Λειτουργία των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών (ΙΕΚ) εποπτείας του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση858050e9-4a7a-4503-b94e-2e5b2d1491b2 858594

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

140 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπαίδευση που παρέχεται από τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων) εξασφαλίζοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στον τομέα ενδιαφέροντός τους. Οι απόφοιτοι των ανωτέρω ΔΙΕΚ μπορούν να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Tα ανωτέρω ΔΙΕΚ ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και λειτουργούν σύμφωνα με τον εκάστοτε «Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» . Η διάρκεια φοίτησης είναι πέντε (5) εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης). Σε προκαθορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων παρέχεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, δωρεάν σίτιση και στέγαση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών στα ΔΙΕΚ. Οι καταρτιζόμενοι των ΔΙΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης. Στους αποφοίτους των ανωτέρω ΔΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (www.eopper.gr), για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Από το έτος 2021 ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα κάτωθι έξι (6) Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, τα οποία εντάσσονται οργανικά στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). 1. ΔΙΕΚ ΠΕ Αττικής - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος. 2. ΔΙΕΚ ΠΕ Ηρακλείου - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΜΕΣΣΑΡΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Θερμοκηπίων & Καλλιεργειών υπό κάλυψη. 3. ΔΙΕΚ ΠΕ Ιωαννίνων - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, με ειδικότητα: Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος. 4. ΔΙΕΚ ΠΕ Λάρισας - ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ με δύο (2) ειδικότητες: α. Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων & β. Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων. 5. ΔΙΕΚ ΠΕ Κορίνθου - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΝΕΜΕΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας. 6. ΔΙΕΚ ΠΕ Τρικάλων - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Ξυλογλυπτικής & Εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Δήλωση (Αρχικής εγγραφής) ή Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο

Σημειώσεις

1. Με προκήρυξη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζονται το διάστημα και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων, η διαδικασία παραλαβής, καταχώρισης και ελέγχου των αιτήσεων καθώς κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την επιλογή και εγγραφή των υποψηφίων καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ.

2. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος, με κατάθεση σχετικής αίτησης.

Ειδικότερα θέματα και πληροφορίες παρέχονται στους σχετικούς συνδέσμους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαιώσεων επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) στους απόφοιτους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Άλλο Οι προυποθέσεις ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση που εκδίδεται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Σύνδεσμος www.elgo.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: www.elgo.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 709/287335/14-10-2021 2021 4807 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204807

      • Νόμος 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Απόφαση Υπουργου ΑΑ&Τ - ανακοίνωση λειτουργίας ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ για το έτος κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με Απόφαση του Υπουργού ΑΑ& Τ ανακοινώνεται η λειτουργία ειδικοτήτων ΔΙΕΚ για το έτος κατάρτισης. Η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων από τον ΕΛΓΟ εκδίδεται δέκα (10) ημέρες μετά από τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης και ακολουθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκήρυξη ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων επιλογής για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποδοχή αιτήσεων αρχικής εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποδοχή αιτήσεων των υποψηφίων για την επιλογή τους στο ΔΙΕΚ ενδιαφέροντός τους.

       Σημειώσεις Υποδοχή συμπληρωμένου παράλληλου μηχανογραφικου δελτίου απο οσους υποψήφιους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων ανά ειδικότητα ΔΙΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ανακοίνωση, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων ανά ειδικότητα ΔΙΕΚ.

       Σημειώσεις Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποδοχή και έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών και οριστική εγγραφή στο ΔΙΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις καλείται ο ενδιαφερόμενος να οριστικοποίησει την εγγραφή του . Με την οριστικοποίηση της εγγραφής οι καταρτιζόμενοι αποκτούν Αριθμό Μητρώου Καταρτιζομένων (Α.Μ.Κ).

       Όχι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων των ΔΙΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνονται τα Τμήματα των ΔΙΕΚ που θα λειτουργήσουν.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οποία οι καταρτιζόμενοι αυτών των Τμημάτων, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν δικαίωμα προεγγραφής για το εαρινό β΄ εξάμηνο.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποδοχή Αίτησης ανανέωσης εγγραφής από τους καταρτιζόμενους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η ανανέωση της εγγραφής στο ΔΙΕΚ για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης του καταρτιζόμενου.

       Σημειώσεις Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του όπως ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους αποφοίτους των Δ.Ι.Ε.Κ, ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) εκδίδεται από το Δ.Ι.Ε.Κ και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Επιπλέον από το Δ.Ι.Ε.Κ εκδίδονται: 1. Βεβαιώσεις φοίτησης 2. Βεβαιώσεις Στρατολογίας οι οποίες θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 9 Δυνατότητα απόκτησης τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

       Σημειώσεις Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ΝΠΙΔ που εποπτεύεται απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.