Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση80e51026-3bfb-4e78-87f4-6001e6eddf13 888742

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αθλητικών Φορέων, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

40 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» των αθλητικών σωματείων που έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αφού έχουν ήδη καταχωρίσει συγκεκριμένα στοιχεία και δικαιολογητικά και ακολούθως έχουν ελεγχθεί οι καταχωρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). Η εγγραφή επαναλαμβάνεται κάθε έτος, δηλαδή τα σωματεία επικαιροποιούν κάθε έτος τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατ έτος εκδιδόμενη υπουργική απόφαση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αθλητικών Φορέων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Τετραψήφιος κωδικός της Γ.Γ.Α. για την πρόσβαση στη σχετική πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει την εγγραφή, η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα-αιτήματα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (άρθρο 3 παράγραφος 3 της σχετικής ΥΑ).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, Πλατφόρμα Προεγγραφής Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αθλητικών Φορέων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Το Σωματείο να διαθέτει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Το Σωματείο να είναι μέλος της οικείας αναγνωρισμένης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης και να έχει αθλητική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιδρυτικό Καταστατικό Σωματείου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ιδρυτικό Καταστατικό Σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Το ισχύον Καταστατικό του Σωματείου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Το ισχύον Καταστατικό του Σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Δικαστήριο το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου (3 μήνες) πριν την υποβολή της αίτησης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Δικαστήριο το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου (3 μήνες) πριν την υποβολή της αίτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 4 Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση και τήρηση των βιβλίων, η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση και τήρηση των βιβλίων, η οποία να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), επισυνάπτεται σε ενιαίο αρχείο το πρακτικό των μεταβολών του Δ.Σ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 6 Απόφαση διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό σύλλογο για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Σωματείου. Απόφαση

       Απόφαση διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό σύλλογο για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Σωματείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον οι αρχαιρεσίες του σωματείου διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 7 Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του σωματείου Πρακτικό

       Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 8 Απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου Απόφαση

       Απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 9 Βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 9703

      • 10 Αναγγελία πρόσληψης προπονητή Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αναγγελία πρόσληψης προπονητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγγελία πρόσληψης αποδεικνύεται με το Έντυπο 3 ή Έντυπο 4 Εργάνη, είτε με το ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο taxinet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο, με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστη μηνιαία αμοιβή 250€.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Νόμος 199 4964 2022 150 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων για τη διαγραφή σωματείου από το μητρώο μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, σε περίπτωση που δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

      • Νόμος 30 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Διαγραφή σωματείου από το μητρώο μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, σε περίπτωση που δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 142 4714 2020 148 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων -Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100148

      • Νόμος 24 4373 2016 49 Α

       Περιγραφή Δημιουργία μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100049

      • Νόμος 8 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/34736/25-1-2023 2023 359 Β

       Περιγραφή Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200359

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/151792/29-3-2023 2023 2283 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/34736/ 25.1.2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230202283

      • Υπουργική Απόφαση 289821 2023 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34736/25-1-2023 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 359).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203983

      • Υπουργική Απόφαση 352869 2023 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 34736/25-1-2023 (Β’ 359) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως η απόφαση αυτή είχε τροποποιηθεί αρχικώς με την υπ’ αρ. οικ. 151792/29-3-2023 (Β’ 2283) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ακολούθως με την υπ’ αρ. 289821/13-6-2023 (Β’ 3983) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τον καθορισμό για το έτος 2023 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230205252

      • 1 Επιλογή και δέσμευση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/mitroo


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/mitroo


       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ανάγκης αντικατάστασης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Το Σωματείο έχει δικαίωμα να διορθώσει και επανυποβάλλει τα δικαιολογητικά του έως τέσσερις (4) φορές.

       Ναι Ναι


      • 4 Εγγραφή του Σωματείου στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.