Μητρώο εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ae46b8e-c42c-46bd-8726-3e26bc27f510 746842

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποχρεωτική καταχώρηση στοιχείων και ψηφιοποιημένων εγγράφων από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα που εισέρχεται στη Χώρα μας. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία και ψηφιοποιημένα έγγραφα στο ΜΕ.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αιτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Ο εισαγωγέας του μεταχειρισμένου οχήματος συνδέται στο Μητρώο με τους κωδικούς TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε. που διατηρεί. Το Μητρώο βρίσκεται στο https://memo.yme.gov.gr/ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταχώρηση στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι στον σχετικό σύνδεσμο καταχωρούν στοιχεία μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγουν

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Καταβολή ποσού

    Οι ποινές της εκπρόθεσμής ή της μη καταχώρησης ή της ανακριβούς καταχώρησης στο Μ.Ε.Μ.Ο., επιφέρουν χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια ευρώ (500€) έως δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) στον υπόχρεο προς καταχώρηση ανάλογα με την παράβαση. Οι ανωτέρω ποινές εξειδικεύονται στην με αρ. πρωτ. 315550/2021 (Β΄ 5781).

    NACE

    • 45.1 Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μ.Ε.Μ.Ο.

      Επίσημος τίτλος

      ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Απαιτείται για να συνδεθεί ο χρήστης στο Μητρώο του ΜΕ.Μ.Ο. να έχει κωδικούς στο TaxisNet για να μπορέσει να συνδεθεί

       Όχι Όχι

      • 1 Χειρωνακτική καταχώρηση στοιχείων Δήλωση

       Χειρωνακτική καταχώρηση στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την χειρωνακτική καταχώρηση στοιχείων ο εισαγωγέας του μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί στο ΜΕΜΟ τα εξής στοιχεία: α) αριθμός πλαισίου, β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3), γ) κατασκευαστικός οίκος, δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση, ε) κυβισμός του κινητήρα, στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3), ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3), η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή, ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου), ιβ) ημερομηνία άφιξης του οχήματος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, ιγ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιδ) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιε) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ιστ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του. Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 4 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα. Φορολογικό παραστατικό

       Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 6 Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής Άδεια κυκλοφορίας

       Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 7 Πιστοποιητικό ταξινόμησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταξινόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 51, 63 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Απόφαση 50579 2022 1183 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α’ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201183

      • Απόφαση 315550 2021 5781 Β

       Περιγραφή Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4, του άρθρου 51, του ν. 4784/2021 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Α’ 40), των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205781

      • Εγκύκλιος 339624 2023

       Περιγραφή Ενημέρωση σχετικά με την αναμόρφωση του λογισμικού του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης και την εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%948465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A%CE%A6%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ ΨΠΔ8465ΧΘΞ-ΚΦΝ

      • Άλλο 417044 2022

       Περιγραφή Θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και O3.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%96%CE%9F465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A9%CE%A1%CE%A6?inline=true

       ΑΔΑ ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ

      • Απόφαση 12922/2024 2024 311 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50579/18-2-2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 “Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων”, του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 1183)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200311

       ΑΔΑ 6Ι92465ΧΘΞ-9ΜΩ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://memo.yme.gov.gr/

       Περιγραφή Είσοδος του εισαγωγέα μεταχειρισμένου οχήματος στο Μ.Ε.Μ.Ο. (https://memo.yme.gov.gr/) που από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που προκύπτει από το TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Χειρωνακτική καταχώρηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://memo.yme.gov.gr/

       Περιγραφή Κατά την χειρωνακτική καταχώρηση στοιχείων ο εισαγωγέας του μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί στο ΜΕΜΟ τα εξής στοιχεία: α) αριθμός πλαισίου, β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3), γ) κατασκευαστικός οίκος, δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση, ε) κυβισμός του κινητήρα, στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3), ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3), η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή, ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου), ιβ) ημερομηνία άφιξης του οχήματος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, ιγ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιδ) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιε) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ιστ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση των δικαιολογητικών που απαιτείται να αναρτηθούν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://memo.yme.gov.gr/

       Περιγραφή Καταχωρούνται τα εξής ψηφιοποιημένα αντίγραφα για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα: α) η βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, β) το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του, γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου, δ) το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, ε) η διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και, στ) το πιστοποιητικό ταξινόμησής του.

       Όχι Όχι


      • 4 Οριστικοποίηση της καταχώρησης
       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.