Μηχανογραφικό δελτίο αλλοδαπών - αλλογενών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7cd3968c-b6e5-42fa-8f8d-6c784a0fe8b6 739686

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου από αλλοδαπούς - αλλογενείς για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άνευ εξετάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών της αλλοδαπής μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, μέσω ειδικών διατάξεων άνευ εξετάσεων και σε επιπλέον αριθμό εισακτέων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή ένα (1) αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής -μηχανογραφικού δελτίου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην «ΣΥΝΟΨΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

Β. Υπογράφουν τα ανωτέρω (2) έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες) και τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά (courier) στο ΥΠΑΙΘΑ, σε καθορισμένη ημερομηνία συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με email και κωδικό ασφαλείας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλοδαποί - Αλλογενείς

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: α) αλλοδαπών – αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) β) αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένων σχολείων που δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας έκδοσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Καταγωγής Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει ελληνική καταγωγή.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Οι Αλλοδαποί – Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου (εντός ή εκτός Ε.Ε.) που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης.

       Ναι Ναι

      • 5 Καταγωγής Οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή

       Ναι Ναι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Ορίζεται για τη διαδικασία αυτή συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή κωδικού εισόδου κάθε υποψηφίου στη σχετική πλατφόρμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο τίτλος πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας χρειάζεται σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα και πρέπει να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Τίτλος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Βεβαίωση

       Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 6 Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας Φωτογραφία

       Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 7 Μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 13 4452 2017 17 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

      • Νόμος 50 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 2 2525 1997 188 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100188

      • Απόφαση Φ.153/38054/Α5/24 2024 2232 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20.2.2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272), αναφορικά με την προϋπόθεση πλήρους φοίτησης και τα μέλη επιτροπών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240202232

      • Απόφαση Φ.153/38644/Α5 2020 1004 Β

       Περιγραφή Αφορά τροποποίηση αναφορικά με το πλήθος των επιλογών στο Μηχανογραφικό Δελτίο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201004

      • Απόφαση Φ.151/118482/Α5 2018 3522 Β

       Περιγραφή Αφορά σε αλλαγές στις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203522

      • Απόφαση Φ.151/47149/Α5 2016 820 Β

       Περιγραφή Αφορά σε ευρεία τροποποίηση των αναφερόμενων ειδικών κατηγοριών καθώς και στην περιγραφή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200820

      • Απόφαση Φ.151/20049/Β6 2007 272 Β

       Περιγραφή Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200272

      • 1 Παραλαβή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τις αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών.

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι αφού έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο, εκτυπώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες τα απαραίτητα έγγραφα και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με ταχυμεταφορά (courier) υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής στο ΥΠΑΙΘΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου και κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών κατόπιν παραλαβής των δικαιολογητικών, ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία και καταρτίζει ηλεκτρονικό αρχείο έγκυρων και μη έγκυρων αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου έγκυρων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή καταχωρίζει σε ψηφιακή πλατφόρμα τις εγκεκριμένες αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων

       Ναι Όχι


      • 4 Κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου μη έγκυρων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή καταχωρίζει σε ψηφιακή πλατφόρμα τις μη εγκεκριμένες αιτήσεις.

       Ναι Ναι


      • 5 Επεξεργασία προτιμήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εγκρίνεται από την επιτροπή, συντάσσεται πρακτικό και αποστέλλεται προς υπογραφή στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση υπουργικής απόφασης και ενημέρωση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού λαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων και υπογράφει τη σχετική απόφαση.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.