Μητρώο Ιατρών Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa1da45f8-ebd7-4c0f-8871-0bfe067d15ce 151880 Register of Occupational Doctors

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας Ιατρός, ώστε να εγγραφεί στη Βάση Καταχώρισης Δεδομένων Ιατρών Εργασίας, άλλως στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας, που τηρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ), ώστε να μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Όλα τα στοιχεία που εισάγονται αυτόματα ή καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών Εργασίας χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και το ΟΠΣ μόνο για τον σκοπό που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν. Ομοίως, κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ενεργεί αρμοδίως για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης, λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για την αξιοποίηση στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, χειρίζεται τα στοιχεία του στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας

Σημειώσεις

Η Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας υποβάλλεται μόνο ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης της Επιθεώρησης Εργασίας hli.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Επί της διαδικασίας εγγραφής στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης Ιατρών Εργασίας δεν προβλέπονται έννομα μέσα, καθώς δεν πρόκειται περί Διοικητικής Πράξης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στη Βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών Εργασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιατρών Εργασίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       Q1

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών Ιατρός θα πρέπει: α) να κατέχει Πτυχίο ιατρικής, β) να κατέχει και να ασκεί την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή εναλλακτικά, γ) να είναι εγγεγραμμένος στον Ειδικό Κατάλογο που προβλέπεται στην Υ.Α. 43323/1983/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3509/21-8-2018) ή να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.3850/2010, δ) να είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο και να φέρει αντίστοιχη βεβαίωση.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών Ιατρός, για εγγραφή του στην Ηλεκτρονική Βάση Καταχώρισης, θα πρέπει να κατέχει κωδικούς Taxisnet, για ταυτοποίηση, και στη συνέχεια κωδικούς πρόσβασης για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ψηφιακής πύλης hli.gov.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο Σπουδών Ιατρικής Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Σπουδών Ιατρικής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας, ο αιτών ιατρός πρέπει να επισυνάψει το πτυχίο Ιατρικής που απέκτησε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου Άδεια εργασίας

       Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών Ιατρός θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε Ιατρικό Σύλλογο και αυτό να πιστοποιείται με αντίστοιχη Βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Βεβαίωση απόκτησης Ειδικότητας Ιατρική της Εργασίας Άδεια εργασίας

       Βεβαίωση απόκτησης Ειδικότητας Ιατρική της Εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών Ιατρός θα πρέπει να κατέχει την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και να φέρει την αντίστοιχη Βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 4 Εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών που προβλέπεται στην Υ.Α. 43323/1983/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3509/21-8-2018) Άδεια εργασίας

       Εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών που προβλέπεται στην Υ.Α. 43323/1983/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3509/21-8-2018)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201580

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών Ιατρός δεν κατέχει την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό Κατάλογο των Ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου (προϋπηρεσία ως Ιατρός Εργασίας κλπ) και δύνανται να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9197

      • Νόμος 16 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4, 5, 6 5685/121 2021 669 Β

       Περιγραφή Εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200669

      • Υπουργική Απόφαση 1-3 25049 2018 1580 Β

       Περιγραφή Με την αναφερόμενη Υ.Α. κυρώνεται ο κατάλογος των Ιατρών Εργασίας που δεν κατέχουν την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201580

      • 1 Δημιουργία νέου Λογαριασμού "Ιατρού Εργασίας" στην ψηφιακή πύλη hli.gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο αιτών ιατρός θα πρέπει να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στο hli.gov.gr. Η πιστοποίηση του νέου χρήστη / αιτούντα γίνεται με χρήση κωδικών TAXISNET. Αναλυτικά οι οδηγίες δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sepe.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/aitisi-engrafis-iatrou-ergasias-sto-mitroo/

       Σημειώσεις Αναλυτικότερα, για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών (που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) του ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σε αυτό. Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στο Λογαριασμό που δημιούργησε στο προηγούμενο βήμα ως "Ιατρός Εργασίας" και επιλέγει "Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΙΕ". Συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία, επισυνάπτει σε μορφή pdf τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια επιλέγει "Υποβολή". Αναλυτικά οι οδηγίες δίνονται στο σύνδεσμο: https://www.sepe.gov.gr/odigies-ilektronikon-ypiresion/asfaleia-kai-ygeia-ilektronikes-ypiresies/aitisi-engrafis-iatrou-ergasias-sto-mitroo/

       Σημειώσεις Αναλυτικότερα, για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ (www.sepenet.gr) και το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία των περ. α), β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5685/121/2021 (ΦΕΚ 669/Β). Ειδικότερα, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού Εργασίας επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία εκπαίδευσης, Ιατρικής ειδικότητας, Ιατρικού Συλλόγου του Ιατρού επικαιροποιούνται είτε υπευθύνως από τον ίδιο τον αιτούντα είτε με τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγγελματικών φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένος και εφόσον υπάρχει διασύνδεση με το ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον, οι Ιατροί των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου της παρ. 2 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5685/121/2021 (ΦΕΚ 669/Β), υποβάλλουν συνημμένα και δικαιολογητικά απόδειξης ότι ασκούσαν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας προ της 15.05.2009 (και επί επτά συνεχόμενα έτη οι ιατροί χωρίς ειδικότητα της περ. γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Ειδικότερα, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή σαρωμένα σε pdf αντίγραφα: α) εντύπου ανάθεσης (ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 της Επιθεώρησης Εργασίας), με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες της Επιθεώρησης Εργασίας ή/και β) σύμβασης με επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες της Επιθεώρησης Εργασίας. Από τα παραπάνω στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, θα πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές από το νόμο προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που είχαν ενταχθεί στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Καταλόγου (υπ’ αρ. 43323/1983/07.08.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 3509), ο οποίος καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ της 20.03.2020 (Α’ 68), πληρούν αυτοδίκαια τα προσόντα των περ. β’ ή γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., καθώς η σχετική προϋπόθεση έχει ήδη ελεγχθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Καταλόγου. Συνεπώς στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας, της μείωσης διοικητικών βαρών και των προβλέψεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, δύναται να μην επισυνάπτονται στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο ΟΠΣ. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας με την προαναφερθείσα διαδικασία στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5685/121/2021 (ΦΕΚ 669/Β), δεσμεύουν τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στον ν. 1599/1986, όπως ισχύει. Μέσω της αίτησης αυτής γίνεται ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης, αυτόματη πρωτοκόλληση και δρομολόγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο αιτών, αφού συμπληρώσει την αίτηση, επιλέγει "Υποβολή" (εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει "Αποθήκευση" και να συνεχίσει την επεξεργασία της Αίτησης σε δεύτερο χρόνο). Η Αίτηση λαμβάνει αυτομάτως αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του Λογαριασμού του στο hli.gov.gr και η Αίτηση δρομολογείται προς εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Σημειώσεις Αναλυτικότερα, στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της προαναφερθείσας απόφασης 5685/121/2021 (ΦΕΚ 669/Β), αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από το ΟΠΣ και στη συνέχεια αυτές αρχειοθετούνται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του συστήματος ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας και είναι διαθέσιμες σε αυτόν. Ο αιτών - χρήστης του ΟΠΣ, θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε». Η αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνεται μέσω του ΟΠΣ για την υποβληθείσα αίτηση και προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Η Αίτηση, η οποία έχει δρομολογηθεί σε αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Επιθεώρησης Εργασίας, ανατίθεται προς έλεγχο σε αρμόδιο στέλεχος. Ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων της Αίτησης και εξετάζεται εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για την άσκηση των καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποδοχή της Αίτησης - Απόδοση αριθμού Μητρώου Ιατρού Εργασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένταξη του αιτούντα στο Μητρώο των Ιατρών Εργασίας, το αρμόδιο στέλεχος της Επιθεώρησης Εργασίας αποδέχεται την Αίτηση. Αυτομάτως ενημερώνεται ο αιτών και αποδίδεται σε αυτόν αριθμός καταχώρησης στο Μητρώο.

       Σημειώσεις Αναλυτικότερα, η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του ΟΠΣ, Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν ατομικού Αριθμού Καταχώρισης Ιατρού, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Ιατρού, χορηγείται σε αυτόν ένας μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας αποτελούν δεδομένα παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και θα είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το ΟΠΣ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού ιστορικού άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. Η εγγραφή αυτή καθίσταται ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Ιατρού Εργασίας από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας καταχωρείται ο λόγος απενεργοποίησης Ιατρού Εργασίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εφόσον οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ιατρού Εργασίας δεν πληρούνται, το αρμόδιο στέλεχος απορρίπτει αιτιολογημένα την Αίτηση. Ο λόγος απόρριψης καταχωρείται σε ειδικό πεδίο και ενημερώνεται για αυτόν ο αιτών μέσω του Λογαριασμού του. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της προηγούμενης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την "Αποδοχή" ή την "Απόρριψη" της Αίτησης από το αρμόδιο στέλεχος της Επιθεώρησης Εργασίας, η διαδικασία ολοκληρώνεται, δηλαδή ο αιτών είτε εγγράφεται επιτυχώς στο Μητρώο Ιατρού Εργασίας, είτε σε περίπτωση απόρριψης έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης, να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία αίτησης εγγραφής.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.