Μόνιμη Διαθεσιμότητα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d245553-d09c-4d58-999b-4be43a5e5964 874776

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, τη θέση στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κατέστη ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία καθώς και για την υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέο, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων από τραύματα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα ταύτης καθώς και την προαγωγική ανέλιξη των τιθέμενων στην κατάσταση αυτή και απευθύνεται στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριακούς Φύλακες, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Για να μεταταγεί το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, πρέπει να κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, αναμφισβήτητα ανίκανο για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας (ενεργό υπηρεσία καθώς και υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέο) και το τραύμα ή η πάθησή του από τραύμα να οφείλονται ή να είναι απότοκα προδήλως και αναμφισβητήτως ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα ταύτης, ύστερα από διενεργηθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.). Οι μεταταχθέντες στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, υποχρεούνται σε επανεξέταση εφ΄ άπαξ μόνο από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται εντός τριμήνου, μετά την παρέλευση τριετίας από την χρονολογία δημοσίευσης της διοικητικής πράξης, με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση αυτή. Αυτοί που κρίνονται κατά την νέα εξέταση, ανίκανοι για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας παραμένουν οριστικά στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, οι δε κρινόμενοι ως υγιείς, καθώς και οι αρνούμενοι να υποβληθούν στην υποχρεωτική επανεξέταση, επανέρχονται στην κατάσταση της ενέργειας με την αρχαιότητα που κατείχαν. 2. Για όσους από τους μεταταχθέντες στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι η πάθησή τους λόγω της φύσεώς της, είναι οριστική και ανεπίδεκτη θεραπείας, δεν απαιτείται επανεξέταση για τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας. 3. Οι προαγωγές του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού μόνιμης διαθεσιμότητας, ενεργούνται μετά την τελική κρίση της σωματικής του ικανότητας και τις δικαιούνται μόνον όσοι από το προσωπικό αυτό παραμένουν οριστικά στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, οι οποίοι προάγονται αναδρομικά, αν συντρέχει περίπτωση. 4. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της αίτησης του προσωπικού που επιθυμεί να υπαχθεί στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας και την συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υπαγωγής στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας.

Σημειώσεις

Η αίτηση υπαγωγής στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας, υποβάλλεται από το προσωπικό, στην Υπηρεσία που υπηρετεί και αποστέλλεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    1. Οι αποφάσεις (γνωματεύσεις) της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Δικαίωμα προσφυγής έχουν εκείνοι τους οποίους αφορούν οι αποφάσεις καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

    2. Η προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή ασκείται από τον Αρχηγό. Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή ή δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, η απόφαση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής καθίσταται οριστική.

    3. Η προσφυγή που ασκήθηκε εμπρόθεσμα εξετάζεται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή εντός δέκα πέντε το πολύ ημερών. Κατά της απόφασης της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή μόνο στα Διοικητικά Δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπαγωγή στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, Απόφαση μετάταξης στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, Προαγωγική εξέλιξη του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού που έχει μεταταχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, Μόνιμη Διαθεσιμότητα.

      Επίσημος τίτλος

      Μόνιμη Διαθεσιμότητα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση τελικής απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, επί πορίσματος διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), από την οποία προκύπτει ότι, το τραύμα ή η πάθηση από τραύμα, του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικού Φρουρού και Συνοριακού Φύλακα, οφείλονται ή είναι απότοκα προδήλως και αναμφισβητήτως ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα ταύτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Έκδοση γνωμάτευσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικός Φρουρός και Συνοριακός Φύλακας κρίθηκε οριστικά αναμφισβήτητα ανίκανος για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας (ενεργό υπηρεσία καθώς και υπηρεσία γραφείου και συνεπώς αποστρατευτέος)

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, επί πορίσματος διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.). Απόφαση

       Απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, επί πορίσματος διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νομοθετικό Διάταγμα 330 1947 84 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία της μετάταξης στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας των αστυνομικών υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19470100084

      • Νόμος 4 παρ. 9 και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη θέση των Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας. Επίσης περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες. (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.3181/2003)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ορίζεται ότι για τα λοιπά θέματα Ειδικών Φρουρών, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 και 3 3007 1954 217 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υποχρεωτική επανεξέταση, των μεταταχθέντων στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, εφ΄ άπαξ μόνο από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται εντός τριμήνου, μετά την παρέλευση τριετίας από την χρονολογία δημοσίευσης της διοικητικής πράξης, με την οποία τέθηκαν στην κατάσταση αυτή. Αυτοί που κρίνονται κατά την νέα εξέταση, ανίκανοι για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας παραμένουν οριστικά στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, οι δε κρινόμενοι ως υγιείς, καθώς και οι αρνούμενοι να υποβληθούν στην υποχρεωτική επανεξέταση, επανέρχονται στην κατάσταση της ενέργειας με την αρχαιότητα που κατείχαν. Κατά των αποφάσεων της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή υπό του Υφυπουργού, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή των ενδιαφερομένων αστυνομικών, ενώπιον αυτής (Επιτροπής), ασκουμένη εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως αυτής στον κριθέντα αστυνομικό υπάλληλο. Η προσφυγή επανεξετάζεται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή. (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.3256/1955)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19540100217

      • Νομοθετικό Διάταγμα 4552 1966 197 Α

       Περιγραφή Αφορά στη κατάργηση του άρθρου 1 του Ν. Δ. 3007/1954 και την επαναφορά ισχύος του άρθρου 6 του Ν.Δ. 330/1947

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100197

      • Νόμος 875 1979 50 Α

       Περιγραφή Αφορά στη διαδικασία της μετάταξης στην κατάσταση της πολεμικής διαθεσιμότητας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100050

      • Νόμος 9 παρ. 5 1813 1988 243 Α

       Περιγραφή Αφορά την υπαγωγή του αστυνομικού προσωπικού από την ισχύ του Ν.1481/1984, στις διατάξεις του Ν.Δ 330/1947 για την κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100243

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 380 1991 135 Α

       Περιγραφή Αφορά στις προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού που έχει μεταταχθεί οριστικά στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100135

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 148 1992 72 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι δεν απαιτείται επανεξέταση για τελική κρίση της σωματικής ικανότητας του αστυνομικού προσωπικού που έχει μεταταχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, όταν η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι η πάθησή του, λόγω της φύσεώς της είναι οριστική και ανεπίδεκτη θεραπείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100072

      • Νόμος 10 3938 2011 61 Α

       Περιγραφή Αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 330/1947, σχετικά με τη διαδικασία της μετάταξης στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας του αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100061

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 παρ. 4 και 5 παρ. 1 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Αφορούν στην απονομή βαθμού Αξιωματικού με Προεδρικό Διάταγμα, στην αρχαιότητα των αξιωματικών, γενικών και ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 παρ. 2 περ. α΄ και β΄, 3 και 4 80 2016 145 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην ακυρότητα διοικητικής πράξης που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100145

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ. 1 περ. ιε΄ 62 2019 101 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην χορήγηση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τη δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης που αφορά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ίδιου φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100101

      • Νόμος 13 παρ. 6 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία Ειδικοί Φρουροί ή Συνοριακοί Φύλακες, που τελούν σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, μετά την ένταξη τους ως αστυφύλακες, εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό της κατηγορίας αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που επιθυμεί να μεταταχθεί στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας,.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση παραπεμπτικής διαταγής από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκείμενου να εξετασθεί το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας., για να διαπιστωθεί αν πληροί τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη του στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την μετάταξη του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην κατάσταση της Μόνιμης Διαθεσιμότητας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης μετάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης μετάταξης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση μετάταξης κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της απο το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από την Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, για ενημέρωσή του, αφου προηγουμένως δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης προαγωγής στον επόμενο βαθμό, για τους έχοντες βαθμό έως Αρχιφύλακα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης προαγωγής στον επόμενο βαθμό, για τους έχοντες βαθμό μέχρι Αρχιφύλακα, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση προαγωγής, κοινοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή της από το αρμόδιο όργανο, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, για τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου.

       Ναι Όχι


      • 9 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του Προεδρικού Διατάγματος, στην Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), για να βεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χορήγηση από τη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), βεβαίωσης πρόβλεψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος και απόφασης προαγωγής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και της απόφασης προαγωγής στον επόμενο βαθμό στις Υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων, αφού το Προεδρικό Διάταγμα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, για ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.