Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για την εξαγωγή ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98ed41a1-623b-49d0-9116-dd605a14d043 984116

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των όρων εξαγωγής ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες και διεκπεραιώνεται ανάλογα με την ύπαρξη ή μη υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής στις χώρες αυτές. Απευθύνεται σε εμπόρους-εξαγωγείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ζώων και αποσκοπεί στη διατήρηση διασυνοριακών κανόνων δημόσιας υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εξαγωγή ζώων άλλες Χώρες πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης, με τη χρήση του κατάλληλου κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για Χώρα και είδος ζώου που περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων/ ζώων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), Β. Πιστοποιητικό για χώρες και είδη ζώου που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση και είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στη διαδρομή http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon.

Εάν το αίτημα εξαγωγής ζώων αφορά σε Τρίτη χώρα, για την οποία δεν υφίσταται κτηνιατρικό υγειονομικό Πιστοποιητικό εξαγωγής, η διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εξαγωγή ζώων σε τρίτες χώρες

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο κατάστημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας περιφερειακής ενότητας ή ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η απάντηση στον ενδιαφερόμενο για την περίπτωση εξαγωγών σε Τρίτες Χώρες, για τις οποίες δεν υφίσταται συμφωνημένο κτηνιατρικό υγειονομικό Πιστοποιητικό εξαγωγής εξαρτάται σημαντικά από την απάντηση ή ενδέχεται και τη μη απάντηση της Τρίτης Χώρας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαγωγή ζώντων ζώων σε Τρίτες Χώρες

      Επίσημος τίτλος

      Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για την εξαγωγή ζώων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Οι έμποροι/εξαγωγείς που επιθυμούν να εξάγουν ζώντα ζώα σε τρίτες χώρες, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κατάλογος των εγκεκριμένων εμπόρων ζώντων ζώων και των καταχωρημένων εγκαταστάσεων αυτών).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι κτηνοτρόφοι/εξαγωγείς που επιθυμούν να εξάγουν ζώντα ζώα σε τρίτες χώρες, πρέπει να διαθέτoυν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ.).

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εξαγωγέας θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό εξαγωγής σε Τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, δεδομένου ότι η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.).

       Όχι Όχι

      • 1 30,00 ευρώ ανά πιστοποίηση 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4913

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 68/10269 2021

       Περιγραφή Λειτουργία και Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A84%CE%9C%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A5%CE%942%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ4ΜΧ4653ΠΓ-ΥΔ2

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 243, 84-228 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&qid=1671087175517&from=EL

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αν το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής που είναι αναρτημένος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει αν το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής που είναι αναρτημένος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ή εάν το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό ανά Τρίτη Χώρα και είδος ζώου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος είναι ο έμπορος/κτηνοτρόφος/εξαγωγέας

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης (όταν περιλαμβάνεται το πιστοποιητικό στην αναρτημένη λίστα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ - Yποβολή αίτησης χειροκίνητα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει δια ζώσης αίτηση για εξαγωγή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εκμετάλλευση των ζώων που πρόκειται να εξαχθούν.

       Σημειώσεις - Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο ενδιαφερόμενος. - Η ενέργεια αυτή αφορά στα πιστοποιητικά εξαγωγής που δεν περιλαμβάνονται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων εξαγωγής της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και δεν εκδίδονται σύμφωνα με την Απόφαση, αριθμ. 68/10269/15-01-2021 «Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).».

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης (όταν περιλαμβάνεται το πιστοποιητικό στην αναρτημένη λίστα στην πύλη gov.gr - Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης μέσω του gov.gr)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν ένα πιστοποιητικό εξαγωγής σε Τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων/ζώων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τότε η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.) Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εξαγωγής ανά Τρίτη Χώρα και είδος ζώου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί την διαδρομή Αρχική - Γεωργία και κτηνοτροφία - Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων και επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα πιστοποιητικού από τον κατάλογο ανάλογα με τη χώρα και το είδος των ζώων, που επιθυμεί να εξάγει. Εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς του πρόσβασης στο Taxisnet. Συμπληρώνει την αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού) η οποία υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης (σε περίπτωση μη ύπαρξης αναρτημένου πιστοποιητικού εξαγωγής. Αλληλογραφία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην ξένη Χώρα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την υποβολή αίτησης εξαγωγής σε Τρίτες Χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνημένο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό, η αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα του αιτούντα στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ζητά πληροφορίες μέσω του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τρίτης Χώρας αναφορικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις και την ύπαρξη κτηνιατρικών πιστοποιητικών για το προς εξαγωγή προϊόν. Η ταχύτητα απάντησης εξαρτάται από την Τρίτη Χώρα και το ενδιαφέρον της για τη σχετική εισαγωγή. Στην περίπτωση που η Τρίτη Χώρα ενημερώσει σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις τότε συνήθως αποστέλλονται μακροσκελή τεχνικά ερωτηματολόγια τα οποία αφού συμπληρωθούν από τις υπηρεσίες μας αξιολογούνται από την Τρίτη χώρα. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η Τρίτη χώρα δύναται να επιθεωρήσει τόσο τις υπηρεσίες μας (Κεντρική Αρμόδια Αρχή και Περιφερειακές Υπηρεσίες) αναφορικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα επισήμου ελέγχου, όσο και τις ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις. Τελικά και εφόσον τα αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι ικανοποιητικά η υπηρεσία μας συντάσσει κτηνιατρικό πιστοποιητικό δίγλωσσο ή τρίγλωσσο (ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τρίτης Χώρας) το οποίο διαπραγματεύεται με την Τρίτη χώρα προκειμένου να συμφωνηθεί και να ξεκινήσει η εξαγωγική διαδικασία. Η διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσής της ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την Τρίτη χώρα.

       Ναι Ναι


      • 5 Πρωτοκόλληση της αίτησης για εξαγωγή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση για εξαγωγή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος της αίτησης αφορά όλα τα πιστοποιητικά εξαγωγής (είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στον δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων εξαγωγής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) δεν εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. 68/10269/15-01-2021 «Λειτουργία και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).». Σημειώνεται ότι τα κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά ανά Τρίτη Χώρα και είδος ζώου που δεν περιλαμβάνονται στο gov.gr - ΕΨΠ, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής όσο και ο ενδιαφερόμενος έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr - Εκτύπωση πιστοποιητικού μέσω της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εκμετάλλευση των ζώντων ζώων που πρόκειται να εξαχθούν, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στη ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διενεργεί τα κάτωθι: α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου των ζώων, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού). β) Πραγματοποιεί επίσημο έλεγχο του προς εξαγωγή ζώων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. γ) Συμπληρώνει τις υγειονομικές πληροφορίες (μέρος ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού). Μετά την έγκριση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, το τελευταίο εκτυπώνεται ή υπογράφεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Για τις χώρες που δεν αποδέχονται την εθνική ψηφιακή σφραγίδα, τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκτυπώνονται, υπογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εκμετάλλευση των προς εξαγωγή ζώων, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στη ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση Κτηνιατρικών Πιστοποιητικών Εξαγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διενεργεί τα κάτωθι: α) Ελέγχει τις λεπτομέρειες του φορτίου των ζώων, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού). β) Πραγματοποιεί επίσημο έλεγχο των προς εξαγωγή ζώων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. Από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώνεται ότι συντρέχει κάποιος λόγος για την απόρριψη της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

       Ναι Ναι


      • 9 Εκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής εκτός της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής των ζώων, όσο και ο ενδιαφερόμενος έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία με επίσημο έλεγχο πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας, τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις και εφόσον αυτές επαληθεύονται υπογράφεται το πιστοποιητικό και διενεργείται η εξαγωγή.

       Ναι Ναι


      • 10 Μη έκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής εκτός της πύλης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία που θα υπογράψει το πιστοποιητικό εξαγωγής όσο και η εταιρεία έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διερευνήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας. Η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία κατά τον επίσημο έλεγχο που διενεργεί διαπιστώνει ότι συντρέχει λόγος για τη μη πιστοποίηση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Τρίτης χώρας, τις ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις και εφόσον αυτές δεν επαληθεύονται, δεν υπογράφεται το πιστοποιητικό και δεν διενεργείται η εξαγωγή.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.