Μονιμοποίηση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση009fc14f-7b9a-438f-a6cf-897f0d69b5f0 518693

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μονιμοποίηση στην Ελληνική Αστυνομία, μετά τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας ή στην απόλυση από την Ελληνική Αστυνομία, λόγω μη μονιμοποίησης κατόπιν μη υποβολής αίτησης για μονιμοποίηση ή δυσμενούς κρίσης για μονιμοποίηση από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και απευθύνεται στους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας που συμπληρώνουν 5ετή θητεία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στις Υπηρεσίες που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι. 2. Η κρίση του Συμβουλίου για τη μονιμοποίηση, βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ειδικού Φρουρού ή Συνοριακού Φύλακα για μονιμοποίηση στην Ελληνική Αστυνομία.

Σημειώσεις

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, καλεί με διαταγή του, τους υπηρετούντες Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μόνιμη παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, απο την πρόσληψή τους. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αν το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, δεν κρίνει ικανό για μονιμοποίηση, Ειδικό Φρουρό ή Συνοριακό Φύλακα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της δυσμενούς κρίσης, να ασκήσει προσφυγή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων του άρθρου 47 παρ. 2 του Ν. 1481/1984 .

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση μονιμοποίησης Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, Απόφαση απόλυσης Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων λόγω μη υποβολής αίτησης μονιμοποίησης. Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσης με την οποία κρίθηκαν μη ικανοί για μονιμοποίηση.

      Επίσημος τίτλος

      Μονιμοποίηση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί, που υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης, παραμένουν μόνιμα στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Για να μονιμοποιηθεί Ειδικός Φρουρός και Συνοριακός Φύλακας, στην Ελληνική Αστυνομία πρέπει να έχει αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς».

       Όχι Όχι

      • Νόμος 2 παρ. 2, 4 παρ. 8 περ. δ΄ και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Ειδικές διατάξεις που αφορούν στη μονιμοποίηση, στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και γενική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 2 και 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Ειδικές διατάξεις που αφορούν στη μονιμοποίηση των Ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία και γενική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι, για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 έως 3 303 2003 257 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων μονιμοποίησης, την κρίση για μονιμοποίηση από το Συμβούλιο Κρίσης και τη διαδικασία μονιμοποίησης ή απόλυσης λόγω μη μονιμοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100257

      • Νόμος Άρθρο 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α και β, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 29 και 30. 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στις κρίσεις κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, στη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης και στη σύνταξη πρακτικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2 και 15 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τα είδη των καταστάσεων, τον ορισμό της απόλυσης και τη διαγραφή των απολυόμενων από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε  με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • 1 Έκδοση διαταγής πρόσκλησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση διαταγής πρόσκλησης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υποβολή αιτήσεων για τη μόνιμη παραμονή στην Ελληνική Αστυνομία, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας των ενδιαφερόμενων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων για μονιμοποίηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή των αιτήσεων για τη μόνιμη παραμονή στην Ελληνική Αστυνομία των ενδιαφερόμενων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, απο τις Υπηρεσίες που υπηρετούν, εντός της ορισμένης προθεσμίας με τη διαταγή πρόσκλησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αιτήσεων στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση των αιτήσεων για τη μόνιμη παραμονή στην Ελληνική Αστυνομία από τις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κρίση των αιτούντων έκδοση απόφασης και σύνταξη πρακτικού εις διπλούν, από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης μονιμοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μονιμοποίησης από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετούς θητείας, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για όσους αιτούντες κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση απο το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων . Η απόφαση μονιμοποίησης κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για όσους αιτούντες κρίθηκαν μη ικανοί για μονιμοποίηση απο το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση για μονιμοποίηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση αποφάσεων μονιμοποίησης και απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Kοινοποίηση των αποφάσεων μονιμοποίησης και απόλυσης, στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων, αφού δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια και διαγραφή των απολυόμενων από τη δύναμη του Σώματος οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.