Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση76c614ff-a486-40e3-8451-8ea564fa5703 766144

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται με μέριμνα των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής (σμήνη απόδοσης ορνίθων ωοπαραγωγής και αναθρεπτήρια), στις οποίες υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση μόλυνσης από κινητές σαλμονέλλες, στο πλαίσιο εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ), με σκοπό τον έλεγχο του επιπολασμού της Salmonella spp. σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Μέτρα λαμβάνονται στις περιπτώσεις: (α) κοινοποίησης θετικών για σαλμονέλλα εργαστηριακών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των αυτοελέγχων των επιχειρήσεων, (β) κοινοποίησης εργαστηριακών αποτελεσμάτων θετικών για την ανίχνευση σαλμονελλών ή αντιμικροβιακών ουσιών κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούνται στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου, (γ) όταν υπάρχει υποψία ότι κάποιο σμήνος αποτελεί πηγή τροφιμογενούς λοίμωξης από σαλμονέλλα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προσωρινής αναστολής περιοριστικών μέτρων

Σημειώσεις

Ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ορνίθων ωοπαραγωγής διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης υπό προϋποθέσεις, με την οποία αιτείται την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών μέτρων και τη διενέργεια επίσημης δειγματοληψίας επαλήθευσης και εργαστηριακής δοκιμής επιβεβαίωσης, σε περίπτωση υποψίας ψευδών θετικών αποτελεσμάτων κατά την πρώτη επίσημη δειγματοληψία ή κατά τον αυτοέλεγχο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Ειδική περίπτωση αποτελεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης και αιτήματος (α) διενέργειας επιβεβαιωτικής δοκιμής και (β) προσωρινής αναστολής των περιοριστικών μέτρων, σε περίπτωση υποψίας ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων κατά τον εργαστηριακό επίσημο έλεγχο ή αυτοέλεγχο, από τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών ή/και επιβεβαίωσης του κινδύνου (μόλυνση από Salmonella spp.), σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή υποχρεωτικά λαμβάνει μέτρα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λήψη μέτρων σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα μολυσμένα με κινητές σαλμονέλλες σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής, στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση περιστατικών σμηνών ορνίθων ωοπαραγωγής ύποπτων ή μολυσμένων με κινητές σαλμονέλλες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις ορνίθων ωοπαραγωγής (εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις ορνίθων ωοπαραγωγής απόδοσης και αναθρεπτηρίων) πρέπει να είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των οικείων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Η διαχείριση των πουλερικών σε περίπτωση σμήνους που έχει χαρακτηριστεί ως "θετικό" για σαλμονέλλα στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται, εξαρτάται από τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει εάν επιθυμεί την καταστροφή των πουλερικών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1069/2009 και 142/2011 ή τη σφαγή και θερμική επεξεργασία των πουλερικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει σχετική δήλωση στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, εντός προθεσμίας 24 ωρών από την κοινοποίηση του θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος της επίσημης δειγματοληψίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Εφαρμοζόμενο πρόγραμμα αυτοελέγχων και τήρησης μέτρων βιοασφάλειας Έκθεση

       Εφαρμοζόμενο πρόγραμμα αυτοελέγχων και τήρησης μέτρων βιοασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής ένστασης - αίτησης προσωρινής αναστολής περιοριστικών μέτρων και διενέργειας επιβεβαιωτικής δοκιμής, ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης οφείλει να προσκομίσει αναλυτική έκθεση και αντίγραφα του αρχείου της εκμετάλλευσης, από τα οποία θα τεκμηριώνεται (α) το πρόγραμμα αυτοελέγχων που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα αυτών, (β) οι διενεργούμενοι εμβολιασμοί για τη σαλμονέλλα και τα μέτρα βιοασφάλειας (μυοκτονίες, απεντομώσεις, απολυμάνσεις κ.ά) που τηρεί στις εγκαταστάσεις και (γ) η βασιμότητα των λόγων για τους οποίους υποπτεύεται ότι το θετικό αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης σε δείγμα που λήφθηκε είτε κατά τον επίσημο έλεγχο ή κατά τον αυτοέλεγχο, είναι «ψευδώς θετικό».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Κανονισμός 1177 2006

       Περιγραφή Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της Επιτροπης, της 1ης Αυγούστου 2006 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1177

      • Κανονισμός 517 2011

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0517

      • Υπουργική Απόφαση 1209/30007 2012 930 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200930

      • 1 Αξιολόγηση δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αξιολογεί το σύνολο των στοιχείων που αφορούν είτε σε ευρήματα επίσημου ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της επίσημης δειγματοληψίας), είτε σε κοινοποίηση θετικού αποτελέσματος αυτοελέγχου, είτε σε στοιχεία επιδημιολογικής διερεύνησης που καταδεικνύουν ως πηγή τροφιμογενούς μόλυνσης συγκεκριμένη εκμετάλλευση ορνίθων ωοπαραγωγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Θετικό σμήνος: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα μολυσμένα σμήνη.

       Σημειώσεις Θετικά χαρακτηρίζονται τα σμήνη εκμεταλλεύσεων απόδοσης ή αναθρεπτηρίων ορνίθων ωοπαραγωγής όταν (α) η δοκιμή οροτυποποίησης των απομονωμάτων Salmonella spp. που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων ή αυτοελέγχων, επαληθεύει την παρουσία στοχοθετημένων ορότυπων (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium) ή (β) ταυτοποιούνται ως πηγή μιας συγκεκριμένης εστίας τροφιμογενούς λοίμωξης στην οποία εμπλέκονται οι στοχοθετημένοι ορότυποι.

       Ναι Όχι


      • 3 Ύποπτο σμήνος: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα ύποπτα σμήνη

       Σημειώσεις Ύποπτα χαρακτηρίζονται τα σμήνη όταν (α) ανιχνεύεται Salmonella spp. σε δείγματα που λαμβάνονται και υποβάλλονται σε εργαστηριακή δοκιμή, στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου ή του αυτοελέγχου, (β) η κλινική εξέταση των πουλερικών δεν αποκλείει την υποψία προσβολής από σαλμονέλλα, (γ) κοινοποιούνται θετικά για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών αποτελέσματα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων επί υποψίας μόλυνσης από Salmonella spp.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής το σμήνος χαρακτηρίζεται ως "ύποπτο" για σαλμονέλλα και επιβάλλεται: (α) η διενέργεια επίσημου ελέγχου- δειγματοληψίας, στις περιπτώσεις που η υποψία δεν οφείλεται σε ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διενέργεια επίσημου ελέγχου, (β) η ξεχωριστή αποθήκευση των παραγόμενων αβγών του "ύποπτου" σμήνους, υπό την ευθύνη του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, (γ) η καταστροφή ή η θερμική επεξεργασία των παραγόμενων αβγών του "υποπτου" σμήνους, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων δοκιμής ανίχνευσης αντιμικροβιακών ουσιών ή ανασταλτικών της βακτηριακής ανάπτυξης παραγόντων, σε επαναληπτική δοκιμή που διενεργείται εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση του προηγούμενου θετικού αποτελέσματος.

       Σημειώσεις Για την εφαρμογή του μέτρου της ξεχωριστής αποθήκευσης των αβγών του "ύποπτου" σμήνους, ο υπέυθυνος της εκμετάλλευσης πρέπει να τηρεί στοιχεία ημερήσιας παραγωγής των αβγών και η οικεία περιφερειακή αρχή να ελέγχει την ακρίβειά τους, με κριτήρια την ηλικία του σμήνους, τις προδιαγραφές παραγωγής των ορνίθων της εκμετάλλευσης και τις παραδόσεις αβγών κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή ένστασης (αίτηση προσωρινής αναστολής μέτρων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όταν ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποπτέυεται ψευδώς θετικά αποτελέσματα ανίχνευσης Salmonella spp. κατά την επίσημη δειγματοληψία ή τον αυτοέλεγχο, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης, με την οποία αιτείται την προσωρινή αναστολή εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση "θετικού" σμήνους και τη διενέργεια επίσημης δειγματοληψίας επαλήθευσης και δοκιμής επιβεβαίωσης

       Σημειώσεις Σε περίπτωση υποβολής αίτησης προσωρινής αναστολής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή υποχρεούται να προβεί στην άμεση διενέργεια επαναληπτικής επίσημης δειγματοληψίας, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Ωστόσο, κατά το μεσοδιάστημα και μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της επιβεβαιωτικής δοκιμής, τα παραγόμενα αβγά διατηρούνται με ευθύνη του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση θετικών αποτελεσμάτων επιβεβαιωτικών δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. επαληθεύσουν την παρουσία στοχοθετημένων οροτύπων σαλμονελλών (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium), η εκμετάλλευση θεωρείται "θετική" για σαλμονέλλα.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση αρνητικών αποτελεσμάτων επιβεβαιωτικών δοκιμών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών δοκιμών ανίχνευσης Salmonella spp. δεν επαληθεύσουν την παρουσία στοχοθετημένων οροτύπων σαλμονελλών (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium), η εκμετάλλευση θεωρείται "αρνητική" για σαλμονέλλα.

       Ναι Όχι


      • 8 Άρση μέτρων επί υποψίας μόλυνσης από Salmonella spp.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αίρονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε σμήνη ωοτόκοκων ορνίθων επί υποψίας μόλυνσης από σαλμονέλλα, όταν τα αποτελέσματα του επίσημου ελέγχου είναι αρνητικά για τους στοχοθετημένους ορότυπους (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που κατά τις επιβεβαιωτικές δοκιμές ανίχνευσης Salmonella spp. διαπιστώνονται ορότυποι σαλμονελλών άλλοι από τους στοχοθετημένους, η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε έλεγχο ιχνηλασιμότητας και συστάσεις για τη βελτίωση των μέτρων βιοασφάλειας της εκμετάλλευσης.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων σε μολυσμένος από Salmonella spp. σμήνος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα: (α) η απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών από και προς την εγκατάσταση, (β) είτε η καταστροφή των πουλερικών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1069/2009 και 142/2011, είτε η σφαγή και θερμική επεξεργασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων (η επιλογή βασίζεται στην επιθυμία του υπεύθυνου της επιχείρησης, ο οποίος υποβάλλει στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή σχετική δήλωση), (γ) ο χαρακτηρισμός και η σήμανση των αβγών που προέρχονται από το μολυσμένο σμήνος ως κατηγορίας "Β" και η απαγόρευση εισόδου τους σε κέντρα συσκευασίας (η περαιτέρω διάθεση των αβγών γίνεται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες για την επεξεργασία προϊόντων αβγών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1069/2009 και 853/2004, προκειμένου να υποστούν θερμική επεξεργασία, (δ) η αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας της εγκατάστασης, η απομάκρυνση της μολυσμένης στρωμνής και κόπρου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ο σχολαστικός καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων μετά την απομάκρυνση του σμήνους, (ε) η διενέργεια δειγματοληψίας για τον εργαστηριακό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης και (στ) ο επαναπληθυσμός της εκμετάλλευσης με πουλερικά που προέρχονται από σμήνη αναπαραγωγής στα οποία εφαρμόζεται επιτυχώς το αντίστοιχο ΕΠΕΣ, μετά την πάροδο 21 ημερών από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών και τελικών διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου.

       Σημειώσεις Εφόσον η επιχείρηση στην οποία εντοπίστηκε το μολυσμένο σμήνος διατηρεί στην ίδια τοποθεσία περισσότερα του ενός σμήνη, η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε επίσημο έλεγχο-δειγματοληψία και στα υπόλοιπα σμήνη.

       Όχι Όχι


      • 10 Άρση μέτρων σε μολυσμένο από Salmonella spp. σμήνος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής αίρονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε μολυσμένα (θετικά) σμήνη ωοτόκοκων ορνίθων, την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.