Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου του Δημοσίου σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd669dda-8c74-4b49-92b2-3413904d4599 669874

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Φορείς του Δημοσίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα που έχει ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατέχει προ του διορισμού του ή αποκτά τίτλο σπουδών, να αιτηθεί τη μετάταξή του σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, αντίστοιχη των τυπικών του προσόντων, στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια δημόσια υπηρεσία ή στο ίδιο ν.π.δ.δ, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο αιτείται τη μετάταξη. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση στον κλάδο που αιτείται ο υπάλληλος να μεταταγεί, δύναται η μετάταξη να ολοκληρωθεί, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας υφιστάμενου κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα, εντός της ίδιας Υπηρεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας

Σημειώσεις

Η αίτηση μετάταξης, συνοδευόμενη από τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, που αποδεικνύουν ότι ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ανώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με το Π.Δ 85/2022 και τις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας, υποβάλλεται από τον υπάλληλο στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα που ανήκει οργανικά, προκειμένου να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας εντός του φορέα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας ή δικαστική προσφυγήΆλλο


    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας,

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του (αρ. 73 ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που υπηρετεί πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό του, εάν ο υπάλληλος είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του. Για την υπαγωγή του υπαλλήλου στον περιορισμό της οκταετίας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη σχετική διαδικασία διορισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτών τη μετάταξη πρέπει να κατέχει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών για τον κλάδο, στον οποίο αιτείται τη μετάταξη, καθώς και α) την πράξη ισοτιμίας -αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, και β) τα τυχόν πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας και το ΠΔ 85/2022.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Η αίτηση μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να έχει προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (και των πράξεων ισοτιμίας ή αντιστοιχίας , όπου απαιτείται), που κατατίθεται στην αίτηση, πριν τη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (αρ. 28 ν. 4305/2014)

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Να υφίσταται στην υπηρεσία κενή θέση ανώτερης κατηγορίας στον κλάδο στον οποίο αιτείται ο υπάλληλος να μεταταγεί, βάσει των τυπικών του προσόντων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, δύναται η μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία να γίνει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, αρκεί να υφίσταται στις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας ο κλάδος για τον οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Σπουδών - Πτυχίο Κατατίθεται πράξη ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ΠΔ 85/2022. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό Σπουδών - Πτυχίο Κατατίθεται πράξη ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ΠΔ 85/2022.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βλ. π.δ. 85/2022 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), 232 Α΄

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή/και ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την εν λόγω άδεια ή/και την ταυτότητα μέλους (άρθρο 12 ΠΔ 85/2022) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή/και ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την εν λόγω άδεια ή/και την ταυτότητα μέλους (άρθρο 12 ΠΔ 85/2022)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9960

      • 3 Αποδεικτικό για γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, για τους κλάδους που απαιτείται. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό για γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, για τους κλάδους που απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Βλ. άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3798

      • Νόμος 70, 73 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Στο άρ. 70 του Υ.Κ. προβλέπεται η δυνατότητα με αίτηση μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που υπηρετεί ο υπάλληλος και στο αρ. 73 περιγράφεται η διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20070100026

      • Νόμος 35 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζεται το ζήτημα της μετάταξης υπαλλήλου, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα, με μεταφορά της θέσης του, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στην ίδια υπηρεσία στον κλάδο που μετατάσσεται ο υπάλληλος.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110100226

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Προβλέπεται αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των τίτλων σπουδών που κατατίθενται από τον υπάλληλο, στο πλαίσιο της μετάταξης εντός του ίδιου φορέα.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100237

      • Προεδρικό Διάταγμα 85 2022 232 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100232

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης του/της υπαλλήλου, πρωτοκόλληση από το αρμόδιο Τμήμα και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού

       Σημειώσεις Η αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία που υποβάλλονται από την 1η έως και την 31η Μαρτίου θα συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μετά το πέρας του μηνός Μαρτίου. Αντιστοίχως, οι αιτήσεις για μετάταξη που υποβάλλονται από την 1η έως και την 31η Οκτωβρίου θα συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μετά το πέρας του μηνός Οκτωβρίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μετάταξη ενός υπαλλήλου, έστω και αν αυτός διαθέτει τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά προσόντα. Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να αιτιολογήσει την αρνητική του κρίση, και ακολούθως να εκδοθεί απόφαση περί μη έγκρισης της μετάταξης του υπαλλήλου από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα, διατυπώνεται η γνώμη για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μετάταξης του υπαλλήλου, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγκριση μετάταξης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Θετική γνωμοδότηση για τη μετάταξη του/της υπαλλήλου σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα, διατυπώνεται η γνώμη για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μετάταξης του υπαλλήλου, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης μετάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από το αρμόδιο όργανο (βλ. άρθρο 73 του Υ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4622/2019.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, "1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.

       Ναι Όχι


      • 6 Δημοσίευση περίληψης της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Μητρώου και του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση μητρώου (φακέλου) του/της υπαλλήλου - φυσικού και ψηφιακού, κοινοποίηση της απόφασης (ΦΕΚ) στον/ην ενδιαφερόμενο /η υπάλληλο και στα αρμόδια Τμήματα για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.