Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3bade9ba-64f2-4df2-adcb-26659a949b84 396424

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαμα – κατά τον χρόνο της ορκωμοσίας του γονέα – τέκνα του πολιτογραφούμενου, προβλέποντας επιπλέον, ως προϋπόθεση υπαγωγής σε αυτή, την εξακρίβωση της μόνιμης διαμονής των τέκνων αυτών στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με τη διάταξη του άρθρου 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας επιδιώκεται να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η ελληνική ιθαγένεια απονέμεται αυτοδίκαια σε ανήλικα τέκνα, τα οποία έχουν φυσική παρουσία και μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνα που διαμένουν στην αλλοδαπή και για τα οποία, πλην του συγγενικού δεσμού με τον πολιτογραφούμενο γονέα, δεν υφίσταται άλλος γνήσιος και ουσιώδης δεσμός με τη χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου πολιτογραφημένου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου γονέα σχετικά με τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδίκαιης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του τέκνου του, μπορεί να ζητηθεί η επανεξέταση της υπόθεσης εάν θεμελιώνεται νόμιμο έρεισμα, μέσω υποβολής αίτησης θεραπείας. Το δικαίωμα άσκησης υποβολής αίτησης θεραπείας δεν υπόκειται σε συγκεκριμένη προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας τέκνου από γονέα που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Πρέπει να έχει διενεργηθεί εμπρόθεσμα η ορκωμοσία του πολιτογραφούμενου γονέα

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Το τέκνο πρέπει να είναι ανήλικο και άγαμο κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του πολιτογραφούμενου γονέα

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το τέκνο πρέπει να κατοικεί μόνιμα στη χώρα, ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι κατά το χρόνο πολιτογράφησης του γονέα έχει επιπλέον συντελεστεί ή ενυπάρχει και η οικογενειακή συνένωση γονέα-τέκνου στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έγγραφο της αυτοδίκαιης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηθέντων εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη µετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόμενου/ης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής του, το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9224

      • 3 Πιστοποιητικό γάμου γονέων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου γονέων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου των γονέων στην αλλοδαπή υποβάλλεται πρωτότυπο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής νόμιμα επικυρωμένο (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) και επίσημα μεταφρασμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώριση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Τυχόν ύπαρξη λύσης του γάμου δεν επηρεάζει το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου και άγαμου τέκνου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9665

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί οικογενειακής κατάστασης του γονέα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί οικογενειακής κατάστασης του γονέα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του

       Σχετικός σύνδεσμος: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A16%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-9%CE%975


       Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της αρ.1465/2021 Εγκυκλίου ΥΠΕΣ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Απαραίτητα έγγραφα όταν το τέκνο είναι εκτός γάμου Άλλο

       Απαραίτητα έγγραφα όταν το τέκνο είναι εκτός γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το τέκνο είναι εκτός γάμου, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α. Αν η αλλοδαπή μητέρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του. β. Αν ο αλλοδαπός πατέρας αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται συμπληρωματικά η προσκόμιση της πράξης αναγνώρισης του τέκνου κατά την ελληνική νομοθεσία, εφόσον η αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην αλλοδαπή, απαιτείται, πέραν της αλλοδαπής πράξης αναγνώρισης, και η προσκόμιση αλλοδαπού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση δε που σύμφωνα με το αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο, η αναγραφή των στοιχείων του πατρός στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού επέχει και θέση αναγνώρισης, αρκεί η προσκόμιση του αλλοδαπού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, εφόσον όμως επιβεβαιωθεί η σχετική ισχύς του αλλοδαπού εφαρμοστέου δικαίου με κάθε πρόσφορο μέσο (επικοινωνία με το οικείο Ελληνικό Προξενείο, παροχή πληροφορίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, κ.ο.κ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 7475

      • Νόμος 11 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Εγκύκλιος 1465 2021

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A16%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-9%CE%975

       ΑΔΑ ΨΡ6Ο46ΜΤΛ6-9Η5

      • Νόμος 9 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • 1 Έλεγχος προϋποθέσεων ανήλικων και άγαμων τέκνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής της υπόθεσης κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας του γονέα, ή άλλος αρμόδιος χειριστής, διαπιστώνει εάν το πρόσωπο που απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση έχει κατά το χρόνο της ορκωμοσίας του ανήλικα και άγαμα τέκνα στο πρόσωπο των οποίων ελέγχεται το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης με τη διαδικασία αυτή.

       Σημειώσεις Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον αλλοδαπό γονέα γίνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας υποβολής του αιτήματός του για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας είτε κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος αυτού είτε κατά τη διάρκεια εξέτασης του. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας οφείλει να διαπιστώσει τη συνδρομή της προϋπόθεσης ύπαρξης ανήλικου και άγαμου τέκνου κατά την ορκωμοσία

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία Φακέλου και Υπόθεσης στο ΟΠΣ Ιθαγένεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος ανοίγει φάκελο και υπόθεση στο ΟΠΣ Ιθαγένειας για κάθε ένα ανήλικο και άγαμο τέκνο, καταχωρίζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 3 Διερεύνηση μονιμότητας διαμονής των ανήλικων και άγαμων τέκνων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλει να διερευνάται η μονιμότητα της διαμονής του τέκνου στη χώρα, κρίνεται ότι η διετία πριν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του γονέα είναι ένα επαρκές διάστημα για την εξασφάλιση ισχύος της νέας προϋπόθεσης που ο νόμος ορίζει. Αν το τέκνο είναι μικρότερο των δύο (2) ετών, και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα τεκμαίρεται ότι συντρέχει η μονιμότητα της διαμονής του στη χώρα από την ημερομηνία γέννησής του και εντεύθεν. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση της εθνικής θεώρησης εισόδου του στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης ή της ισχύουσας άδειας διαμονής του στη χώρα.

       Σημειώσεις Ενδεικτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά μπορεί να ζητά η αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας προς απόδειξη της μονιμότητας της διαμονής των ανήλικων και άγαμων τέκνων στην Ελλάδα: - Τίτλος διαμονής του τέκνου στη χώρα σε ισχύ - Βεβαιώσεις φοίτησης του τέκνου σε σχολείο στην Ελλάδα - Βιβλιάριο υγείας τέκνου - Α.Μ.Κ.Α. του τέκνου Τα παραπάνω δικαιολογητικά ζητούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά: οι τίτλοι διαμονής και οι βεβαιώσεις φοίτησης στη χώρα έχουν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη βαρύτητα, δύνασθε όμως να ζητάτε επικουρικά επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον τα προαναφερόμενα δεν υφίστανται ή δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. Η προσκόμιση ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, συνεκτιμάται ως δικαιολογητικό προκειμένου να αποδειχτεί η μονιμότητα διαμονής του στη χώρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υπηρεσία σας δύναται αρμοδίως να προβεί και σε έλεγχο αφίξεων/αναχωρήσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο με βάση τη συνολική εικόνα του διαβατηρίου του τέκνου. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται δε κατά το στάδιο της ορκωμοσίας του γονέα (συμπληρωματικά με τα όσα προβλέπονται στο Κεφ.Α2 του παρόντος), και εφόσον διαπιστωθεί η μονιμότητα της διαμονής του (ανήλικου και άγαμου) τέκνου στη χώρα, ακολουθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ.Α3 του παρόντος.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση αυτοδίκαιης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς τον Δήμο, με το οποίο ανακοινώνεται η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας (στοιχεία απόφασης και δημοσίευσης) για την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στο δημοτολόγιο.

       Ναι Ναι


      • 5 Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

       Σημειώσεις Ο χρόνος κυμαίνεται βάσει του χρόνου απόκρισης των συναρμόδιων αλλοδαπών αρχών ή του αιτούντος

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση περί μη συνδρομής προϋποθέσεων αυτοδίκαιης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδίκαιης κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας των τέκνων του και επιστρέφονται τα πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης των τέκνων και γάμου του γονέα. Στον φάκελο της υπόθεσης διατηρούνται αντίγραφα από τα πρωτότυπα που επιστρέφονται, για υπηρεσιακή χρήση.

       Ναι Ναι


      • 7 Ανακοίνωση αυτοδίκαιης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς τον Δήμο, με το οποίο ανακοινώνεται η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας (στοιχεία απόφασης και δημοσίευσης) για την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στο δημοτολόγιο.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.