Μετάθεση ιατρού κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4461/2017

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5057b04-69c2-4b80-807f-43a2e5a71efb 557469

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα ιατρών ΕΣΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αίτηση μετάθεσης μετά από 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας σε Νοσοκομεία ή σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Υ.ΠΕ. άγονων α΄περιοχών και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Ειδικευμένου Ιατρού και Οδοντιάτρου Κλάδου ΕΣΥ που επιθυμούν να μετατεθούν σε κενή οργανική θέση νοσοκομείου, αποκεντρωμένης μονάδας ή αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας των Υ.ΠΕ. οποιασδήποτε περιφερειακής ενότητας της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα ιατρών ΕΣΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ειδικότερα για μετάθεση σε φορέα των Περιφερειακών Ενοτήτων: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η κενή οργανική θέση στην οποία μετατίθεται ο αιτών προσδιορίζεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ στην οποία ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος. Η μετάθεση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά (1) έτος μετά την υποβολή αίτησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4461/2017

Σημειώσεις

Επιλέγεται από το σχετικό σύνδεσμο το έντυπο με τίτλο: Αίτηση για μετάθεση 2. Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προσδιορίζουν τη θέση (φορέα) στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούν να μετατεθούν σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Υ.ΠΕ. των Περιφερειακών Ενοτήτων : Κεντρικού-Βορείου-Δυτικού-Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής-Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς & Θεσσαλονίκης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν και ο προσδιορισμός της θέσης γίνεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτησή αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάθεση Ιατρού Κλάδου ΕΣΥ μετά από 5ετή προϋπηρεσία σε άγονη α΄ περιοχή

      Επίσημος τίτλος

      Μετάθεση ιατρού κλάδου ΕΣΥ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι ειδικευμένος Ιατρός ή οδοντίατρος κλάδου ΕΣΥ.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας σε θέση ειδικευμένου ιατρού ή οδοντιάτρου Κλάδου ΕΣΥ σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) των Υ.ΠΕ. άγονων α΄ περιοχών. Για τη συμπλήρωση των (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος απουσίας του ιατρού από τη θέση στην οποία υπηρετεί για οποιονδήποτε λόγο πλην της κανονικής και αναρρωτικής άδειας, άδειας μητρότητας-ανατροφής τέκνου, της μετακίνησης και απόσπασης σε θέση άλλης άγονης α περιοχής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα που επιθυμεί να μετατεθεί ο Ιατρός.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών βεβαιώνει την ολοκλήρωση 5ετούς πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Ιατρού Κλάδου ΕΣΥ σε προβληματική και άγονη α΄ περιοχή, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 131/87, με τις τροποποιήσεις του, και αναφέρει αν υπάρχουν κωλύματα που παρεμποδίζουν την υλοποίηση της μετάθεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • Νόμος 29 4461 2017 38 Α

       Περιγραφή Μεταθέσεις Ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντιάτρων που ανήκουν στον κλάδο ΕΣΥ και έχουν συμπληρώσει πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.ΠΕ. άγονων Α΄περιοχών ολοκληρώνονται (1) έτος μετά την υποβολή αίτησής τους εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση στον φορέα που επιθυμούν να μετατεθούν.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100038

      • Εγκύκλιος Γ Α2α/Γ.Π.οικ.42344 2017

       Περιγραφή Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4461/17 (ΦΕΚ 38Α΄) - Μετάθεση ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9954465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%93%CE%A6%CE%A7?inline=true

       ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικού στο Γενικό Πρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης από το Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης και συνημμένου δικαιολογητικού στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση της αίτησης μαζί με το δικαιολογητικό στην αρμόδια Διεύθυνση και τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης και έλεγχος πληρότητας από το αρμόδιο Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικού από τον Υπάλληλο και έλεγχος πληρότητας αυτής.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν η αίτηση είναι πλήρης και αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την ολοκλήρωση του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Ελλιπής ή μη ορθή αίτηση-Ενημέρωση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αρνητική απάντηση μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και του δικαιολογητικού.

       Σημειώσεις Ο αιτών μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποστολή ερωτήματος στον αρμόδιο φορέα για την εύρεση κενής οργανικής θέσης για την μετάθεση του αιτούντος σε φορέα που επιθυμεί

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή έγγραφου ερωτήματος στον φορέα που επιθυμεί να μετατεθεί ο αιτών προκειμένου να δεσμευτεί κενή οργανική θέση για την ολοκλήρωση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Όταν πρόκειται για φορέα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού-Βόρειου-Νότιου-Δυτικού-Ανατολικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής-Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το έγγραφο αποστέλλεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια προκειμένου για την δέσμευση κενής θέσης να εισηγηθεί ο Διοικητής βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή απάντησης σχετικά με την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Έλλειψη κενής οργανικής θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο φορέας στον οποίο επιθυμεί να μετατεθεί ο αιτών δεν διαθέτει κενή οργανική θέση για να υλοποιηθεί η μετάθεση

       Σημειώσεις Ο αιτών μπορεί να επανέλθει με νέα προτίμηση

       Ναι Ναι


      • 8 Δέσμευση κενής οργανικής θέσης στον φορέα όπου επιθυμεί να μετατεθεί ο αιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Δεσμεύεται η κενή οργανική θέση

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του οργανικού φορέα προέλευσης του ενδιαφερόμενου για προκήρυξη της κενωθείσας θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης στον φορέα που επιθυμεί να μετατεθεί ο αιτών, ενημερώνεται ο οργανικός φορέας προέλευσης του προκειμένου να προκηρύξει, εφόσον το επιθυμεί, την θέση που θα κενωθεί με την έκδοση απόφασης μετάθεσης. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς και στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 11 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση μετάθεσης εφαρμόζεται με την ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.