Μετατόπιση Περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec7e83eb-5446-4ca1-81c2-6d3d3c9affc0 797320

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μετατόπιση περιπτέρου και απευθύνεται στους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η μετατόπιση του περιπτέρου γίνεται α) κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης β) αυτεπάγγελτα για λόγους εκτέλεσης δημοσίων έργων είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ΄ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση, δηλ. τον αιτούντα (σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ζητήσει τη μετατόπιση) ή το δήμο (σε περίπτωση που η μετατόπιση γίνεται αυτεπάγγελτα).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετατόπισης θέσης περιπτέρου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010 Ει
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον

    ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ

    αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μετατόπιση Περιπτέρου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νομοθετικό Διάταγμα 20 1044 1971 245 Α

       Περιγραφή Μετατόπιση Περιπτέρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100245

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Έναρξη


       Περιγραφή Η μετατόπιση του περιπτέρου γίνεται α) κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης β) αυτεπάγγελτα για λόγους εκτέλεσης δημοσίων έργων είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης για μετατόπιση περιπτέρου καταχωρείται και διαβιβάζεται για επεξεργασία στην αρμόδια υπηρεσία. Στην αίτησή του ο δικαιούχος καλείται να προτείνει τη θέση στην οποία επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η μετατόπιση.

       Ναι Όχι


      • 3 Εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τη μετατόπιση περιπτέρου για λόγους εκτέλεσης δημοσίων έργων είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος (το βήμα αφορά την αυτεπάγγελτη διαδικασία μετατόπισης).

       Ναι Όχι


      • 4 Πρόσκληση δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ενημερώνει τον δικαιούχο για την αναγκαιότητα μετατόπισης του περιπτέρου και τον καλεί να υποβάλει εντός καθοριζόμενης προθεσμίας εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση του περιπτέρου (το βήμα αφορά την αυτεπάγγελτη διαδικασία μετατόπισης).

       Ναι Όχι


      • 5 Κατάθεση προτάσεων από τον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος καταθέτει προτάσεις για τη νέα θέση του περιπτέρου (το βήμα αφορά την αυτεπάγγελτη διαδικασία μετατόπισης).

       Ναι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση οικείας Αστυνομικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η οικεία αστυνομική αρχή εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται μελέτη από το αρμόδιο τμήμα για την καταλληλότητα της νέας θέσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Γνώμη δημοτικής κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Κοινότητα γνωμοδοτεί για την προτεινόμενη θέση.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει τη μετατόπιση του περιπτέρου και η απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

       Σημειώσεις Για την έκδοση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλιά θέση, η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων. Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τη μετατόπιση του περιπτέρου.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μετατόπισης του περιπτέρου.

       Όχι Όχι


      • 12 Εγκριτική απόφαση του Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής εγκρίνει την απόφαση μετατόπισης του περιπτέρου.

       Ναι Όχι


      • 13 Απορριπτική απόφαση του Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση μετατόπισης του περιπτέρου.

       Ναι Όχι


      • 14 Ολοκλήρωση διαδικασίας μετατόπισης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση της απόφασης μετατόπισης στον δικαιούχο. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ακολουθεί η διαδικασία αποξήλωσης του περιπτέρου κατά περίπτωση (είτε από το Δήμο είτε από το δικαιούχο).

       Ναι Όχι


      • 15 Λήξη της διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.