Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2175c614-66fa-4a85-971f-2d14b360cd49 217561

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σε Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Ειδικής Αγωγής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ειδικότερα, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής δύναται να μεταταχθούν σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μετατάξεις διενεργούνται μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση με τις περιοχές προτίμησης περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην πρόσκληση που εκδίδεται κάθε έτος


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικών

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ) σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης / στο συγκεκριμένο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) / στο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό σχολείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετία από διορισμό. Σε περίπτωση διορισμού στην ΕΑΕ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει στην ΕΑΕ πέντε (5) έτη από το διορισμό τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Ειδικά για τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή ΚΕΔΑΣΥ (ή πρώην Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οχτώ (8) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού του κλάδου μετάταξης (και αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας όπου αυτό δεν προκύπτει από τον βασικό τίτλο σπουδών). Η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αποδεικνύεται με: αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή δδ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου βάσει του οποίου ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 16 1824 1988 296 Α

       Περιγραφή Καθορισμός αρμοδιοτήτων Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας και Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100296

      • Νόμος 15 (παρ. 1 και 3), 17 (παρ.4), 29 (παρ.1 περ.δ) 167 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις μετατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 27 (παρ.4) 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται η περίπτωση κατά την οποία αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αντικατέστησε την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και αναφέρεται σε ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 54 (παρ.3 και 4), 59 (παρ.1), 60 (παρ.2), 62 (παρ.5 και 6), 64, 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις μετατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Νόμος 29 4521 2018 38 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100038

      • Νόμος 14 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Αντικατέστησε το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα: Περιγράφονται οι γενικές προϋποθέσεις για τις μετατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • Νόμος 69, 70, 73 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι γενικές προϋποθέσεις για τις μετατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 35 (παρ.5) 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Επιτρέπεται η μετάταξη και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 12 (παρ.5) 3260 2004 151 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις μετατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100151

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • Νόμος 7 3699 2008 199 Α

       Περιγραφή Περιγράφονται θέματα τυφλών, κωφών και αυτιστικών μαθητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100199

      • Νόμος 32 (παρ.1) 5029 2023 55 Α

       Περιγραφή Αφορά στην παιδαγωγική επάρκεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100055

      • Νόμος 53 4653 2020 12 Α

       Περιγραφή Αφορά στις εισηγήσεις από την Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας και Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100012

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης υποβολής αίτησης για μετάταξη σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Εκδίδεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ)

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ) της Ειδικής Αγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης. Αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια: Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια: Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού γνωμοδοτούν επί των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιστημονικές επιτροπές καλλιτεχνικής και μουσικής παιδείας γνωμοδοτούν σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων αφού λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων: Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των Επιστημονικών Επιτροπών Καλλιτεχνικής και Μουσικής Παιδείας

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης για την μετάταξη εκπαιδευτικών σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη θετική γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), καταρτίζεται σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη μετάταξη των εκπαιδευτικών σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση πρακτικού Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για μετατάξεις σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Σημειώσεις Για την έκδοση απόφασης μετάταξης στους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ) η Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευτικό διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση στο ΦΕΚ Γ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή ανακοινώσεων μετάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα αποστέλλει τις ανακοινώσεις μετάταξης στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάσσονται, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μεταταχθεί.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.