Κυρώσεις σε καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3082df21-118b-496d-ad34-f2751f97647a 324969

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Διεύθυνση Αποκεντρομένων δομών., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση άδειας καλλιέργειας, καταστροφή της καλλιέργειας και επιβολή προστίμου) σε καλλιεργητές ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία, παρέχουν ψευδή στοιχεία, αποκρύπτουν στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Αποκεντρομένων δομών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) απαρτίζεται από τις Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ), τα οποία διενεργούν τον έλεγχο. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Βήμα 1 της διαδικασίας, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας παράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός τόσο από τη δυνατότητα λήψης άδειας για καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης όσο και από την βασική ενίσχυση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Κυρώσεις σε καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ανάκλησης της άδειας του άρθρου 4 της ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/30-12-2020 και καταστροφής της καλλιέργειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Γραμματέα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης επιβολής της κύρωσης σε αυτόν. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα επί της ενδικοφανούς προσφυγής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κυρώσεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η προηγούμενη διενέργεια ελέγχου του οικείου ΤΑΑΕ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/30-12-2020 και η διαπίστωση ότι ο καλλιεργητής παράσχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, ή έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης ή να διατηρήσει τα παραστατικά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 1033/364487 2020 6021 Β

       Περιγραφή Κυρώσεις καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200206021

      • Νόμος 62 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • 1 Διαπίστωση μη συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020 αν ο καλλιεργητής αρνηθεί την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παράσχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύψει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 9, ή παραλείψει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης ή να διατηρήσει τα παραστατικά της περ. γ’της παρ. 1 του άρθρου 8, ανακαλείται η άδεια καλλιέργειας του άρθρου 4, καταστρέφεται η καλλιέργεια και επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρ. 1, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας παράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός τόσο από τη δυνατότητα λήψης άδειας για καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης όσο και από την βασική ενίσχυση.

       Σημειώσεις Η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης προκύπτει από τους διενεργούμενους ελέγχους των οικείων Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγγραφη Γνωστοποίηση παράβασης με απόδειξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης των όσων περιγράφονται στο Βήμα 1 στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

       Σημειώσεις Εαν σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της διαπιστωθείσας παράβασης ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει εγγράφως απόψεις συνεχίζεται η διαδικασία όπως περιγράφεται από το Βήμα 4 και μετά.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση απόψεων ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι απόψεις του ενδιαφερόμενου λαμβάνονται υπόψη προ της επιβολής των κυρώσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος εξετάζεται από το οικείο ΤΑΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα προκύπτοντα στοιχεία του ελέγχου που έχει διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και τις υποβληθείσες απόψεις του ενδιαφερόμενου. Η εξέταση του φακέλου πραγματοποιείται και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει επιλέξει τη μη αποστολή απόψεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση απαλλαγής επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το οικείο ΤΑΑΕ εισηγείται τη μη επιβολή κυρώσεων προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ και η υπόθεση αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το οικείο ΤΑΑΕ εισηγείται την επιβολή κυρώσεων προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ επιβάλλει με Απόφαση του, τις κυρώσεις των παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ1033/364487/Β΄/6021/31-12-2020, μετά από την εισήγηση των οικείων ΤΑΑΕ.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.