Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcce2d2e1-7b10-4f7c-82db-add893c54758 675455

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες που τελούν γάμο στην αλλοδαπή, είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό και οφείλουν να προσέλθουν στην αρμόδια κατά τόπο Προξενική Αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση γάμου

Σημειώσεις

Η δήλωση γάμου γίνεται στην οικεία Προξενική Αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ληξιαρχιακή πράξη γάμου ενώπιον Προξενικής Αρχής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων να είναι εγγεγραμμένος σε ελληνικό δημοτολόγιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Προξενικό Τέλος για την υποβολής αίτησης. To κόστος του προξενικού τέλους είναι 10 Ευρώ (ομοίως 10 ευρώ και για κάθε αντίγραφο), με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα σε περίπτωση εκπροθέσμων δηλώσεων (Π.Δ. 16/2014, ΦΕΚ 24/Α). 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Προξενικό Τέλος για κάθε αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής


       Ναι

      • 1

      • 1 Επιχώρια ληξιαρχική πράξη γάμου ή βεβαίωση γάμου από την Μητρόπολη που τελέσθηκε το μυστήριο του γάμου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Επιχώρια ληξιαρχική πράξη γάμου ή βεβαίωση γάμου από την Μητρόπολη που τελέσθηκε το μυστήριο του γάμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π. ελληνικό ή αλλοδαπό. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π. ελληνικό ή αλλοδαπό.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πρόσφατα πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια της Ελλάδας για το κάθε μέρος, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο. Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Πρόσφατα πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια της Ελλάδας για το κάθε μέρος, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Προξενείο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4674/2020, οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα της αστικής τους κατάστασης (όπως γάμος, γέννηση, θάνατος), τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών Προξενικών Αρχών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1191 2016

       Περιγραφή Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας και εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/1191, και για τα οποία έχουν καταρτιστεί πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποβληθούν στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, άνευ επικύρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&from=EL

      • Νόμος 299 και 300 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών-καθήκοντα έμμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 27-35 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 1-51 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45927 2021 2705 Β

       Περιγραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4674/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202705

       ΑΔΑ 65ΚΗ46ΜΤΛ6-2ΕΨ

      • Υπουργική Απόφαση 31293/Σ.8336 2019 1600 Β

       Περιγραφή Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α133).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201600

       ΑΔΑ ΨΛΖΑ46ΜΤΛ6-ΤΧΡ

      • Εγκύκλιος 697 2021

       Περιγραφή Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών .

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2267%CE%9D%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%98%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ 67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται τα στοιχεία της αιτήσεως με τα ταυτοποιητικά έγγραφα των μερών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο μερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτεπάγγελτη εξαγωγή πιστοποιητικών από το Μητρώο Πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση ληξιαρχικής πράξης γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφές μερών και Προϊσταμένου Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή-επικόλληση προξενικού ενσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικόλληση προξενικού ενσήμου στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα που θα παραδοθούν στους πολίτες.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση ληξιαρχικής πράξης και επίδοση αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο η ληξιαρχική πράξη.

       Σημειώσεις Όταν συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου, διαβιβάζεται, αυτομάτως, από την Προξενική Αρχή στον αρμόδιο Δήμο, για την καταχώρησή της (Ν.344/1976, άρθρο 40, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4674/20).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.