Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1679ed7-c6f9-4a7e-8e0b-68ec3a61ef2f 515827

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων ή συμβιούντων στο Δήμο εγγραφής του άλλου συζύγου ή συμβιούντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του μετά από μία διετία να γίνει δημότης σε κάποιο Δήμο ή Κοινότητα, όταν αποκτά εκεί μόνιμη κατοικία.

Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση του δημάρχου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

α) Του ενός εκ των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο.

γ) Του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων ή συμβιούντων στο Δήμο εγγραφής του άλλου συζύγου ή συμβιούντος.

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στον προς μεταδημότευση Δήμο ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Παρέχεται επίσης και μέσω myKEPlive.
 • Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία.
Στο ΚΕΠ θα πρέπει να δηλωθεί ο Δήμος όπου είναι δημότης ο άλλος σύζυγος ή συμβιούντας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114).
    
    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών δύναται να προσφύγει στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την σχετική υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταδημότευση συζύγων ή συμβιούντων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

      Επίσημος τίτλος

      Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Η μεταδημότευση αφορά μόνο Έλληνες Πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να υφίσταται εγγραφή του συζύγου ή συμβιούντος στο Δήμο στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για μεταδημότευση.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να έχει συναφθεί ή επικαιροποιηθεί σε συμβολαιογράφο μετά το 2016.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης της διαδικασίας (myKEPlive), απαιτείται η κατοχή και χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 15, § 7-8 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις και συνθήκες μεταδημότευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Μεταδημότευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Υπουργική Απόφαση ΤΑΔΚ 638 2016 1825 Β

       Περιγραφή Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης (ρυθμίσεις για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4356/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201825

       ΑΔΑ 7ΘΦ7465ΦΘΕ-ΘΞΚ

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Δήμου ή του ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης στο Δημο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Σημειώσεις Απαιτείται η επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου. Σε περίπτωση υποβολής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η υποβολή νόμιμης εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση μεταδημότευσης είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω βιντεοκλήσης με χρήση της υπηρεσίας MyKeplive, επιδεικνύοντας ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Σημειώσεις Η αίτηση με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ μπορεί να υποβληθεί και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου στην αίτηση και ανατίθεται σε υπάλληλο για τη διεκπεραίωσή της.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Αναζήτηση πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητά το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο προέλευσης του αιτούντος.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η εγγραφή του συζύγου/συμβιούντος στο Δήμο και η ύπαρξη ισχύοντος γάμου/συμφώνου συμβίωσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Μητρώου Πολιτών και Εκλογικών Καταλόγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου δημιουργεί νέα μερίδα και προβαίνει στη σχετική ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών και των Εκλογικών Καταλόγων.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης Δημάρχου για τη μεταδημότευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Δημάρχου με την οποία οριστικόποιείται η μεταδημότευση του ενδιαφερόμενου στον νέο Δήμο.

       Σημειώσεις H πράξη αυτή προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Δημοτολογίου. Η έκδοση της θετικής απόφασης του Δημάρχου είναι άμεσα εκτελεστή. Συνεπάγεται την κτήση δημοτικότητας στον νέο Δήμο και άμεση απώλεια της δημοτικότητας στον προηγούμενο Δήμο εγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορριπτική απόφαση προκύπτει όταν δεν υπάρχει εγγραφή του συζύγου/συμβιούντος στο Δήμο ή δεν υπάρχει εν ισχύ γάμος/σύμφωνο συμβίωσης.

       Ναι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.