Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μετακίνηση σκύλων, γατών και νυφιτσών σε άλλο κράτος μέλος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηedcb2d3b-c0b0-47fb-b24b-be9f6fe4a42c 762574

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών από την Ελλάδα σε άλλος κράτος μέλος. Κατά τις μετακινήσεις των ανωτέρω ειδών, αυτά συνοδεύονται: α) από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ενιαίο, ισχύει για όλα τα κράτη μέλη και η έκδοση του γίνεται μόνο μέσω του συστήματος (TRACES) και β) από διαβατήριο όπως αυτό περιγράφεται στον Καν. 577/2013.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως «εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση», νοείται οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου συντροφιάς , η οποία:

α) αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και β) δεν είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς: i) είτε υπό την άμεση ευθύνη του· ii) είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου

Σημεία εξυπηρέτησης για την διαδικασία, είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Μέρος Ι του υγειονομικού κτηνιατρικού πιστοποιητικού για ενδοκοινοτική μετακίνηση σκύλων, γατών και νυφιτσών

Σημειώσεις

- Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας περιφερειακής ενότητας μέσω του συστήματος TRACES συμπληρώνοντας το μέρος Ι του Πιστοποιητικού iNTRA. - Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αποστολέα, τον παραλήπτη, τα είδη των ζώων που μετακινούνται, μεταφορικό μέσο κ.α.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κωδικούς TRACES

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
    
    Σε περίπτωση μη έκδοσης υγιειονομικου πιστοποιητικού για την ενδοκοινοτική μετακίνηση σκύλων, γατών και νυφιστών, η μετακίνηση απαγορεύεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      - Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό κατοικίδιων ζώων για μεταφορά στο εξωτερικό. - Εμπόριο σκύλων, γατών και νυφιτσών εντός της ΕΕ.

      Επίσημος τίτλος

      Κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μετακίνηση σκύλων, γατών και νυφιτσών σε άλλο κράτος μέλος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο κάτοχος/έμπορος/ εκτροφέας των προς μετακίνηση ζώων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα TRACES.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Οι σκύλοι, γάτες, νυφίτσες που πρόκειται να μετακινηθούν για εμπορικούς λόγους εντός της ΕΕ πρέπει να ταυτοποιούνται ατομικά με ενέσιμο πομποδέκτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο ενέσιμος πομποδέκτης που έχει εμφυτευθεί σε σκύλους, γάτες, νυφίτσες που πρόκειται να μετακινηθούν για εμπορικούς λόγους εντός της ΕΕ πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Οι σκύλοι, γάτες, νυφίτσες που πρόκειται να μετακινηθούν για εμπορικούς λόγους εντός της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) που έχει εκδοθεί από ιδιώτη κτηνίατρο.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Οι σκύλοι, γάτες, νυφίτσες που πρόκειται να μετακινηθούν για εμπορικούς λόγους εντός της ΕΕ πρέπει να είναι κατάλληλα εμβολιασμένοι για τη λύσσα.

       Όχι Όχι

      • 1 30,00 ευρώ ανά πιστοποίηση 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4913

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 108, 109, 110, 117, 124, 126, 136, 143, 145,146 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&qid=1671531673892&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 70, 71 2035 2019

       Περιγραφή Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&qid=1672395139177&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 688 2020

       Περιγραφή Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0688&from=EL

      • Νόμος 17 4830 2021 169 Α

       Περιγραφή Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100169

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 577 2013

       Περιγραφή Για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-20210101&qid=1671526573673&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 576 2013

       Περιγραφή Σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&qid=1671526741087&from=EL

      • 1 Υποβολή αιτήματος για ενδοκοινοτική μετακίνηση των εν λόγω ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών που επιθυμεί να μετακινήσει για εμπορικούς λόγους ενδοκοινοτικά σκύλους, γάτες και νυφίτσες υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού για ενδοκοινοτική μετακίνηση. Για το σκοπό αυτό ο αιτών εισέρχεται στο σύστημα TRACES με τους προσωπικούς του κωδικούς.

       Σημειώσεις Ο αιτών είναι ο κάτοχος των ζώων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση για την ενδοκοινοτική μετακίνηση των εν λόγω ζώων πρωτοκολλείται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TRACES και ελέγχει τις λεπτομέρειες που αφορούν τη μετακίνηση των ζώων, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (μέρος Ι του υγειονομικού πιστοποιητικού για ενδοκοινοτική μετακίνηση των εν λόγω ζώων)

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υγειονομικών απαιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας προκειμένου να υπογράψει το μέρος ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού, πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα προς μετακίνηση ζώα, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς στο σύστημα TRACES και εκδίδει το υγειονομικό πιστοποιητικό για την ενδοκοινοτική μετακίνηση. Μετά την έγκριση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, το τελευταίο εκτυπώνεται ή υπογράφεται ψηφιακά.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της έκδοσης του υγειονομικού κτηνιατρικού πιστοποιητικού για την ενδοκοινοτική μετακίνηση των εν λόγω ζώων.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας απορρίπτει την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους της μη έκδοσης υγειονομικού κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.