Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb59654ae-aade-482f-b8ed-d1b0d2e3e6c5 596544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται με μέριμνα των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής, στις οποίες υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση μόλυνσης από κινητές σαλμονέλλες, στο πλαίσιο εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ), με σκοπό τον έλεγχο του επιπολασμού της Salmonella spp. σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μέτρα λαμβάνονται στις περιπτώσεις κοινοποίησης θετικών για σαλμονέλλα εργαστηριακών αποτελεσμάτων, είτε στο πλαίσιο των αυτοελέγχων των επιχειρήσεων, ή κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούνται στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών ή/και επιβεβαίωσης του κινδύνου (μόλυνση από Salmonella spp.), σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή υποχρεωτικά λαμβάνει μέτρα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λήψη μέτρων, σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα μολυσμένα με κινητές σαλμονέλλες, σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση περιστατικών σμηνών ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής ύποπτων ή μολυσμένων με κινητές σαλμονέλλες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής (εκμεταλλεύσεις εκτροφής σμηνών και εκκολαπτήρια) πρέπει να είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των οικείων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Κανονισμός 1177 2006

       Περιγραφή Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της Επιτροπης, της 1ης Αυγούστου 2006 , για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1177

      • Κανονισμός 200 2010

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού οροτύπων σαλμονέλας σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0200

      • Κανονισμός 1190 2012

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη γαλοπουλών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1190

      • Υπουργική Απόφαση 349699 2009 2599 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202599

      • Υπουργική Απόφαση 314922 2010 2178 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2599 −τ.Β΄) «Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202178

      • Υπουργική Απόφαση 1751/51822 2013 1141 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201141

      • 1 Αξιολόγηση δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αξιολογεί το σύνολο των στοιχείων που αφορούν, είτε σε ευρήματα επίσημου ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της επίσημης δειγματοληψίας), είτε σε κοινοποίηση θετικού αποτελέσματος αυτοελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Θετικό σμήνος/εκκολαπτήριο: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα μολυσμένα σμήνη ή/και στα εκκολαπτήρια

       Σημειώσεις Θετικά χαρακτηρίζονται τα σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής όταν η δοκιμή οροτυποποίησης των απομονωμάτων Salmonella spp. που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων ή αυτοελέγχων στις εγκαταστάσεις εκτροφής τους ή σε εκκολαπτήριο όπου επωάζονται αβγά προερχόμενα από αυτές, επαληθεύει την παρουσία στοχοθετημένων ορότυπων (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium και για τα δύο είδη και επιπλέον για τις όρνιθες αναπαραγωγής, S. hadar που απομονώνεται σε δύο διαδοχικές δειγματοληψίες)

       Ναι Όχι


      • 3 Ύποπτο σμήνος: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα ύποπτα σμήνη

       Σημειώσεις Ύποπτα χαρακτηρίζονται τα σμήνη όταν (α) ανιχνεύεται Salmonella spp. σε δείγματα που λαμβάνονται και υποβάλλονται σε εργαστηριακή δοκιμή, στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου ή του αυτοελέγχου, (β) η κλινική εξέταση των πουλερικών δεν αποκλείει την υποψία προσβολής από σαλμονέλλα, (γ) κοινοποιούνται θετικά για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών αποτελέσματα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων επί υποψίας μόλυνσης από Salmonella spp.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής το σμήνος χαρακτηρίζεται ως "ύποπτο" για σαλμονέλλα και επιβάλλεται: (α) η διενέργεια επίσημου ελέγχου- δειγματοληψίας, στις περιπτώσεις που η υποψία δεν οφείλεται σε ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διενέργεια επίσημου ελέγχου, (β) η ξεχωριστή αποθήκευση και επώαση των παραγόμενων αβγών του "ύποπτου" σμήνους, υπό την ευθύνη του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, (γ) η καταστροφή ή η θερμική επεξεργασία των παραγόμενων αβγών του "υποπτου" σμήνους, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων δοκιμής ανίχνευσης αντιμικροβιακών ουσιών ή ανασταλτικών της βακτηριακής ανάπτυξης παραγόντων, σε επαναληπτική δοκιμή που διενεργείται εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση του προηγούμενου θετικού αποτελέσματος, (δ) εφόσον πρόκειται για σμήνος ινδορνίθων αναπαραγωγής, η απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών προς το σφαγείο, (ε) εφόσον η υποψία αφορά εκκολαπτήριο, η επίσημη δειγματοληψία σε όλα τα σμήνη εκτροφής από τα οποία προέρχονται τα αβγά επώασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση θετικών αποτελεσμάτων επιβεβαιωτικών δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. επαληθεύσουν την παρουσία στοχοθετημένων οροτύπων σαλμονελλών (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium και για τα δύο είδη και επιπλέον για τις όρνιθες αναπαραγωγής, S. hadar που απομονώνεται σε δύο διαδοχικές δειγματοληψίες), το σμήνος/εκκολαπτήριο θεωρείται "θετικό" για σαλμονέλλα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση αρνητικών αποτελεσμάτων επιβεβαιωτικών δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. δεν επαληθεύσουν την παρουσία στοχοθετημένων οροτύπων σαλμονελλών, το σμήνος/εκκολαπτήριο θεωρείται "αρνητικό" για σαλμονέλλα.

       Ναι Όχι


      • 7 Άρση μέτρων επί υποψίας μόλυνσης από Salmonella spp.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αίρονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε σμήνη ωοτόκοκων ορνίθων επί υποψίας μόλυνσης από σαλμονέλλα, όταν τα αποτελέσματα του επίσημου ελέγχου είναι αρνητικά για τους στοχοθετημένους ορότυπους

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που κατά τις επιβεβαιωτικές δοκιμές ανίχνευσης Salmonella spp. διαπιστώνονται ορότυποι σαλμονελλών άλλοι από τους στοχοθετημένους, η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε έλεγχο ιχνηλασιμότητας και συστάσεις για τη βελτίωση των μέτρων βιοασφάλειας της εκμετάλλευσης.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων σε μολυσμένος από Salmonella spp. σμήνος/εκκολαπτήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα: (α) η απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών και αβγών επώασης από και προς την εγκατάσταση, (β) ο αποπληθυσμός του σμήνους με (i) τη σφαγή όλων των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μίας ημέρας (η σφαγή επιτρέπεται σε σφαγείο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή, στο τέλος της ημερήσιας παραγωγικής διαδικασίας, με τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων αποφυγής της διασποράς του λοιμογόνου παράγοντα) και τη διάθεση των προϊόντων που προέρχονται από αυτά για ανθρώπινη κατανάλωση, μετά από θερμική επεξεργασία, ή (ii) την καταστροφή όλων των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μίας ημέρας, και τη διάθεσή των προϊόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009, (γ) η καταστροφή όλων των μη επωασμένων αβγών του μολυσμένου σμήνους ή η κατάλληλη επισήμανσή τους και η μεταφορά τους προς εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας προϊόντων αβγού για τη θερμική επεξεργασία τους, (δ) η αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας της εγκατάστασης, η απομάκρυνση της μολυσμένης στρωμνής και κόπρου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ο σχολαστικός καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων εκτροφής μετά την απομάκρυνση του σμήνους και του χώρου-εξοπλισμού (μηχανές επώασης και εκκόλαψης) του εκκολαπτηρίου, (ε) η διενέργεια δειγματοληψίας για τον εργαστηριακό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης και (στ) ο επαναπληθυσμός της εκμετάλλευσης με πουλερικά που προέρχονται από σμήνη αναπαραγωγής στα οποία εφαρμόζεται επιτυχώς το αντίστοιχο ΕΠΕΣ, μετά την πάροδο 21 ημερών από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών και τελικών διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου.

       Όχι Όχι


      • 9 Άρση μέτρων σε μολυσμένο από Salmonella spp. σμήνος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αίρονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε μολυσμένα (θετικά) σμήνη ορνίθων και ινδορνίθων αναπαραγωγής, την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.