Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση73f05626-651d-4123-9a73-5d3520c7333d 988703 Birth certificate issued by a Greek Consular Authority

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

10 €

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έκδοση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως από Ελληνική Προξενική Αρχή. Η αρμόδια κατά τόπο Προξενική Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας έλαβε χώρα η γέννηση, συντάσσει ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όταν συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, διαβιβάζεται, αυτομάτως, από την Προξενική Αρχή στον αρμόδιο Δήμο για εγγραφή στα δημοτολόγια και για άρρενες στα Μητρώα Αρρένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία που ακολουθείται από μία Προξενική Αρχή στην περίπτωση της σύνταξης και έκδοσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι η εξής: την ημέρα του ραντεβού της δήλωσης προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος γονέας στην Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως είναι η επιχώρια ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, στις περιπτώσεις νεογνών λ.χ. το πιστοποιητικό του αλλοδαπού μαιευτηρίου, και συμπληρώνει τη σχετική αίτηση, στην οποία ζητούνται τα στοιχεία του τέκνου και τα στοιχεία των γονέων (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, κλπ.). Η ιθαγένεια και τα στοιχεία εγγραφής στον Δήμο των γονέων, που επίσης απαιτούνται, περιέχονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Προξενική Αρχή. Βάσει των προσκομιζομένων εγγράφων, του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και των στοιχείων που συμπληρώνει ο/η γονέας στην αίτηση, ακολουθεί η δήλωση της πράξης γέννησης, η οποία συνυπογράφεται από τον γονέα και τον προξενικό υπάλληλο. Η δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων, όπως η γέννηση, ενώπιον των κατά τόπο αρμοδίων Προξενικών Αρχών από τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή, αποτελεί υποχρέωση τους και σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης προβλέπονται ορισμένες διοικητικές κυρώσεις (εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα Π.Δ. 16/2014 (ΦΕΚ 24/Α).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση γέννησης τέκνου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση τέκνου

      Επίσημος τίτλος

      Ληξιαρχιακή πράξη γέννησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       G1

       ,


      • 1 Διοικητικές Το τέκνο να έχει γεννηθεί στην περιφέρεια αρμοδιότητας Έμμισθου Προξενείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ένας από τους γονείς να είναι εγγεγραμμένος στα Ελληνικά Δημοτολόγια.

       Όχι Όχι

      • 1 Προξενικό ένσημο 10 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Επικοινωνία με το Προξενείο γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις π.χ. τέκνο εντός γάμου, τέκνο εκτός γάμου, τέκνο αλλοδαπής μητέρας κ.λ.π. Ανά περίπτωση μπορεί να χρειαστείτε και διαφορετικά δικαιολογητικά. Πληροφορίες υπάρχουν και στις ιστοσελίδες κάθε έμμισθης προξενικής Αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1191 2016

       Περιγραφή Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας και εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/1191, και για τα οποία έχουν καταρτιστεί πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποβληθούν στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, άνευ επικύρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191

      • Νόμος 299, 300 4781 2021 53 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών - καθήκοντα έμμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100053

      • Νόμος 27-35 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία "Μητρώο Πολιτών", το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές Δημοτολογίου, καθώς και όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων του εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeskApi/?fek pdf=19760100107

      • Νόμος 1-51 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45927 2021 2705 Β

       Περιγραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περιπτωσιολογίας του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4674/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202705

       ΑΔΑ 65ΚΗ46ΜΤΛ6-2ΕΨ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14720 2020 2255 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeskApi/?fek pdf=20200202255

      • Υπουργική Απόφαση 31293/Σ.8336 2019 1600 Β

       Περιγραφή Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α133).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201600

       ΑΔΑ ΨΛΖΑ46ΜΤΛ6-ΤΧΡ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 77 2015

       Περιγραφή Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019 10/77 2015anonym.pdf

      • Εγκύκλιος 697 2021

       Περιγραφή Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2267%CE%9D%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%98%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ 67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ

      • Εγκύκλιος 208 2020

       Περιγραφή Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A7%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A99%CE%A0?inline=true

       ΑΔΑ ΨΦΧΒ46ΜΤΛ6-Ω9Π

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήσεως και έλεγχος

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Εγγραφή ληξιαρχικής πράξης γέννησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μεταγραφή των στοιχείων από τα δικαιολογητικά στην εφαρμογή του λογισμικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος ληξιαρχικής πράξεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της ορθότητας των εγγραφομένων στην ληξιαρχική πράξη με αυτά των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης για έλεγχο από γονέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παρουσίαση στον γονέα της ληξιαρχικής πράξεως και έλεγχος από αυτόν για τυχόν αντιρρήσεις του.

       Όχι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την σύμφωνη γνώμη του γονέα γίνεται η οριστικοποίηση της πράξης.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται εκτύπωση

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφές γονέα και Προϊσταμένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφει ο γονέας και ο προϊστάμενος της Προξενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 9 Πληρωμή και επικόλληση προξενικού ενσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πληρωμή και επικόλληση του προξενικού ενσήμου.

       Όχι Όχι


      • 10 Επίδοση ληξιαρχικής πράξης στον γονέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιδίδεται η ληξιαρχική πράξη στον γονέα.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.