Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a39ff54-badc-453a-a115-81c4a2f3c6c5 575348 Registration of a Company in the Energy Services Companies Registry (ESCo Registry)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του ν. 4342/2015, ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, γίνεται κατόπιν αιτήσεώς της και είναι προαιρετική.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με ΑΦΜ και κωδικό (password) μέσω του http://www.escoregistry.gr/

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999, άρθρο 4

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μητρώο ΕΕΥ

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή Επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Μητρώο ΕΕΥ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 3 Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφα συμβάσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την ένταξη στην κατηγορία Β / Αντίγραφα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την ένταξη στην κατηγορία Α. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Αντίγραφα συμβάσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την ένταξη στην κατηγορία Β / Αντίγραφα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την ένταξη στην κατηγορία Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται τουλάχιστον ένα (1) αντίγραφο συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών /αντίγραφο Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που να βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα των υποβαλλόμενων συμβάσεων είναι έγκυρα και υπογεγραμμένα από αυτούς που νομιμοποιούνται προς αυτό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Βεβαίωση τεχνικού αντικειμένου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση τεχνικού αντικειμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει σύμβαση στην οποία συμμετέχει ως μέρος ένωσης εταιρειών/φυσικών προσώπων, κοινοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ενδέχεται να ζητηθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών/φυσικών προσώπων, κοινοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, να υποβάλει βεβαίωση με την οποία θα τεκμηριώνει ότι το τεχνικό αντικείμενό της αφορά στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 3, 19 4342 2015 143 Α

       Περιγραφή Άρθρο 3: ορισμοί της ενεργειακής υπηρεσίας, του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών και της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης. Άρθρο 19: δράσεις που δύνανται να πραγματοποιηθούν για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά αυτή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100143

      • Νόμος 10, 16 3855 2010 95 Α

       Περιγραφή Άρθρο 10: σύσταση του Μητρώου Ενεργειακών Υπηρεσιών και τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Άρθρο 16: πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100095

      • Υπουργική Απόφαση 7 ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381 2018 2672 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202672

      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.escoregistry.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή έντυπης αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από την επιχείρηση προς την αρμόδια υπηρεσία έντυπης αίτησης, υπογεγραμμένης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή από την επιχείρηση προς την αρμόδια υπηρεσία αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακά υπογεγραμμένης από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της επιχείρησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος των δικαιολογητικών από την Αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει η επιχείρηση από την αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ.

       Ναι Ναι


      • 6 Υπηρεσιακό έγγραφο αδυναμίας αποδοχής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο γνωστοποίησης της αδυναμίας αποδοχής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τους λόγους αυτής.

       Ναι Ναι


      • 7 Υπηρεσιακό έγγραφο για την αποστολή περαιτέρω δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο προς την αιτούσα επιχείρηση για τη χορήγηση πρόσθετων στοιχείων/δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων/δικαιολογητικών επαναλαμβάνεται η διαδικασία του βήματος 4.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος των δικαιολογητικών από την Αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει η επιχείρηση από την αρμόδια υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ.

       Ναι Ναι


      • 10 Υπηρεσιακό έγγραφο αδυναμίας αποδοχής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο γνωστοποίησης της αδυναμίας αποδοχής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τους λόγους αυτής.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.