Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ' άρθρο 5 του ν. 1894/1990

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3eee97ef-84de-4124-a284-965eb6a67f63 397844

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση της περιουσίας των δημοσίων σχολείων που ανήκουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 5 του N. 1894/1990, στη μεταβίβαση νεοπροσλαμβανόμενων ακινήτων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 5 του Ν. 1894/1990, που ανεγείρονται από τρίτους φορείς, καθώς και στη μεταβίβαση ακίνητης σχολικής περιουσίας σχολικής μονάδας που έχει καταργηθεί και η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ άρθρο 5 του ν. 1894/1990.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας κατ΄ άρθρο 5 του ν. 1894/1990


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 5 παρ. 1 & 2 1894 1990 110 Α

       Περιγραφή Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100110

      • Νόμος 274 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Σχολική περιουσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΣΤ13 1994 40 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση της περιουσίας των σχολείων στους ΟΤΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200040

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Σύσταση επιτροπής καταγραφής σχολικής πειρουσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ορίζουν τριμελείς ή πενταμελείς επιτροπές προκειμένου να καταγράψουν το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία των δημοσίων σχολείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή για κάθε σχολική μονάδα προβαίνει στην καταγραφή της σχολικής περιουσίας και συντάσσει σχετική αναλυτική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση έκθεσης καταγραφέντων στοιχείων στο δήμο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, ο φάκελος με τα στοιχεία υπογράφεται και σφραγίζεται και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για έλεγχο.

       Σημειώσεις Στο φάκελο περιλαμβάνονται και τα προσδιοριστικά στοιχεία που αφορούν στα καταγραφέντα στοιχεία (π.χ. συμβόλαια, τοπογραφικά διαγράμματα κ.α.).

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος στοιχείων και εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έκδοση απόφασης έγκρισης των καταγραφέντων στοιχείων που μεταβιβάζονται, ανά σχολική μονάδα.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση μεταβίβασης των καταγραφέντων από την επιτροπή στοιχείων της σχολικής περιουσίας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις α) Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. β) H αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στα βιβλία του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση απόφασης στον Συντονιστή στης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με συνημμένη την έκθεση των καταγραφέντων στοιχείων, υποβάλλεται στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για τη μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας στον οικείο δήμο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης της σχολικής περιουσίας στον οικείο δήμο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση νεοπροσλαμβανόμενης σχολικής μονάδας ο φορέας που είχε την κυριότητα του οικοπέδου και του κτηρίου κατά το στάδιο της κατασκευής της, εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης της σχολικής ακίνητης περιουσίας. Η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στο δήμο και στην σχολική μονάδα.

       Όχι Όχι


      • 8 Μεταγραφή της σχολικής περιουσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του δήμου αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή της διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή, κατά το μέρος που αυτή αφορά στην ακίνητη σχολική περιουσία, ή αντιστοίχως του φορέα μεταβίβασης της νεοπροσλαμβανόμενης σχολικής μονάδας στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Σημειώσεις Η διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή κατά το μέρος που αφορά στην κινητή περιουσία επέχει θέση πρωτοκόλλου παραλαβής, ενώ κατά το μέρος που αφορά στην ακίνητη περιουσία αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο. Αντίστοιχα, μεταγραπτέο τίτλο για την ακίνητη περιουσία της νεοπροσλαμβανόμενης σχολικής μονάδας αποτελεί η πράξη του φορέα κατασκευής της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.