Λήψη μέτρων σε σμήνη ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4802bc15-3120-4404-b396-78fa29721843 480215

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται με μέριμνα των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε εκμεταλλεύσεις ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης, στις οποίες υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση μόλυνσης από κινητές σαλμονέλλες, στο πλαίσιο εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελλώσεων (ΕΠΕΣ), με σκοπό τον έλεγχο του επιπολασμού της Salmonella spp. σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Μέτρα λαμβάνονται στις περιπτώσεις: (α) κοινοποίησης θετικών για σαλμονέλλα εργαστηριακών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των αυτοελέγχων των επιχειρήσεων, (β) κοινοποίησης εργαστηριακών αποτελεσμάτων θετικών για την ανίχνευση σαλμονελλών ή αντιμικροβιακών ουσιών κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούνται στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου, (γ) όταν κάποιο σμήνος ταυτοποιείται ως πηγή εστίας τροφιμογενούς λοίμωξης.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών ή/και επιβεβαίωσης του κινδύνου (μόλυνση από Salmonella spp.), σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή υποχρεωτικά λαμβάνει μέτρα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λήψη μέτρων σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα μολυσμένα με κινητές σαλμονέλλες σμήνη ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης, στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση περιστατικών σμηνών ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης ύποπτων ή μολυσμένων με κινητές σαλμονέλλες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης (εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις) πρέπει να είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των οικείων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Κανονισμός 1177 2006

       Περιγραφή Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της Επιτροπης, της 1ης Αυγούστου 2006 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1177

      • Κανονισμός 200 2012

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella enteritidis και της Salmonella typhimurium σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0200

      • Κανονισμός 1190 2012

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη γαλοπουλών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1190

      • Υπουργική Απόφαση 133362 2011 3172 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203172

      • Υπουργική Απόφαση 1751/51822 2013 1141 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201141

      • 1 Αξιολόγηση δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αξιολογεί το σύνολο των στοιχείων που αφορούν, είτε σε ευρήματα επίσημου ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της επίσημης δειγματοληψίας), είτε σε κοινοποίηση θετικού αποτελέσματος αυτοελέγχου, είτε σε στοιχεία επιδημιολογικής διερεύνησης που καταδεικνύουν ως πηγή τροφιμογενούς μόλυνσης συγκεκριμένη εκμετάλλευση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και ινδορνίθων πάχυνσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Ύποπτο σμήνος: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα ύποπτα σμήνη.

       Σημειώσεις Ύποπτα χαρακτηρίζονται τα σμήνη όταν (α) ανιχνεύεται Salmonella spp. σε δείγματα που λαμβάνονται και υποβάλλονται σε εργαστηριακή δοκιμή, στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου ή του αυτοελέγχου, (β) η κλινική εξέταση των πουλερικών δεν αποκλείει την υποψία προσβολής από σαλμονέλλα, (γ) κοινοποιούνται θετικά για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών αποτελέσματα και εωσότου κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα επιβεβαιωτικών δοκιμών (δειγματοληψία επαλήθευσης).

       Ναι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων σε ύποπτο σμήνος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής επιβάλλεται η απαγόρευση της μετακίνησης πουλερικών προς σφαγή και, εφόσον συντρέχει η περίπτωση, η διενέργεια δειγματοληψίας επαλήθευσης για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών.

       Σημειώσεις Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται με την έκδοση: (α) αποτελέσματος οροτυποποίησης που αποκλείει την παρουσία στοχοθετημένων οροτύπων (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium) ή (β) αρνητικού αποτελέσματος ανίχνευσης αντιμικροβιακών ουσιών.

       Ναι Όχι


      • 4 Μολυσμένο σμήνος: εισήγηση έκδοσης απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα μολυσμένα σμήνη.

       Σημειώσεις Μολυσμένα χαρακτηρίζονται τα σμήνη όταν (α) η δοκιμή οροτυποποίησης των απομονωμάτων Salmonella spp. καταδεικνύει την παρουσία στοχοθετημένων ορότυπων (S. typhimurium, S. enteritidis, μονοφασική S. typhimurium), (β) ταυτοποιούνται ως πηγή μιας συγκεκριμένης εστίας τροφιμογενούς λοίμωξης στην οποία εμπλέκονται οι στοχοθετημένοι ορότυποι, (γ) κοινοποιούνται θετικά αποτελέσματα στις επιβεβαιωτικές δοκιμές ανίχνευσης αντιμικροβιακών ουσιών.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης λήψης μέτρων σε μολυσμένο σμήνος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα: (α) απαγόρευση μετακίνησης πουλερικών από και προς την εγκατάσταση, (β) σφαγή των πουλερικών του μολυσμένου σμήνους (η σφαγή επιτρέπεται σε σφαγείο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή, στο τέλος της ημερήσιας παραγωγικής διαδικασίας, με τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων αποφυγής της διασποράς του λοιμογόνου παράγοντα και εφόσον διασφαλίζεται η διενέργεια κατάλληλων δειγματοληψιών στα σφάγια από τον υπεύθυνο του σφαγείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)1086/2011), (γ) θερμική επεξεργασία των σφαγίων, εάν πρόκειται να διατεθούν προς ανθρώπινη κατανάλωση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009, εφόσον δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, (δ)αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας της εγκατάστασης, απομάκρυνση της μολυσμένης στρωμνής και κόπρου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση των χώρων μετά την απομάκρυνση του σμήνους, (ε) διενέργεια δειγματοληψίας για τον εργαστηριακό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης και (στ) επαναπληθυσμός της εκμετάλλευσης με πουλερικά που προέρχονται από σμήνη αναπαραγωγής στα οποία εφαρμόζεται επιτυχώς το αντίστοιχο ΕΠΕΣ, μετά την πάροδο 15 ημερών από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών και τελικών διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου.

       Σημειώσεις Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών απολύμανσης των χώρων. Εφόσον η επιχείρηση στην οποία εντοπίστηκε το μολυσμένο σμήνος διατηρεί στην ίδια τοποθεσία περισσότερα του ενός σμήνη, η οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε επίσημο έλεγχο και στα υπόλοιπα σμήνη ή επιβάλλει τη διενέργεια δειγματοληψίας των σφαγίων των εν λόγω σμηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)1086/2011.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση απόφασης λήψης μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με μέριμνα της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, η απόφαση λήψης μέτρων κοινοποιείται στον υπεύθυνο της εμπλεκόμενης επιχείρησης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.