Λήψη απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση52559628-40d9-47ed-969d-e718db510c28 597750 Decision on the application for international protection

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην λήψη απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Σε συνέχεια της διαδικασίας πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία και κατόπιν της διεξαγωγής της συνέντευξης με τον αιτούντα, η αρμόδια Αρχή (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου) αποφαίνεται επί των αιτήσεων για την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας Οι αποφάσεις, ως ατομικές διοικητικές πράξεις, θα πρέπει να περιέχουν αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή τους. Η αιτιολογία θα πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (άρθ. 17 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Ειδικότερα για τις απορριπτικές αποφάσεις, το άρθρο 82 παρ. 8 του ν. 4636/2019 προβλέπει ότι η απόφαση θα πρέπει να αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους της απόρριψης. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, καθώς και για το υπό προϋποθέσεις αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτής ως προς την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής , για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016.

Αναλυτικότερα ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. α. ι. Κατά απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία και ιι. κατά απόφασης, με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του προσφεύγοντος ως πρόσφυγα. Προθεσμία: εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση. β. Κατά απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία, είτε ως απαράδεκτη, , και στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται, ενώ ο προσφεύγων τελεί υπό κράτηση Προθεσμία: εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Εξαίρεση: Προσφυγή κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη όταν άλλο ΚΜ έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της αίτησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατ’ εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λογιζόμενης ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς. Κατά απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις διαδικασίας στα σύνορα ή στις περιπτώσεις που η προσφυγή ασκείται, ενώ, ο αιτών βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Κατά της απόφασης που απορρίπτει μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Τίτλος

Φάκελος με ταυτοποιητικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής αιτούντος διεθνή προστασία.

Σημειώσεις

Συγκεντρώνεται πλήθος στοιχείων για τον αιτούντα κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως για παροχή διεθνούς προστασία

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       D4

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 70 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=BG

      • 1 Σύνταξη απόφασης επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι χειριστές, με βάση την εκπαίδευση τους, αποφαίνονται επί της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και συντάσσουν την απόφαση περί υπαγωγής ή μη σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

       Σημειώσεις Χειριστής: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη συνοδευτικού απόφασης στην ελληνική και στη γλώσσα κατανόησης του/της αιτών/αιτούσα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής θα πρέπει να επισυνάπτει στο τέλος της απόφασης (είτε θετική είτε απορριπτική) το συνοδευτικό απόφασης στα ελληνικά και στην γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία ότι κατανοεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση απόφασης στην «Αλκυόνη»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής θα πρέπει μετά τη σύνταξη της απόφασης να την αναρτά στην «Αλκυόνη». Εφόσον για όλα τα μέλη μίας οικογένειας έχει εκδοθεί μία απόφαση τότε αυτή θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε μέλος ξεχωριστά.

       Σημειώσεις Αλκυόνη: Πληροφορικό σύστημα

       Όχι Όχι


      • 4 Σημείωση στο βιβλίο επιδόσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ανάρτηση των αποφάσεων πρέπει να γίνεται σχετική σημείωση στο βιβλίο επιδόσεων. Σημειώνεται ο αριθμός υπόθεσης ασύλου, ο κωδικός του χειριστή, καθώς και το αν πρόκειται για απόφαση ή πράξη διακοπής, αν πρόκειται για κρατούμενο ή όχι και η γλώσσα του αιτούντος.

       Σημειώσεις Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία της λήψης απόφασης επί αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Περιγράφεται σε άλλη διαδικασία η επίδοση της απόφασης στον αιτούντα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.