Μετακινήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc673ed86-f243-4456-b1f9-43bf7d2b96df 673862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις μετακινήσεις των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ως άνω Ειδικοί Φρουροί δύναται να διατίθενται από μία Ο.Π.Π.Ι. σε άλλη, με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στις εξής περιπτώσεις:

α. Επί αιτήσεων αμοιβαίας μετακίνησης. β. Λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή σοβαρού συμβάντος με σοβαρή απειλή κατά της ζωής του Ειδικού Φρουρού. γ. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. ή ανακύψει ανάγκη διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. πέραν αυτών στα οποία έχουν ήδη διατεθεί. Η εκ νέου διάθεση σε συντρέχουσα περίπτωση υλοποιείται βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι Ειδικοί Φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν μετακινούνται – αποσπώνται – μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία για την εκτέλεση λοιπών καθηκόντων πέραν της αποστολής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης με την επιφύλαξη της περίπτωσης όταν επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία.

Τελευταία ενημέρωση

10/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Police On line

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετακινήσεις Ε.Φ. ΟΠΠΙ, Μετακινήσεις Ειδικών Φρουρών Ο.Π.Π.Ι, Διάθεση Ειδικών Φρουρών Ο.Π.Π.Ι., Αμοιβαία μετακίνηση Ειδικών Φρουρών ΟΠΠΙ

      Επίσημος τίτλος

      Μετακινήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Να υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετακίνησης και από τους δύο (2) ενδιαφερόμενους Ειδικούς Φρουρούς που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η ύπαρξη σοβαρού συμβάντος με σοβαρή απειλή κατά της ζωής του Ειδικού Φρουρού που συγκροτεί Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Η διάπραξη σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος Ειδικού Φρουρού που συγκροτεί Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι διάθεσης Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) σε Α.Ε.Ι. ή ανακύψει ανάγκη διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. πέραν αυτών στα οποία έχουν ήδη διατεθεί.

       Ναι Ναι

      • 1 Αίτηση αμοιβαίας μετακίνησης Αίτηση

       Αίτηση αμοιβαίας μετακίνησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Από τους δύο (2) ενδιαφερόμενους Ειδικούς Φρουρούς που συγκροτούν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) να υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετακίνησης. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ) είτε ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Έγγραφα από τα οποία προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Αίτηση

       Έγγραφα από τα οποία προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται.       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 53 2022 132 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 παρ. 6 περιγράφει τις περιπτώσεις διάθεσης των Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις Ομάδες Πρόληψης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) από μία ομάδα σε μία άλλη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100132

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία διάθεσης των Ειδικών Φρουρών από μία Ο.Π.Π.Ι. σε άλλη είτε σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος είτε σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. ή ανακύψει ανάγκη διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. πέραν αυτών στα οποία έχουν ήδη διατεθεί.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης αμοιβαίας μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων παραλαμβάνουν -κατά περίπτωση- τις αιτήσεις για αμοιβαία μετακίνηση και τις υποβάλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης μετακίνησης λόγω σοβαρού συμβάντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση για τη μετακίνηση-διάθεση μαζί με τα τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά και την υποβάλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, αυτή εξετάζεται και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του Ειδικού Φρουρού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.