Νέες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf24cd5c6-d30a-40f2-9ae4-aa5f45fe9634 115604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν με επιμίσθιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης :

anakliseis-dipode@minedu.gov.gr Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων:

enstaseis-dipode@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή, Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Οι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απόσπαση, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Νέες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31/8 του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά το ΦΕΚ διορισμού

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Οι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δεν δικαούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016. , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασηςαπόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, μέχρι το τρέχον (της ημερομηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) σχολικό έτος και ημερολογιακό έτος, συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το τρέχον (της ημερομηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) σχολικό έτος και το ημερολογιακό έτος υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό

       Όχι Όχι

      • 12 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών /αιτούσα να έχει κωδικούς προσβασεις στο Oλοκληρομένο Πληροφοριακό Σύστημα (OΠΣ) της Υπηρεσίας .

       Όχι Όχι

      • 1 Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής: -πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και - τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής:

       -πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και
       

       - τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 3 Για τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών: - αντίγραφο τίτλου, - συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Για τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών: - αντίγραφο τίτλου, - συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 4 Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά Υπηρεσιακό έγγραφο

       Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 Βεβαίωση της σχολής φοίτησης στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν Βεβαίωση

       Βεβαίωση της σχολής φοίτησης στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Στην περίπτωση διάζευξης με επιμέλεια τέκνου, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται η επιμέλεια Απόφαση

       Στην περίπτωση διάζευξης με επιμέλεια τέκνου, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται η επιμέλεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Νόμος 29 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Υπουργική Απόφαση 6 83086 2020 2687 Β

       Περιγραφή Απόσπαση εκπαιδευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202687

      • Εγκύκλιος 36563 /Η2 2022

       Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου ημισφαιρίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-0%CE%92%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, του ΥΠΑΙΘ, εγκύκλιος αποσπάσεων ανά σχολικό έτος για το Βόρειο Ημισφαίριο και ανά ημερολογιακό έτος για το Νότιο Ημισφαίριο

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Με την «Οριστική Καταχώριση» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Σημειώσεις Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα δήλωσης τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές. Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας και όλες οι επιμέρους οδηγίες και προϋποθέσεις καθορίζονται με την εγκύκλιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται κάθε έτος

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση επιτροπής επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Σημειώσεις Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η εξέταση των ενστάσεων και η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά, κατά χώρα και κλάδο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία αιτήσεων - Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων -Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων του άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Οι προσωρινοί αυτοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. .

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση ενστάσεων - Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εξετάζονται οι ενστάσεις των υποψηφίων και στη συνέχεια συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης οι οποίοι κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το εκάστοτε σχολικό έτος

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή 1. Πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων: α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας, β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετίας, γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης, δ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) παράτασης απόσπασης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016. 2. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον βασικό πίνακα επιλογής εκάστης χώρας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει της σειράς προτίμησης χωρών στην αρχική τους αίτηση. 3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του βασικού πίνακα συγκεκριμένων ειδικοτήτων μιας χώρας, τα εναπομένοντα κενά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό πίνακα της χώρας 4. Σε περίπτωση εξάντλησης των ανωτέρω δύο (2) πινάκων, τα υφιστάμενα κενά καλύπτονται από τρίτο πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς που δηλώνουν άλλη χώρα απόσπασης σε ήπειρο της επιλογής τους, με βάση το σύνολο των μορίων τους και την προϋπόθεση πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας. 5. Ακολούθως, εξετάζονται οι προβλεπόμενες στις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, κατ’ εξαίρεση, αιτήσεις παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας. 6. Εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές μετά τις ως άνω διαδικασίες, μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή οι συμπληρωματικοί πίνακες που θα συνταχθούν, δεν επηρεάζουν και δεν ακυρώνουν τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες για το ίδιο σχολικό έτος. 7. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών, μετά τις ως άνω διαδικασίες, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας που συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες, βασικό, εναλλακτικό ή τον πίνακα ηπείρων και μετά την έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υπάρχον κενό ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η απόσπαση γίνεται με συνεκτίμηση της οικογενειακής κατάσταση με προτεραιότητα: α) σε χηρεία με παιδιά και β) μονογονεϊκή οικογένεια. 8. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εφόσον οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα απόσπασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από ειδική πρόσκληση που εκδίδεται. Οι αιτήσεις απόσπασης αυτές εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται με τη διαδικασία αυτή δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση νέων αποσπάσεων. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τρία (3) σχολικά έτη και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της χώρας απόσπασης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.