Μεταθέσεις ανωτάτων και ανώτερων αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc6ee7be4-92fd-493b-9ca0-010e666eff85 674924

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις των ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ήτοι Αντιστρατήγων, Υποστρατήγων, Ταξιάρχων, Αστυνομικών Διευθυντών, Αστυνομικών Υποδιευθυντών και Αστυνόμων Α΄), οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση, οι λόγοι υγείας και οι σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταθέσεις ανωτάτων και ανώτερων αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Χρονικές Οι ανώτατοι Αξιωματικοί και οι Αστυνομικοί Διευθυντές μετατίθενται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας χωρίς χρονικούς περιορισμούς

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Οι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί εφόσον υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, μετατίθενται χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Οι Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε Υπηρεσία άλλης περιοχή μετάθεσης χωρίς αίτηση. Για να μετατεθούν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε Υπηρεσία άλλου τόπου στην ίδια περιοχή μετάθεσης, θα πρέπει να υπηρετούν στον αυτό τόπο επί τρία (3) και δύο (2) συνεχόμενα έτη μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους μετάθεσης. Για μετάθεση με πρωτοβουλία σε Υπηρεσία του ίδιου τόπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση μετάθεσης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση. Έγγραφο

       Οποιοδήποτε έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) κρίνεται απαραίτητο από τον αιτούντα να συνυποβληθεί με την αίτηση μετάθεσης προκειμένου να τεκμηριώσει τους λόγους που επικαλείται για την τοποθέτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line. O ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όλων των βαθμών. (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 27/2019, Π.Δ. 6/2018, Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων.(όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 81/2016, Π.Δ. 4/2016, Π.Δ. 9/2021,Π.Δ. 27/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν διαταγής, οι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους αιτήσεις μετάθεσης οι οποίες περιέρχονται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που υπέβαλλαν αίτηση περί μη προαγωγής κατ εφαρμογή άρθρου 40 Π.Δ. 24/1997, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης κατά την προθεσμία που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου. Οι Αστυνόμοι Α΄ που προάγονται στο βαθμό πριν την κοινοποίηση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός 15νθημέρου από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής τους.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή προτάσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών υποβάλουν ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε ονομαστικοποιημένες προτάσεις μετάθεσης είτε γενικές προτάσεις που αφορούν το σχεδιασμό λειτουργίας τους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Μετάθεση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο όργανο (Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), στο πλαίσιο σχεδιασμού των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών, έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει με πρωτοβουλία τους Αξιωματικούς, τηρουμένων των σχετικών χρονικών προϋποθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο όργανο (Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), αφού εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και προτάσεις ή διαπιστώσει την αναγκαιότητα μετάθεσης Αξιωματικών με πρωτοβουλία του, αποφασίζει σχετικά. Οι μεταθέσεις των ανώτατων Αξιωματικών, των Αστυνομικών Διευθυντών και Αστυνομικών Υποδιευθυντών, που ενεργούνται αμέσως μετά τις ετήσιες κρίσεις λογίζονται ως τακτικές για όσους μετατέθηκαν την περίοδο αυτή

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο (Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Αξιωματικών είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων και προτάσεων. Η σχετική διαταγή (μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο όργανο (Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου οργάνου, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.