Μεταφορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ για τον επαναπροσδιορισμό/ αναπροσαρμογή του μερίσματος ΜΤΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2be93fb8-1ee8-4686-8700-f366ddbff25e 994436

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταφορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ, για τον επαναπροσδιορισμό του μερίσματος ΜΤΝ στους μερισματούχους του (διαδοχική ασφάλιση)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Μεταφοράς Χρόνου Ασφάλισης από έτερο Φορέα στο ΜΤΝ λόγω Διαδοχικής Ασφάλισης

Σημειώσεις

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Όπως ρητά αναγράφεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (Α΄ 45 /09-03-1999), άρθρο 1.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση μεταφοράς χρόνου επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ (Διαδοχική Ασφάλιση) / Επαναπροσδιορισμός Μερίσματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να υφίσταται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που αφορα την προς επέκταση Ασφάλιση από τους εργαζομένους που μετακινούνται από τον Ιδιωτικό Τομέα στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις, όπως αναφέρεται στο ν.1405/1983 ΦΕΚ Α 180, άρθρο 4

       Όχι Όχι

      • 1 Πράξη Απονομής Σύνταξης ή Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης Απόφαση

       Πράξη Απονομής Σύνταξης ή Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η πράξη θα πρέπει να αναφέρει το χρόνου ό όποιος αναζητείται για διαδοχική ασφάλιση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Απόφαση Επικουρικού Ταμείου Χρόνου Ασφάλισης. Απόφαση

       Απόφαση Επικουρικού Ταμείου Χρόνου Ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 1405 1983 180 Α

       Περιγραφή Επέκταση της Διαδοχικής Ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον Ιδιωτικό Τομέα στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100180

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4202 1961 175 Α

       Περιγραφή Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100175

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μετά των κατά περίπτωση συναφών δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή / Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας/πληρότητας δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία στοιχείων/παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης από έτερο Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση Χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης από έτερο φορέα για τη μεταφορά του στο ΜΤΝ, καθώς και γνωστοποίηση από τον έτερο φορέα του ποσού συμμετοχής του για το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Εισηγητικού Σημειώματος και προώθηση αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση για Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΝ (ΔΣ/ΜΤΝ)

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση ΔΣ / ΜΤΝ για την αναγνώρισης της επικουρικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση ΔΣ / ΜΤΝ για την αναγνώρισης της επικουρικής ασφάλισης και επαναπροσδιορισμός του μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Μερισματούχου ΜΤΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση Μητρώου ΜΤΝ και γνωστοποίηση στον μερισματούχο για τον αναγνωρισθέντα χρόνο επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ και τον επαναπροσδιορισμό / αναπροσαρμογή του μερίσματος ΜΤΝ.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.