Μητρώο Μηχανικών για κατάθεση μελετών έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης/Σκοπού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηad4f6039-346d-4d83-bb01-1e296cd940e1 458858

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή Μηχανικών στο Μητρώο Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τηρεί η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων. Στο Μητρώο εγγράφονται εγκεκριμένοι Μηχανικοί για την κατάθεση μελετών στο πλαίσιο χορήγησης έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης/Σκοπού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τηρείται Μητρώο Μηχανικών για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους εγκεκριμένους μελετητές Μηχανικούς.

Το Μητρώο Μηχανικών διακρίνεται σε δύο υπομητρώα: Α) σε Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών μελετών και τεχνικών υπομνημάτων, με σκοπό την συμπλήρωση φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών, εγκρίσεων τύπου ή όποιας άλλης πράξης απαιτείται κατά νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα οικεία επαγγελματικά δικαιώματα. Β) σε Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών υπομνημάτων, σχεδίων του οχήματος, εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνης ζημιών, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών οδικών οχημάτων και των συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τα οικεία επαγγελματικά δικαιώματα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Αίτηση του ενδιαφερόμενου Μηχανικού προς τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της Υ.Α. 42610/2341/2020, (ΦΕΚ 3525/Β/26-8-2020)).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Μηχανικών για κατάθεση μελετών και λοιπών πράξεων για την έγκριση ταξινόμησης μηχανοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης/Σκοπού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μηχανικών για την κατάθεση μελετών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Κτήση διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή διπλώματος μηχανικού άλλης ειδικότητας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής εκπαίδευσης ή πτυχίου Μηχανικού άλλης ειδικότητας τεχνολογικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή Διπλώματος Μηχανικού άλλης ειδικότητας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένου για καταχώρηση στο Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών μελετών, τεχνικών υπομνημάτων με σκοπό την συμπλήρωση φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών, εγκρίσεων τύπου ή όποιας άλλης πράξης απαιτείται κατά νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα οικεία επαγγελματικά δικαιώματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής εκπαίδευσης ή πτυχίου Μηχανικού άλλης ειδικότητας Τεχνολογικής εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένου για την καταχώρηση στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών υπομνημάτων, σχεδίων του οχήματος, εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνης ζημιών, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών οδικών οχημάτων και των συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τα οικεία επαγγελματικά δικαιώματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Δείγμα υπογραφής και σφραγίδας Δείγμα

       Δείγμα υπογραφής και σφραγίδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δείγμα υπογραφής και σφραγίδας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 4 Βεβαίωση ΤΕΕ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΤΕΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ΤΕΕ ως προς την εγγραφή και ισχύ της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματός του για καταχώρηση στο Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ Βεβαίωση

       Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ ως προς την εγγραφή και ισχύ της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου, για την καταχώρηση στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 8 42610/2341 2020 3525 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και διαδικασία ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203525

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως και δικαιολογητικών -Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου ώστε να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Υ.Α. 42610/2341.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο Μητρώο Μηχανικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώρηση του αιτούντα στο Μητρώο Μηχανικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση του επικαιροποιημένου Μητρώου Μηχανικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επικαιροποίηση του Μητρώου Μηχανικών και ανάρτηση στον ιστοχώρο του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.