Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση04b55981-eaa5-4bab-b66d-ce1806174c63 669694

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στην Ηλεκτρονική Βάση Καταχώρησης Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Όλα τα στοιχεία που εισάγονται αυτόματα ή καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. μόνο για το σκοπό που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν. Ομοίως, κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ενεργεί αρμοδίως για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης, λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για την αξιοποίηση στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, χειρίζεται τα στοιχεία του στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν του Αριθμού Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5, χορηγείται σε αυτόν μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ). Η εγγραφή αυτή καθίσταται ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος απενεργοποίησης ΤΑ. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας αποτελούν στοιχεία του επαγγελματικού βίου του Τεχνικού Ασφάλειας και είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού ιστορικού άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Βάση Καταχώρησης Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας Εγγραφή Τεχνικού Ασφάλειας

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        Q1,B8

        ,,,,,       • 1 Εκπαιδευτικές Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώ− τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμε− νο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλμα− τος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την πα− ραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχο− λής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτε− ρικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

        Όχι Όχι

       • 2 Προϋπηρεσίας Ο αιτών θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία από κτήσεως πτυχίου και αναλόγως του επιπέδου σπουδών, συνοπτικά: α) 2 έτη για πτυχιούχους ΠΕ (1 εφόσον υπάρχει επιμόρφωση για θέματα ασφάλειας και υγείας με σεμινάριο 100 ωρών). β) 5 έτη για πτυχιούχους ΤΕ (3 εφόσον υπάρχει επιμόρφωση για θέματα ασφάλειας και υγείας με σεμινάριο 100 ωρών).

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών για την ηλεκτρονική εγγραφή του στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας θα πρέπει να κατέχει κωδικούς Taxisnet ή κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

        Όχι Όχι

       • 1 Πτυχίο / Δίπλωμα Σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

        Πτυχίο / Δίπλωμα Σπουδών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην Αίτηση του τεχνικού ασφάλειας επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Αποδεικτικό Σπουδών. Εφόσον ο αιτών έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας 100 ωρών, επισυνάπτει το σχετικό πιστοποιητικό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Άδεια

        Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (π.χ. Τ.Ε.Ε.), επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην Αίτηση Εγγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

        Όχι

       • Νόμος 11 & 12 3850 2010 84 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα Προσόντα Τεχνικού Ασφάλειας και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijHLrG-XeecmfY2ZtjR7RPuPZWARiRsYJWcZLFEGCyd8r

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3, 4, 5, 6 50067/28/27-10-2017 2017 3952 Β

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του εφεξής καλουμένου ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, όπου καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8TYWW6fyfk87nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTmY-EOuOqIezHz1nJg96u1fWOfUH-ZFFXwUbKg3q2Ua

       • 1 Δημιουργία νέου Λογαριασμού "Τεχνικού Ασφάλειας" στο sepenet.gr


        Περιγραφή Ο αιτών θα πρέπει να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στην πλατφόρμα του sepenet.gr. Η πιστοποίηση του χρήστη/αιτούντα γίνεται με χρήση κωδικών TAXISNET. Αναλυτικά οι βήμα προς βήμα οδηγίες δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/30126/odhgies+gia+texniko+asfaleias.pdf/10a43b63-2b7d-476a-971e-9050502414a7

        Όχι Όχι


       • 2 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών Ασφάλειας


        Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στο Λογαριασμό που δημιούργησε στο προηγούμενο βήμα ως "Τεχνικός Ασφάλειας", ώστε να δημιουργήσει και να υποβάλει την Αίτηση Εγγραφής στο σχετικό Μητρώο. Επιλέγει "Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο ΤΑ", καταχωρεί τα στοιχεία του Τίτλου Σπουδών (μπορεί να καταχωρήσει περισσότερους από έναν Τίτλο), επισυνάπτει σε μορφή pdf τα ανωτέρω και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία που ζητούνται στη "Νέα αίτηση εγγραφής". Αναλυτικά οι οδηγίες δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/30126/odhgies+gia+texniko+asfaleias.pdf/10a43b63-2b7d-476a-971e-9050502414a7

        Σημειώσεις Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό ατομικό Αριθμό Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται στοιχεία ως εξής: α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας: αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αβ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αγ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αδ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αε) ημερομηνία γέννησης, αστ) εθνικότητα, αζ) διεύθυνση κατοικίας, αη) στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου. β) Στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας: βα) επίπεδο και τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και χρόνος απόκτησης του τίτλου, όπου στην περίπτωση του ιδρύματος της αλλοδαπής απαιτείται ο τίτλος σπουδών να είναι αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ββ) ειδικότητα, βγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, βδ) στοιχεία επιμόρφωσης, δηλαδή φορέας, διάρκεια της επιμόρφωσης και αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει. γ) Στοιχεία απασχόλησης ως Τεχνικός Ασφάλειας: γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, γβ) διάρκεια της απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση, ήτοι χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν απόλυσής του γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή Αίτησης, πρωτοκόλληση και δρομολόγηση στην αρμόδια Υπηρεσία


        Περιγραφή Ο αιτών, αφού συμπληρώσει την αίτηση, επιλέγει "Υποβολή" (εναλλακτικά μπορεί φυσικά να επιλέξει "αποθήκευση" και να επεξεργαστεί την Αίτηση σε δεύτερο χρόνο). Η αίτηση αυτομάτως λαμβάνει αρ. πρωτοκόλλου, ο οποίος γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω του Λογαριασμού του στο sepenet και η αίτηση δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος της Αίτησης


        Περιγραφή Η Αίτηση που έχει δρομολογηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ανατίθεται προς έλεγχο σε αρμόδιο στέλεχος. Ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων της Αίτησης (πληρότητα Αίτησης, έλεγχος επισυναπτόμενων αρχείων π.χ. Πτυχίο, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος κλπ) και εξετάζεται, εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποδοχή της Αίτησης - Απόδοση αριθμού Μητρώου Τ.Α.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Ναι


       • 6 Απόρριψη της Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, το αρμόδιο στέλεχος απορρίπτει αιτιολογημένα την Αίτηση. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της προηγούμενης.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.

        Σημειώσεις Ο αιτών - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε».

        Ναι Ναι


       • Εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.