Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση, Λόγω Aποφοίτησης από Eλληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7db62a95-7429-445a-9ed2-6ce7ec9bcaff 325031

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω της αποφοίτησης από ΑΕΙ/ΤΕΙ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα. Σημεία εξυπηρέτησης με βάση τον τόπο διαμονής του αιτούντος https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/cat-building--kentriki-dieythynsi-ithageneias - Προθεσμίες: Εκ του νόμου προβλέπεται προθεσμία 6 μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην πράξη ενδέχεται να υφίσταται αναμονή για την εξέταση του αιτήματος (εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων), η οποία μπορεί να φτάσει και τα 4 έτη, αναλόγως την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που χειρίζεται την υπόθεση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Σημειώσεις

Σχετικό υπόδειγμα αίτησης 8 της Εγκυκλίου 29/2015. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Υφίσταται επιπλέον η δυνατότητα υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα, καθώς και μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής (σχετ. η Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Φ.130181/3076/25.1.2016, ΑΔΑ: ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 8 του ν.3200/1955, η οποία συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ (άρθρο 46 ν.4604/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 ν.4674/2020 ).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από ΑΕΙ/ΤΕΙ

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση, Λόγω Aποφοίτησης από Eλληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα: o/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ (δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

       Όχι Όχι

      • 1 Λόγω Γέννησης ή Φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2163

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπών αρχών ή ευκρινές αντίγραφο της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση γέννησης στην Ελλάδα) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπών αρχών ή ευκρινές αντίγραφο της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση γέννησης στην Ελλάδα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να κατατίθενται νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα από Πιστοποιημένο Μεταφραστή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (https://metafraseis.services.gov.gr/) ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξαιρούνται οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για προαιρετικό δικαιολογητικό (κατατίθεται εφόσον ο αιτών επιθυμεί τον εξελληνισμό των στοιχείων του).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 7320

      • 6 Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 1Β παρ.2 4332 2015 76 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 1Α του ν.4332/2015 προστέθηκε το άρθρο 1Β παρ.2 στον Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν.3284/2004) που αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση, λόγω αποφοίτησης από Ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100076

      • Νόμος 31 παρ.1β 4531 2018 62 Α

       Περιγραφή Αποδεκτή η αποφοίτηση από ξένο σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100062

      • Εγκύκλιος 29 2015

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%99%CE%91465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ

      • Εγκύκλιος Α.Π. Φ. 130181/3076/2016 2016

       Περιγραφή Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A66%CE%97465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A7%CE%A3%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ

      • Εγκύκλιος 11 2018

       Περιγραφή Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4531/2018)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A8%CE%A7465%CE%A7%CE%987-14%CE%9E?inline=true

       ΑΔΑ 63ΨΧ465ΧΘ7-14Ξ

      • Εγκύκλιος Α.Π.Φ.130181/12313/2018 2018

       Περιγραφή Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A6%CE%9D465%CE%A7%CE%987-4%CE%91%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ Ψ7ΦΝ465ΧΘ7-4ΑΑ

      • Νόμος 34-36 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναφορικά με τον εκδότη απόφασης, τις προθεσμίες, τα ποινικά κωλύματα και τη διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων πολιτογραφημένων στο άρθρο 1Β.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • 1 Παραλαβή /πρωτοκόλληση έντυπης Δήλωσης - Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται παραλαβή και πρωτοκόλληση της έντυπης Δήλωσης - Αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο για εξέταση.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 4 έτη αναλόγως την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας εξαιτίας του όγκου των αιτημάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως: καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ, αυτεπάγγελτη έρευνα για τυχόν ποινικά κωλύματα και λόγους δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, διενέργεια ελέγχου γνησιότητας εγγράφων, αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα, υπηρεσιακή αλληλογραφία, κοκ.

       Σημειώσεις Τα ποινικά κωλύματα προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.1 περ.β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας προβλέπονται στο άρθρο 5β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την εξέταση του αιτήματος αναστέλλουν εκκρεμείς ποινικές δίκες για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του έτους, καθώς και για λοιπά αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης (άρθρο 31 παρ.4 του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας).

       Όχι Όχι


      • 4 Τελικός έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται τελικός έλεγχος πληρότητας των κατατεθέντων δικαιολογητικών, καθώς και των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει. Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρούνται οι προϋποθέσεις - έκδοση θετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται θετική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 6 Δεν πληρούνται οι προϋποθεσεις - έκδοση απορριπτικής απόφασης και κοινοποίηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται απορριπτική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το βήμα αυτό.

       Ναι Ναι


      • 7 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση περίληψης της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της θετικής απόφασης, γίνεται έγγραφο ανακοίνωσης α. σε περίπτωση άρρενος, προς το Τμήμα Μητρώων Αρρένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος για εγγραφή στα οικεία μητρώα και β. σε περίπτωση θήλυ, προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου διαμονής της αιτούσης για εγγραφή στο οικείο Δημοτολόγιο. Η ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κοινοποιείται και στον/ην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.