Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το εθνικό σε εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb56d9cc2-e9da-4bc9-8b1e-fde05dedb100 290109

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Μ.Τ.Π.Υ. Μέσα από την ως άνω εφαρμογή, στην οποία ο ενδιαφερόμενος συνδέεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του Taxisnet, μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, να υποβάλει αιτήματα και ερωτήσεις/διευκρινίσεις προς τις υπηρεσίες του ΜΤΠΥ και να παρακολουθεί την πορεία τους, να υποβάλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε ήδη υποβληθείσα αίτηση και να αιτηθεί ραντεβού, τηλεφωνικό ή δια ζώσης, με εκπρόσωπο του Ταμείου

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δημοσίου υπαλλήλου που ανέλαβε υπηρεσία ως υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους Ευρωπαϊκούς ή στους Διεθνείς Οργανισμούς και δύναται να μεταφέρει στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα αυτών των Οργανισμών, το αναλογιστικό ισοδύναμο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησε από ασφάλιση στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (πριν από την είσοδό του δηλαδή στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα), κατόπιν αίτησης του ιδίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα για την εκκίνηση της διαδικασίας μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου

Σημειώσεις

Η αίτηση μεταφοράς διαβιβάζεται από τη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό, μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης, που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ο e-ΕΦΚΑ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση αναθεώρησης
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης στον ίδιο

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εφαρμογή αναλογιστικού ισοδυνάμου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Απαιτείται χρόνος συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό όπου εμφανίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του ενδιαφερόμενου κατά τον δημοσιοϋπαλληλικό βίο και ως εκ τούτου οι περίοδοι συμμετοχής του στο Μ.Τ.Π.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση ημερομηνίας έναρξης και λήξης τακτικών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων και δικαιώματος εγγραφής και απόδοσης αυτών στο Μ.Τ.Π.Υ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Βεβαίωση ημερομηνίας έναρξης και λήξης τακτικών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων και δικαιώματος εγγραφής και απόδοσης αυτών στο Μ.Τ.Π.Υ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αποτελεί την απόδειξη περί της απόδοσης: α) των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και σε τι ποσοστό (1%, 2%, 3%, 4% κ.λ.π.) έχει πραγματοποιηθεί κράτηση επί του βασικού μισθού και των επιδομάτων καθώς και β) του δικαιώματος εγγραφής που ισοδυναμεί στον πρώτο ολόκληρο μεικτό μηνιαίο μισθό (βασικός μισθός και επιδόματα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Βεβαιώσεις αποδοχών Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Βεβαιώσεις αποδοχών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το Μ.Τ.Π.Υ. ζητά από το φορέα, όπου υπηρέτησε ο αιτών, βεβαίωση προϋπηρεσίας του αιτούντος με οικονομικά - μισθολογικά στοιχεία, προκειμένου να προβεί στον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδυνάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • Νόμος 139-145 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του νόμου που αφορούν τη μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Νόμος 6 3620 2007 276 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 4 του ν. 1395/1983 (ΦΕΚ 125/Α`) αντικαθίσταται ως εξής: "Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 3 του ν. 2227/1994 μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο, τόσο χρόνο υπηρεσίας όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς απόληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτόν. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με πληρωμή κατ` έτος προς το Μ.Τ.Π.Υ. του ποσού της διαφοράς μεταξύ του επιπλέον καταβαλλόμενου μερίσματος και αυτού που προκύπτει από τα πραγματικά χρόνια ασφάλισης τους στο Ταμείο. Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων όσων έχουν ήδη μερισματοδοτηθεί γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100276

      • Νόμος 9-14 2592 1998 57 Α

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (υπολογισμός αναλογιστικού ισοδυνάμου).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100057

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και συσχέτιση με τη μερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται και ψηφιοποιεί αυτά για την ηλεκτρονική μερίδα του μετόχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση Αιτούντος Αναλογιστικού Ισοδυνάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά το βήμα αυτό, ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης Αναλογιστικού Ισοδυνάμου, με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής μερίδας του μετόχου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. και εν συνεχεία γίνεται ενημέρωση των κενών πεδίων των προσωπικών στοιχείων του, από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που έχουν περιέλθει στο Μ.Τ.Π.Υ. από τη Διοίκηση του Εσωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης

       Όχι Όχι


      • 3 Αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και καταβολής μερίσματος - Αναλογιστικού Ισοδυνάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με custom εφαρμογή του ΟΠΣ- ΜΤΠΥ υλοποιούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης/υπολογισμού αναλογιστικού ισοδυνάμου, τα βήματα 3 έως 8, χωρίς την παρέμβαση υπαλλήλου. Για τον αυτόματο υπολογισμό του μερίσματος (αναλογιστικού ισοδυνάμου) και την έκδοση της σχετικής απόφασης λαμβάνονται υπόψη από το πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του αιτούντος, όπως έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά βάσει της βεβαίωσης απόδοσης κρατήσεων Μ.Τ.Π.Υ. και των οικονομικών - μισθολογικών στοιχείων που έχουν αποσταλεί από το φορέα προϋπηρεσίας του.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Πρόσθετου Χρόνου Συμμετοχής, όπου γίνεται επεξεργασία αυτής και έλεγχος των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού συντάσσεται έγγραφο προς τις υπηρεσίες ή τον αιτούντα για υποβολή αυτού.

       Ναι Όχι


      • 5 Έναρξη επεξεργασίας απόφασης μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα στοιχεία των υπηρεσιακών εγγράφων (πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαίωση απόδοσης κρατήσεων, μισθολογικών στοιχείων) που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και εν συνεχεία μέσω της εφαρμογής γίνεται υπολογισμός του μηνιαίου μερίσματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Προς έλεγχο/έγκριση μερίσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος ελεγκτής, κατόπιν ελέγχου, προβαίνει στην έγκριση του υπολογισθέντος αναλογιστικού ισοδυνάμου, ή στη διόρθωσή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Εισήγηση στο Δ.Σ. για μέρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής/ρια εισάγει στο Δ.Σ. το επεξεργασμένο αναλογιστικό ισοδύναμο προς έκδοση σχετικής απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 8 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά και εκδίδεται η αντίστοιχη Διοικητική Πράξη.

       Όχι Όχι


      • 9 Δήλωση Αποδοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει στον Οργανισμό Σύνδεσης (e-ΕΦΚΑ) , τη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος και τον ενδιαφερόμενο, την Πράξη προσωρινού υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδυνάμου και αναμένει για την αποδοχή αυτού από τον ίδιο

       Όχι Όχι


      • 10 Εισήγηση για πληρωμή μεταφερόμενου ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της κοινοποίησης από τον e-ΕΦΚΑ της δήλωσης αποδοχής του αιτούντα, το αρμόδιο Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων εισηγείται στο Δ.Σ. την μεταφορά του αναλογιστικού ισοδυνάμου στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, αφού πρώτα μετατραπεί σε μεταφερόμενο κεφάλαιο από το Μ.Τ.Π.Υ., με αναγωγή του στο χρόνο της πραγματικής μεταφοράς του, βάσει του επιτοκίου της Ε.Κ.Τ., όπως αυτό ισχύει

       Σημειώσεις Ως χρόνος πραγματικής μεταφοράς νοείται η ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος πληρωμής από το Μ.Τ.Π.Υ. και το μεταφερόμενο ποσό περιλαμβάνει τόκους που αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της οριστικής δήλωσης αποδοχής του αιτούντος έως την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού, βάσει του επιτοκίου που ορίζει η Ε.Κ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 11 Έγκριση Απόφαση Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά με την πληρωμή του αναλογιστικού ισοδυνάμου και εκδίδονται οι αντίστοιχες Διοικητικές πράξεις.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή στην ΥΔΕ για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου αναμένοντας την έκδοση του σχετικού Εντάλματος Πληρωμής.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση Χ.Ε. και πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Χρηματικό Ένταλμα εκδίδεται από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Ταμείου, και γίνεται η κατάθεση του ποσού μέσω Ε.τ.Ε. SWIFT στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, για λογαριασμό του αιτούντος με κοινοποίηση εγγράφου στον ίδιο, τη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος και τον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.