Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ' άρθρο 71 του ν. 4483/2017

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28f6c20f-2d3a-492f-9489-d5f6cd76fcac 286202

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αυτοδίκαιη μεταβίβαση ακινήτων, κατ΄ εξουσιοδότηση του αρθ. 71 του N. 4483/2017, χαρακτηρισμένων ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης που είχαν περιέλθει στην κυριότητα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν περιφερειών μετά από διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Μεταβίβαση Σχολικής Περιουσίας κατ άρθρο 71 του ν. 4483/2017.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας κατ΄ άρθρο 71 ν. 4483/2017


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       ,,,


      • Νόμος 71 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Μεταβίβαση ακινήτων χαρακτηρισμένων ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Νόμος 274 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Σχολική περιουσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Σύσταση επιτροπής καταγραφής σχολικής περιουσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δήμος συστήνει επιτροπή η οποία προβαίνει σε καταγραφή των ακινήτων που είναι χαρακτηρισμένα στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως κατάλληλα για τις ανάγκες σχολικής στέγης και βρίσκονται στην κυριότητα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και νυν Περιφέρειας, χωρίς να έχουν ανεγερθεί σε αυτά σχολικές μονάδες.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή ακίνητης σχολικής περιουσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή κάθε σχετικού ακινήτου και συντάσσει αναλυτική έκθεση, η οποία αποτυπώνει τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά του στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση έκθεσης καταγραφέντων στοιχείων στο δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής ο φάκελος με τα στοιχεία διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για έλεγχο.

       Σημειώσεις Στο φάκελο περιλαμβάνονται και τα προσδιοριστικά στοιχεία που αφορούν στα καταγραφέντα ακίνητα .

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος στοιχείων και εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έκδοση απόφασης έγκρισης μεταβίβασης των καταγραφέντων ακινήτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση μεταβίβασης των καταγραφέντων από την επιτροπή ακινήτων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην οικεία περιφέρεια.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. H αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στα βιβλία του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή απόφασης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με συνημμένη την έκθεση των καταγραφέντων ακινήτων, υποβάλλεται στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για τη μεταβίβαση της περιουσίας στον οικείο δήμο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των ακινήτων της σχολικής περιουσίας που περιέρχονται στον οικείο δήμο.

       Σημειώσεις Η διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο.

       Όχι Όχι


      • 8 Μεταγραφή της σχολικής περιουσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του δήμου αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταγραφή της διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή, στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.