Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a5f03c8-ec75-4a96-be5c-a7fa75835518 484463

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, των φορέων επίλυσης διαφορών, που εδρεύουν στην Ελλάδα και οι οποίοι προτίθενται να αναγνωρισθούν ως φορείς ΕΕΔ (φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς και είναι πάντοτε ενημερωμένο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Το Μητρώο περιλαμβάνει τα εξής:

α) την ονομασία, τα στοιχεία επαφής και τη διεύθυνση του ιστότοπου των φορέων ΕΕΔ β) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες και να διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ γ) τα είδη διαφορών που καλύπτονται από τη διαδικασία της ΕΕΔ δ) τους τομείς και τις κατηγορίες διαφορών που καλύπτονται από κάθε φορέα ΕΕΔ ε) την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων τους, εάν συντρέχει περίπτωση, περιλαμβανομένης δήλωσης του φορέα ΕΕΔ σχετικά με το αν η διαδικασία ΕΕΔ είναι ή μπορεί να διεξαχθεί ως προφορική ή γραπτή διαδικασία στ) τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της διαδικασίας και ζ) τους λόγους για τους οποίους ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη διαφορά. Αν ένας φορέας ΕΕΔ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς έρχεται σε επαφή μαζί του, αναφέρει τις απαιτήσεις τις οποίες δεν πληροί ο φορέας και του ζητά να συμμορφωθεί αμέσως. Εφόσον, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών, ο φορέας ΕΕΔ εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτήσεις, ο Υπουργός, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, διατάσσει τη διαγραφή του από το Μητρώο. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς:

α) δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τον ενοποιημένο κατάλογο φορέων ΕΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ παρέχοντας σύνδεσμο προς τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής. Επιπλέον, δημοσιοποιεί τον εν λόγω ενοποιημένο κατάλογο επί σταθερού μέσου,

β) παρέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Σημειώσεις

Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο και τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, προς τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (σχ. ΚΥΑ 70330οικ./201 5 – ΦΕΚ 1421/ Β )

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Στοιχεία της ονομασίας του Φορέα, τα στοιχεία επαφής και η διεύθυνση του ιστότοπού του. Έγγραφο

       Στοιχεία της ονομασίας του Φορέα, τα στοιχεία επαφής και η διεύθυνση του ιστότοπού του.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εγγραφή στο μητρώο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών προβλέπεται απο τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 70330οικ./2015 ΦΕΚ 1421/Β/9-7-2015 "Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών" και ειδικά των άρθρων 17 και 18.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Στοιχεία για τη διάρθρωση και τη χρηματοδότησης του Φορέα, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίλυση διαφορών, την αμοιβή, τη διάρκεια της θητείας και την ταυτότητα του εργοδότη τους. Έγγραφο

       Στοιχεία για τη διάρθρωση και τη χρηματοδότησης του Φορέα, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίλυση διαφορών, την αμοιβή, τη διάρκεια της θητείας και την ταυτότητα του εργοδότη τους.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Στοιχεία του Φορέα του για τους διαδικαστικούς κανόνες του. Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα του για τους διαδικαστικούς κανόνες του.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Στοιχεία του Φορέα για τη μέση διάρκεια των διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα για τη μέση διάρκεια των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Στοιχεία του Φορέα για τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι καταγγελίες και να διεξάγεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα για τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι καταγγελίες και να διεξάγεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Στοιχεία του Φορέα για την δήλωση σχετική με τα είδη διαφορών που καλύπτει η διαδικασία επίλυσης διαφορών Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα για την δήλωση σχετική με τα είδη διαφορών που καλύπτει η διαδικασία επίλυσης διαφορών       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Στοιχεία του Φορέα για τους λόγους για τους οποίους ο φορέας επίλυσης διαφορών μπορεί να αρνηθεί να επιληφθεί συγκεκριμένης διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα για τους λόγους για τους οποίους ο φορέας επίλυσης διαφορών μπορεί να αρνηθεί να επιληφθεί συγκεκριμένης διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 8 Αιτιολογημένη δήλωση περί του εάν ο φορέας μπορεί να θεωρηθεί φορέας ΕΕΔ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ. Δήλωση

       Αιτιολογημένη δήλωση περί του εάν ο φορέας μπορεί να θεωρηθεί φορέας ΕΕΔ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 9 Στοιχεία του Φορέα σε περίπτωση μεταβολών στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία οι φορείς ΕΕΔ κοινοποιούν αμελλητί τις μεταβολές αυτές στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προσκομίζοντας, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα έγγραφα. Έγγραφο

       Στοιχεία του Φορέα σε περίπτωση μεταβολών στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία οι φορείς ΕΕΔ κοινοποιούν αμελλητί τις μεταβολές αυτές στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προσκομίζοντας, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα έγγραφα.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330 2015 1421 Β

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201421

       ΑΔΑ ΨΕΘ4465ΦΘΘ-ΥΛ7

      • 1 Παραλαβή του αιτήματος για αναγνώριση φορέα ΕΕΔ και καταχώριση στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υποβολή του αιτήματος, αυτό χρεώνεται στον υπάλληλο, ο οποίος διενεργεί έναν προκαταρκτικό έλεγχο.

       Σημειώσεις Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αξιολογεί, ιδίως βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, αν οι φορείς επίλυσης διαφορών που της κοινοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν φορείς ΕΕΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και αν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του κεφαλαίου ΙΙ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και επικοινωνία με τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά τον πρώτο έλεγχο ο αρμόδιος υπάλληλος έρχεται σε επαφή με τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε περίπτωση που ο αιτών έχει παραλείψει κάποια στοιχεία ή σε περίπτωση που χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινίσεις.

       Σημειώσεις Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς βάσει της αξιολόγησης καταρτίζει το Μητρώο όλων των φορέων ΕΕΔ που της έχουν κοινοποιηθεί και πληρούν τους όρους.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση της Υπηρεσίας αρνητική για καταχώριση στο Μητρώο φορέων ΕΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό αφού ο αρμόδιος υπάλληλος μετά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν είναι πλήρης τότε εισηγείται αρνητικά για την καταχώριση ως φορέα ΕΕΔ στο Μητρώο και προωθεί την απάντηση στον αιτούντα μέσω ψηφιακού πρωτοκόλλου για υπογραφές στην ιεραρχία του μέχρι και το επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

       Ναι Ναι


      • 4 Εισήγηση της Υπηρεσίας θετική για καταχώριση στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό αφού ο αρμόδιος υπάλληλος μετά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης τότε εισηγείται θετικά για την καταχώριση ως φορέα ΕΕΔ στο Μητρώο και προωθεί μέσω ψηφιακού πρωτοκόλλου για υπογραφές στην ιεραρχία του μέχρι και το επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Ορισμός αρμόδιας αρχής και σημείου επαφής ΗΕΔ) της ΚΥΑ 70330/2015 ορίζονται τα εξής: "Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ορίζονται: α) ως «αρμόδια αρχή» η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, β) ως σημείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 ο Συνήγορος του Καταναλωτή - Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας"

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο φορέων ΕΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την θετική εισήγηση εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση βεβαίωση εγγραφής.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του αιτούντα για την αναγνώριση του ως φορέα ΕΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστέλλεται στον αιτούντα η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο φορέων ΕΕΔ.

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώριση του φορέα ΕΕΔ στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικαιροποιεί το μητρώο των φορέων ΕΕΔ και το διαβιβάζει στο τμήμα Γ της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα.

       Σημειώσεις Άρθρο 18 Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Μητρώου 1. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αξιολογεί, ιδίως βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, αν οι φορείς επίλυσης διαφορών που της κοινοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν φορείς ΕΕΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και αν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του κεφαλαίου ΙΙ. 2. α) Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταρτίζει το Μητρώο όλων των φορέων ΕΕΔ που της έχουν κοινοποιηθεί και πληρούν τους όρους της παραγράφου 1. β) Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. γ) Το Μητρώο είναι πάντοτε ενημερωμένο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. 3. Το Μητρώο περιλαμβάνει τα εξής: α) την ονομασία, τα στοιχεία επαφής και τη διεύθυνση του ιστότοπου των φορέων ΕΕΔ β) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες και να διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ γ) τα είδη διαφορών που καλύπτονται από τη διαδικασία της ΕΕΔ δ) τους τομείς και τις κατηγορίες διαφορών που καλύπτονται από κάθε φορέα ΕΕΔ ε) την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων τους, εάν συντρέχει περίπτωση, περιλαμβανομένης δήλωσης του φορέα ΕΕΔ σχετικά με το αν η διαδικασία ΕΕΔ είναι ή μπορεί να διεξαχθεί ως προφορική ή γραπτή διαδικασία στ) τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της διαδικασίας και ζ) τους λόγους για τους οποίους ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη διαφορά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Αν ένας φορέας ΕΕΔ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς έρχεται σε επαφή μαζί του, αναφέρει τις απαιτήσεις τις οποίες δεν πληροί ο φορέας και του ζητά να συμμορφωθεί αμέσως. Εφόσον, μετά την παρέλευση τριών μηνών, ο φορέας ΕΕΔ εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, διατάσσει τη διαγραφή του από το Μητρώο. 4. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς: α) δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τον ενοποιημένο κατάλογο φορέων ΕΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ παρέχοντας σύνδεσμο προς τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής. Επιπλέον, δημοσιοποιεί τον εν λόγω ενοποιημένο κατάλογο επί σταθερού μέσου β) παρέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013.

       Ναι Όχι


      • 8 Ανάρτηση του Μητρώου στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει το μητρώο των φορέων ΕΕΔ στο τμήμα Γ της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα και στο τμήμα Α για κοινοποίηση στον κατάλογο των φορέων ΕΕΔ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς ΕΕΔ οφείλουν να διαβιβάζουν ανά διετία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς πληροφορίες σχετικά με: α) τον αριθμό των διαφορών που έλαβαν και το είδος των καταγγελιών που αφορούσαν οι διαφορές αυτές β) το ποσοστό των διαδικασιών ΕΕΔ που διεκόπησαν πριν επιτευχθεί αποτέλεσμα γ) τον μέσο χρόνο που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών που τους υπεβλήθησαν δ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ, αν είναι γνωστό ε) τυχόν συστηματικά ή σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν συχνά και οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σχετικά μπορούν να συνοδεύονται από συστάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα στο μέλλον ή πώς μπορούν αυτά να επιλύονται στ) όπου συντρέχει περίπτωση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας τους με δίκτυα φορέων ΕΕΔ που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών ζ) όπου συντρέχει περίπτωση, την κατάρτιση που παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για ΕΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 η) αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ΕΕΔ που προσφέρει ο φορέας και πιθανοί τρόποι για να βελτιωθεί η απόδοσή του. Οι φορείς ΕΕΔ οφείλουν να παρέχουν στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να είναι δυνατή η δημοσίευση και υποβολή στην Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

       Σημειώσεις Άρθρο 18 Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Μητρώου 1. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αξιολογεί, ιδίως βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, αν οι φορείς επίλυσης διαφορών που της κοινοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν φορείς ΕΕΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και αν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του κεφαλαίου ΙΙ. 2. α) Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταρτίζει το Μητρώο όλων των φορέων ΕΕΔ που της έχουν κοινοποιηθεί και πληρούν τους όρους της παραγράφου 1. β) Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. γ) Το Μητρώο είναι πάντοτε ενημερωμένο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. 3. Το Μητρώο περιλαμβάνει τα εξής: α) την ονομασία, τα στοιχεία επαφής και τη διεύθυνση του ιστότοπου των φορέων ΕΕΔ β) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται καταγγελίες και να διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ γ) τα είδη διαφορών που καλύπτονται από τη διαδικασία της ΕΕΔ δ) τους τομείς και τις κατηγορίες διαφορών που καλύπτονται από κάθε φορέα ΕΕΔ ε) την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων τους, εάν συντρέχει περίπτωση, περιλαμβανομένης δήλωσης του φορέα ΕΕΔ σχετικά με το αν η διαδικασία ΕΕΔ είναι ή μπορεί να διεξαχθεί ως προφορική ή γραπτή διαδικασία στ) τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της διαδικασίας και ζ) τους λόγους για τους οποίους ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη διαφορά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Αν ένας φορέας ΕΕΔ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς έρχεται σε επαφή μαζί του, αναφέρει τις απαιτήσεις τις οποίες δεν πληροί ο φορέας και του ζητά να συμμορφωθεί αμέσως. Εφόσον, μετά την παρέλευση τριών μηνών, ο φορέας ΕΕΔ εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, διατάσσει τη διαγραφή του από το Μητρώο. 4. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς: α) δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τον ενοποιημένο κατάλογο φορέων ΕΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ παρέχοντας σύνδεσμο προς τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής. Επιπλέον, δημοσιοποιεί τον εν λόγω ενοποιημένο κατάλογο επί σταθερού μέσου β) παρέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.