Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Έλληνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcc931d1-8ba8-4848-9da9-4caede6fb3c7 190471 Acquisition of Greek nationality by declaration due to birth to a Greek father

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 6 + (
3
)

Κόστος

Από 140 έως 240 €

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνων Έλληνα πατέρα που γεννήθηκαν εντός του πολιτικού γάμου του με αλλοδαπή έως και την 17.7.1982.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν.3284/2004, το τέκνο που γεννήθηκε εντός του πολιτικού γάμου του Έλληνα με αλλοδαπή πριν από την 18.7.1982 μπορεί να αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του.

Η δήλωση της βούλησης παρέχεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούμενου την Ελληνική ιθαγένεια και όχι δια πληρεξουσίου. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, στον τόπο διαμονής τους.

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη δήλωση της βούλησης του αιτούντος, ενώ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ημερομηνία δήλωσης της βούλησης του αιτούντος. Τυχόν ανήλικα και άγαμα τέκνα του αιτούντος κατά την ημερομηνία αυτή αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική ιθαγένεια από την ίδια ημερομηνία (της δήλωσης βούλησης του γονέα τους) σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με Δήλωση

Σημειώσεις

Η αίτηση, με τη Δήλωση βούλησης και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται αυτοπροσώπως στον τόπο διαμονής του αιτούντος, στην Ελληνική Προξενική Αρχή ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Δήμος στον οποίο θα δηλώσει ότι επιθυμεί να δημοτολογηθεί ο αιτών την Ελληνική ιθαγένεια (εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά του). Τυχόν ανήλικα και άγαμα τέκνα του αιτούντος κατά την ημερομηνία αυτή αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική ιθαγένεια από την ίδια ημερομηνία (της δήλωσης βούλησης του γονέα τους) σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του ίδιου άρθρου. Για το λόγο αυτό με την αίτηση του γονέα συνυποβάλλεται η πράξη γάμου του και γέννησης των ανήλικων τέκνων του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση

      Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας τέκνου γεννημένου από Έλληνα πατέρα προ της 18.7.1982

      Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας τέκνου γεννημένου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα προ της 18.7.1982

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Έλληνα


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών/ούσα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από την 18.7.1982 (δηλαδή έως και 17.7.1982).

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο πατέρας του αιτούντος πρέπει να έχει την Ελληνική ιθαγένεια κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου που αιτείται την Ελληνική ιθαγένεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Ο αιτών πρέπει να έχει γεννηθεί εντός πολιτικού γάμου του Έλληνα πατέρα με την αλλοδαπή μητέρα του, έως και πριν την 18.7.1982. Οι πολιτικοί γάμοι που τελέστηκαν, εντός ή εκτός Ελλάδας, από 18.7.1982 και εξής αναγνωρίζονται ως υποστατοί γάμοι και τα τέκνα του Έλληνα πατέρα που γεννήθηκαν από την ημερομηνία αυτή και εξής δεν μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία αυτή.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία αυτή απαιτεί την υποβολή σχετικής δήλωσης της βούλησής του αιτούντος ενώπιον των αρμόδιων Αρχών (Ελληνική Προξενική Αρχή ή Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας).

       Όχι Όχι

      • 1 Καταβάλλονται από τους αιτούντες προξενικά τέλη σύμφωνα με το ΠΔ.16/2014 μόνο εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Ελληνική Προξενική Αρχή στον τόπο κατοικίας του αιτούντος 140 € - 240 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο τους γεννημένους εκτός Ελλάδας χωρίς καταχωρημένη πράξη γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Τα στοιχεία των γονέων του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γάμου τους και το πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό εγγραφής του Έλληνα πατέρα σε Ελληνικό Δημοτολόγιο Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Πιστοποιητικό εγγραφής του Έλληνα πατέρα σε Ελληνικό Δημοτολόγιο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δημοτολογικής εγγραφής του Έλληνα πατέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου του, που αιτείται σήμερα την Ελληνική ιθαγένεια, ο πατέρας ήταν Έλληνας πολίτης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου των γονέων, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου των γονέων, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου των γονέων του αιτούντος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τύπος του γάμου (υποστατός ή ανυπόστατος κατά το χρόνο τέλεσής του), ώστε να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (ανυπόστατος πολιτικός γάμος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 5 Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου των γονέων του αιτούντος στην αλλοδαπή υποβάλλεται πρωτότυπο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής νόμιμα επικυρωμένο (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) και επίσημα μεταφρασμένο. Τα στοιχεία των γονέων του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 6 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του. Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας, θα πρέπει από το διαβατήριο να προκύπτει και η θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής του. Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας, για τους οποίους απαιτείται απόδειξη της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδας δεν γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (απαιτείται υποχρεωτικά διαβατήριο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2244

      • 8 Άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο για τους διαμένοντες μόνιμα στην Ελλάδα, οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση-δήλωσή τους απευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4178

      • 9 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο/η αιτών/ούσα την Ελληνική ιθαγένεια είναι έγγαμος/η και έχει κατά το χρόνο της δήλωσης ανήλικα και άγαμα τέκνα. Σε περίπτωση μη υποβολής του κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης-δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προσκομίσει συμπληρωματικά δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 10 Αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου της αιτούσας την ελληνική ιθαγένεια, που εκδίδεται από τη χώρα τέλεσης του γάμου. Πιστοποιητικό

       Αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου της αιτούσας την ελληνική ιθαγένεια, που εκδίδεται από τη χώρα τέλεσης του γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο/η αιτών/ούσα την Ελληνική ιθαγένεια είναι έγγαμος/η και έχει κατά το χρόνο της δήλωσης ανήλικα και άγαμα τέκνα. Υποβάλλεται νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο. Σε περίπτωση μη υποβολής του κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης-δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προσκομίσει συμπληρωματικά δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8619

      • 11 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του ανήλικου τέκνου του αιτούντος και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του ανήλικου τέκνου του αιτούντος και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο/η αιτών/ούσα την Ελληνική ιθαγένεια είναι έγγαμος/η και έχει κατά το χρόνο της δήλωσης ανήλικα και άγαμα τέκνα. Σε περίπτωση μη υποβολής του κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης-δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προσκομίσει συμπληρωματικά δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9224

      • 12 Αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης του ανήλικου τέκνου του αιτούμενου την Ελληνική ιθαγένεια Πιστοποιητικό

       Αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης του ανήλικου τέκνου του αιτούμενου την Ελληνική ιθαγένεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο/η αιτών/ούσα την Ελληνική ιθαγένεια είναι έγγαμος/η και έχει κατά το χρόνο της δήλωσης ανήλικα και άγαμα τέκνα. Υποβάλλεται νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο. Σε περίπτωση μη υποβολής του κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης-δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το προσκομίσει συμπληρωματικά δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 8619

      • Νόμος 14 παρ. 2 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (νυν Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας), ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • 1 Αίτηση - πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Δήμος στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος, ή στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, αν είναι κάτοικος αλλοδαπής. Ωστόσο, εάν αποδεικνύεται νόμιμη έστω και προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και όχι δια πληρεξουσίου. Όταν η αίτηση περιέλθει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, είτε αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα είτε δια μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής με υπηρεσιακό διπλωματικό ταχυδρομείο, πρωτοκολλείται, λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη μέσω του ΟΠΣ ιθαγένεια σε εισηγητή του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται εκ του νόμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης αποδοχής της αίτησης.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και πραγματικά περιστατικά που αφορούν την κάθε περίπτωση, και για το λόγο αυτό μπορεί να διαφέρουν από τους εκτιμώμενους χρόνους.

       Όχι Όχι


      • 4 Τυχόν αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το βήμα εκτελείται μόνο σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, οπότε διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία ή/και να αποκατασταθούν οι ελλείψεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς (εισηγητή, Τμηματάρχη, Διευθυντή).

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση Αποδοχής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή περίληψης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 8 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η περίληψη της απόφασης αποδοχής του αιτήματος αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας - Εντολή Δημοτολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς το Δήμο, (κοινοποιούμενο σε συναρμόδιους κατά περίπτωση φορείς όπως η Ελληνική Προξενική Αρχή στην οποία τυχόν υποβλήθηκε η αίτηση) με το οποίο ανακοινώνεται η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας (στοιχεία απόφασης και δημοσίευσης) για την εγγραφή του αιτούντα στα Δημοτολόγια του Δήμου της Χώρας που δήλωσε με την αίτησή του.

       Σημειώσεις Εάν κατά την ημερομηνία της δήλωσης για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ο/η αιτών/ούσα έχει ανήλικα και άγαμα τέκνα, η διαδικασία για τα ανήλικα τέκνα συνεχίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία "Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ανήλικων τέκνων όσων απέκτησαν με δήλωση".

       Ναι Ναι


      • 11 Απόφαση Απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 12 Κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.