Κωδικοί αριθμοί για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc93c8752-6b05-42c9-b74a-29f9ad0ac09c 258581

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόδοση κωδικών αριθμών για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Στην επισήμανση και παρουσίαση των αμπελοοινικών προϊόντων με Π.Γ.Ε. που διατίθενται στο εμπόριο περιλαμβάνεται (εκτός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) και οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Ο ειδικός κωδικός αριθμός στην περίπτωση των οίνων με Π.Γ.Ε. περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια αύξοντα εξαψήφιο αριθμό το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στο σύνολο των περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθεί ο οίνος με τη συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή (στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας) τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης.

Για την χορήγηση των ειδικών κωδικών δύναται να λαμβάνονται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ετικετών) που μπορούν να αγγίζουν το 5% στις ετικέτες των οίνων Π.Γ.Ε.

Μέσω gov.gr η διαδικασία παρέχεται αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)

Σημειώσεις

Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων Π.Γ.Ε., υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ, αίτηση για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία δεν απαντήσει σε εύλογο χρόνο, δεδομένου ότι δεν έχουν χορηγηθεί κωδικοί αριθμοί για την εμφιάλωση οίνων Π.Γ.Ε., τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών οίνων Π.Γ.Ε.

      Επίσημος τίτλος

      Κωδικοί αριθμοί για την εμφιάλωση οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει στο σύνολο ή σε τμήμα της παραγωγής ή της συσκευασίας προϊόντος Π.Γ.Ε. οίνου, πρέπει να έχει δηλωθεί υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή ελέγχου (Δ.Α.Ο.Κ.) της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και να έχει ενταχθεί στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων Π.Γ.Ε., αφού έχει λάβει σχετική έγκριση.

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Οι οινοποιητικές επιχειρήσεις προκειμένου να αιτηθούν χορήγησης ειδικών αριθμών Π.Γ.Ε., θα πρέπει πρωτίστως να έχουν πιστοποιήσει τα προϊόντα παραγωγής τους ως Π.Γ.Ε. υποβάλλοντας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σχετική αίτηση πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 5066/117288 2015 2322 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 υπουργικής απόφασης, όπου στην παρ. 6 του άρθρου 13 υπολογίζονται φύρες κατά τη διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ετικετών/ ταινιών) που μπορούν να αγγίζουν το 5% στις ετικέτες των οίνων Π.Γ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202322

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 5833/155045 2013 3324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203324

      • Υπουργική Απόφαση 4 3915/144646 2018 4976 Β

       Περιγραφή Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204976

       ΑΔΑ ΩΕΔΙ4653ΠΓ-8ΞΗ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης δια ζώσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση, με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή gov.gr (για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας).

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας αίτησης/δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ταυτοποιητικού εγγράφου, λοιπων στοιχείων της αίτησης και δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Α.Ο.Κ. ελέγχει τα αναγραφόμενα της αίτησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, για να πιστοποιήσει την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρότητα Αίτησης : Διασταυρωτικός έλεγχος με πιστοποιητικά οίνου Π.Γ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διασταυρωτικός έλεγχος με πιστοποιητικά οίνου Π.Γ.Ε. που έχουν χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών οίνων Π.Γ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., χορηγεί τους κωδικούς αριθμούς οίνων Π.Γ.Ε. με βάση την ποσότητα οίνου Π.Γ.Ε. που έχει πιστοποιηθεί, καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών, στις οποίες η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο.

       Ναι Ναι


      • 7 Μη πληρότητα Αίτησης: Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ελλιπών ή μη ορθών στοιχείων της αίτησης/δικαιολογητικών: Αρνητική απάντηση στην αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.