Μηχανογραφικό δελτίο αλλοδαπών - αλλογενών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cd3968c-b6e5-42fa-8f8d-6c784a0fe8b6 739686

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου από αλλοδαπούς - αλλογενείς για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άνευ εξετάσεων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών της αλλοδαπής μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, μέσω ειδικών διατάξεων άνευ εξετάσεων και σε επιπλέον αριθμό εισακτέων.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ηλεκτρονική αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

       Επίσημος τίτλος

       ΑΙΤΗΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Οι Αλλοδαποί – Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή και ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας τους.

        Όχι Όχι

       • 2 Καταγωγής Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει ελληνική καταγωγή.


        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής


        Όχι Όχι

       • 4 Εκπαιδευτικές Οι Αλλοδαποί – Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου (εντός ή εκτός Ε.Ε.) που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 5 Καταγωγής Οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 1 Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

        Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο τίτλος πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

        Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 3 Βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας χρειάζεται σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα και πρέπει να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 4 Τίτλος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής

        Τίτλος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 5 Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Βεβαίωση

        Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι 9703

       • 6 Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας Φωτογραφίες

        Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 7 Μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • Νόμος 13 4452 2017 17 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

       • Νόμος 4415 2016 159 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

       • Νόμος 2 2525 1997 188 Α

        Περιγραφή Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100188

       • Απόφαση Φ.151/20049/Β6 2007 272 Β

        Περιγραφή Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200272

       • 1 Παραλαβή αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται προς την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και καταρτίζει ηλεκτρονικό αρχείο έγκυρων αιτήσεων.

        Όχι Όχι


       • 3 Επεξεργασία προτιμήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εγκρίνεται από την επιτροπή και κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι επιτυχόντες στα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) υποχρεούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας τους

        Όχι Όχι


       • Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο Αλλοδαπών-Αλλογενών


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.