Μητρώο φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση49da2315-4b44-4288-a395-47c4c48e79f3 790229

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 300 έως 40.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο μητρώο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Στο εν λόγω μητρώο περιλαμβάνονται και τα βιοκτόνα προϊόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων

      Άδεια κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων

      Εγγραφή στο μητρώο εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων

      Επίσημος τίτλος

      Μητρώο φυτοπροστατευτικών προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Ο εκπρόσωπος εταιρείας να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 1 Το κόστος του παραβόλου ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, την ενδεχόμενη ανάγκη αξιολόγησης, τον αριθμό των καλλιεργειών που απευθύνεται το φυτοπροστατευτικό, τις διοικητικές ενέργειες που απαιτεί η διεκπεραίωση της αίτησης, κλπ και κατηγοριοποιείται ανάλογα με το άρθρο του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 στο οποίο αντιστοιχεί η αίτηση. Ο αναλυτικός κατάλογος των παραβόλων αναφέρεται στην ΚΥΑ αριθ. 1942/32113/18.02.2019 «Τροποποίηση της αριθ. 8503/94606/30.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών” (ΦΕΚ Β΄ 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β 763/5.3.2019 και ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ). Ο κατάλογος των παραβόλων εμφανίζεται στη σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Egriseis/FeesList1942-32113-180219.pdf Τα παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 10775/120593/26.9.2014 (Β΄ 2658) και το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου κατατίθεται με την αίτηση. Τα ποσά των παραβόλων, εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.). Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με κατάθεση στο λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή. Τα ποσά των παραβόλων, εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.). Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με κατάθεση στο λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή. 300 € - 40000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1107/2009 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EL

      • Νόμος 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.Ο ν. 4036/2012 έχει τροποποιηθεί και η ενοποιημένη μορφή του μέχρι σήμερα (δηλ. με 10 τροποποιήσεις μέχρι και το 2022) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εταιρεία που είναι κάτοχος του υπό έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με άρθρο του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος της αίτησης για έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ανάλογα με το άρθρο στο οποίο βασίζεται η αίτηση, ποικίλει ο χρόνος εξέτασης της αίτησης. Αν βασίζεται στο άρθρο 40 είναι 4-8 μήνες, άρθρο 33 είναι 0-3 μήνες, άρθρο 34 είναι 0-2 μήνες, άρθρο 51 είναι 0-8 μήνες.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα εκδίδει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης για έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με υπογραφή Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ανάλογα με την περίπτωση.

       Σημειώσεις Η απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια και στη συνέχεια στο Μητρώο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του αιτούντος φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενημέρωση του αιτούντος φορέα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.