          Περιγραφή Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του γονέα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8MFAMkmC8uPjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijPysXzbBNMGeluXycyH4dGK2CnpjZfQTbKxRGiZ76Hao

         • Νομοθετικό Διάταγμα 3 3370 1955 258 Α

          Περιγραφή Ο προ της συμπληρώσεως του 21ου έτους της ηλικίας του, αναγνωρισθείς, δι εκούσιας ή πλήρους δικαστικής αναγνωρίσεως ως τέκνον Έλληνος γίνεται Έλλην από της αναγνωρίσεως.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6fktCVjdFDXdtvSoClrL8OUaZREG UlV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS0GUeKV wt9wl4XagEVMXLdvJgZYTXccLtM9885gz-s

         • Εγκύκλιος Φ.102744/71666 2007

          Περιγραφή Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με αναγνώριση


         • Εγκύκλιος Φ.102744/9509 2008

          Περιγραφή Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.


         • Νόμος 11,20, 1475, 1479 1406 1983 182 Α

          Περιγραφή Με τα άρθρα 11 και 20 ΑΚ κρίνεται το κύρος της εκούσιας αναγνώρισης, ενώ με τα άρθρο 1479 και 1479 ΑΚ ρυθμίζεται ο τρόπος εκούσιας και δικαστικής αναγνώρισης.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk abAsP7xndtvSoClrL8P4476sndBGZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue DQxmtMx9-M Z8oFFBzn9-rxXA96WxmYEejUqP3V3n

         • 1 Αίτηση - πρωτοκόλληση

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικίας των γονέων του αιτούντος αν είναι κάτοικοι ημεδαπής, ή στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή αν είναι κάτοικοι αλλοδαπής. Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα ή τον πατέρα αν το τέκνο είναι ανήλικο, και από τον ίδιο τον αιτούντα σε περίπτωση που είναι ενήλικος. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

          Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί σε Ελληνική Προξενική Αρχή, διαβιβάζεται με διπλωματικό σάκο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που προΐσταται του Ο.Τ.Α. στον οποίο φέρει δημοτολογική εγγραφή ο Έλληνας πατέρας και στη συνέχεια ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασίας.

          Όχι Όχι


         • 2 Χρέωση σε εισηγητή

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στον αρμόδιο εισηγητή.

          Σημειώσεις Όταν υπάρχει Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης η χρέωση από τον αρμόδιο Τμηματάρχη γίνεται χειροκίνητα και στη συνέχεια η χρέωση στο ΟΠΣ γίνεται από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. Οι χρόνοι υλοποίησης εξαρτώνται από τον όγκο των εισερχομένων υποθέσεων σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση για το λόγο αυτό μπορεί και να υπάρχει απόκλιση από τους προαναφερόμενους.

          Όχι Όχι


         • 3 Έλεγχος συνδρομής ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο γίνεται έλεγχος πληρότητας του φακέλου και έλεγχος νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

          Σημειώσεις Ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης. Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από την πληρότητα του φακέλου και την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης και για το λόγο αυτό μπορεί να αποκκλίνουν από τα προαναφερόμενα.

          Όχι Όχι


         • 4 Αναζήτηση Συμπληρωματικών δικαιολογητικών

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλειπή ή δεν έχουν υποβληθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία διενεργείται αλληλογραφία προκειμένου να προσκομισθούν νομοτύπως.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τη φύση της διενεργούμενης αλληλογραφίας και τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται το κάθε τμήμα οπότε μπορεί να ποικίλλουν ως προς το χρόνο υπογραφής του εγγράφου.

          Ναι Όχι


         • 5 Αναζήτηση νομικής πληροφορίας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Σε περίπτωση που η αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην αλλοδαπή διενεργείται αλληλογραφία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ή την αρμόδια Ελληνική Προξενική αρχή προκειμένου να διερευνηθεί αν η αναγνώριση έχει νομίμως εκδοθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη χώρα σύνταξής της νομοθεσία, καθώς και αν προς το περιεχόμενό της η εξομοίωση του εκτός γάμου τέκνου με γνήσιο είναι πλήρης χωρίς να περιέχει αίρεση ή προθεσμία, ούτε να υπόκειται σε ανάκληση, όπως απαιτείται κατά το ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τη φύση της διενεργούμενης αλληλογραφίας και τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται το κάθε τμήμα οπότε μπορεί να ποικίλλουν ως προς το χρόνο υπογραφής του εγγράφου.

          Ναι Όχι


         • 6 Αναζήτηση εφαρμοστέου δικαίου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Αφορά στον έλεγχο εφαρμοστέου δικαίου αν η εκούσια αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην αλλοδαπή πριν από την ισχύ του ν.1329/1983, όπου εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που είχε ο γεννήρων κατά το χρόνο αναγνωρίσεως του τέκνου ( άρθρο 20 ΑΚ) δηλ. εν προκειμένω το ελληνικό.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τη φύση της διενεργούμενης αλληλογραφίας και τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται το κάθε τμήμα οπότε μπορεί να ποικίλλουν ως προς το χρόνο υπογραφής του εγγράφου.

          Ναι Όχι


         • 7 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος για κτήση ελληνικής ιθαγένειας.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, το σύνολο των εγγράφων και των νομικών πληροφοριών καθώς και την παράθεση πλήρους αιτιολογίας για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, οπότε μπορεί να αποκλίνουν από τους εκτιμώμενους.

          Όχι Όχι


         • 8 Υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Υπογράφεται το σχέδιο της απόφασης από όλους τους υπηρεσιακούς φορείς (εισηγητή, Τμηματάρχη, Διευθυντή)

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται κάθε υπηρεσία και δεδομένου ότι απαιτείται σειρά υπογραφών από υπηρεσιακούς παράγοντες, μπορεί να αποκλίνουν από τους προαναφερόμενους.

          Όχι Όχι


         • 9 Απόφαση Απόρριψης αιτήματος

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι τυπικές ή οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης.

          Ναι Όχι


         • 10 Κοινοποίηση Απορριπτικής Απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης αφορούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλ. έκδοση ακριβούς αντιγράφου, κοινοποίηση μέσω αλληλογραφίας κ.λ

          Ναι Όχι


         • 11 Απόφαση Αποδοχής αιτήματος

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


          Ναι Όχι


         • 12 Σύνταξη σχεδίου περίληψης απόφασης περί αποδοχής αιτήματος για κτήση ελληνικής ιθαγένειας


          Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο περίληψης το οποίο υπογράφεται από τον εισηγητή και τον Προίστάμενο Τμήματος.

          Ναι Όχι


         • 13 Αποστολή περίληψης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ΕτΚ.

          Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης διαφοροποιούνται ανά υπηρεσιακή μονάδα.

          Ναι Όχι


         • 14 Δημοσίευση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας στην ΕτΚ

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία.

          Ναι Όχι


         • 15 Ανακοίνωση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας - Εντολή Δημοτολόγησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

          Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο το οποίο αποστέλλεται στους συναρμόδιους φορείς για εγγραφή του αιτούντα στα μητρώα αρρένων (μόνο για άρρενες) και τα δημοτολόγια του αρμόδιου Δήμου της Χώρας.

          Ναι Ναι

         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.