Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd0e722dd-ed59-449d-8017-db5b04f0f6ea 722594 Transfer of a registration licence for a numbered passenger car or motorcycle for private use

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Από 9 έως 280 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση κυριότητας επί επιβατηγών ιδωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και παρέχεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα.

Εκτέλεση της διαδικασίας μέσω της ΕΨΠ gov.gr προϋποθέτει :

1. Να είναι φυσικά πρόσωπα ο πωλητής όσο και ο αγοραστής.

2. Να μεταβιβάζεται το 100% της κυριότητας του ΙΧ οχήματος (επιβατικό ή και δίκυκλο), το όχημα να είναι σε κίνηση και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

3. Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων (4) ετών).

4. Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στον παρόντα κάτοχο.

5. Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).

6. Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων, βάσει του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (για τις ακυρωτικές διαφορές) και του άρθρου 63 παρ. 2 του ΚΔΔ (για τις διαφορές ουσίας)

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, ιδιωτικής χρήσης - Μεταβίβαση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       C1, C4

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαιοπρακτική ικανότητα αιτούντος

       Όχι Όχι

      • 1 Παραστατικό τράπεζας με την κατάθεση του τέλους αδείας αξίας 75,00 ΕΥΡΩ για τα Επιβατηγά Ι.Χ. ή 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα-καταθέτη και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος (σε ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας με συμβεβλημένη τράπεζα). 9 € - 75 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Τέλος μεταβίβασης (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α΄) ή για απαλλαγή αυτού – περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α., φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης). Τέλος μεταβίβασης: i) για επιβατικά ΙΧ και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης: Κατηγορία Α (έως 400κε), €30, Β (401-800) €45, Γ (801-1300) €60, Δ (1301-1600) €90, Ε (1601-1900) €120, ΣΤ (1901-2500) €145, Ζ (2501 και πάνω) €205. 0 € - 205 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας, σε πρωτότυπο. Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας, σε πρωτότυπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα) ή Αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ) ή ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα) ή Αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ) ή ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπο), εκδοθέν από ΚΤΕΟ. Δελτίο

       Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (πρωτότυπο), εκδοθέν από ΚΤΕΟ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ. 19111/192/2019 Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) (Β’ 1003) και πιστοποιεί την καταλληλότητα του οχήματος για την ασφαλή κυκλοφορία του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 4 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Πληρεξούσιο

       Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 5769

      • 5 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/bebaiose-me-opheiles-telon-kuklophorias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας εκδίδεται μέσω του gov.gr , και επικουρικώς, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Παραστατικό Τράπεζας για την κατάθεση στον ειδικό σχετικό λογαριασμό κάθε Περιφέρειας του Τέλους Άδειας Οχήματος και του Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτου Οχήματος. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Παραστατικό Τράπεζας για την κατάθεση στον ειδικό σχετικό λογαριασμό κάθε Περιφέρειας του Τέλους Άδειας Οχήματος και του Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτου Οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο παραστατικό θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 82 4952 2022 136 Α

       Περιγραφή Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν.722/1977

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100136

      • Νόμος 26, 27 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας - Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 2367 1953 82 Α

       Περιγραφή Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100082

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Νόμος 722 1977 299 Α

       Περιγραφή Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100299

      • Νόμος 16 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις στη διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και διαπίστωσης εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος μεταβαίνει στο ΚΕΠ ή τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα υποβληθεί η αίτηση μεταβίβασης, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού (σύμφωνα με τον πίνακα αριθμών των ειδικών λογαριασμών κατάθεσης συνολικού ποσού ανά Περιφέρεια που στα ΚΕΠ έχει τεθεί υπόψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Στη συνέχεια η/ο ενδιαφερόμενη/ος καταθέτει στην Τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφέρεια, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου οχήματος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα της/του αγοράστριας/αγοραστή, είτε από τις/τους ίδιες/ους (πωλήτρια/πωλητής – αγοράστρια/αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης. Στην άδεια κυκλοφορίας πρέπει να υπογράφουν στο κατάλληλο πεδίο και η/ο πωλήτρια/πωλητής του οχήματος και η/ο αγοράστρια/αγοραστής αναγράφοντας και τα ονοματεπώνυμά τους. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται, μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από την/τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της/του νέας/νέου ιδιοκτήτρια/ιδιοκτήτη ή της/του νέας/ου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.