Νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf74d480a-422d-45cb-8f75-92f946eb8fc3 377215

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 12

Κόστος

Από 91 έως 256 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου κατά τις πάγιες διατάξεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η νηολόγηση πλοίου ΄΄υπό ναυπήγηση΄΄ προβλέπεται μόνο για πλοία, όπως ορίζονται στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (δηλαδή Κόρων Καθαρής Χωρητικότητος άνω των 10) και δεν επιτρέπεται για τα πλοιάρια και τα πλωτά ναυπηγήματα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση νηολόγησης πλοίου υπό ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση καταχωρίζεται εφόσον για τον πλοιοκτήτη συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εάν το νηολογούμενο πλοίο είναι Επιβατηγό – Δρομολογιακό, Επιβατηγό- Οχηματαγωγό, Φορτηγό – Οχηματαγωγό, Επιβατηγό – Τουριστικό άνω των εξήντα 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας απαιτείται έγκριση της ονομασίας του από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ δ’. Στα αλιευτικά απαιτείται έγκριση της οικείας Εποπτείας Αλιείας.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η νηολόγηση πλοίου ΄΄υπό ναυπήγηση΄΄ προβλέπεται μόνο για πλοία, όπως ορίζονται στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (δηλαδή Κόρων Καθαρής Χωρητικότητος άνω των 10) και δεν επιτρέπεται για τα πλοιάρια και τα πλωτά ναυπηγήματα.

       Σύνδεσμος www.ynanp.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) (α) 50 Ευρώ για πλοία από 10-60 κόρους καθαρής χωρητικότητας, (β) 120 Ευρώ για πλοία άνω των 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας. 50 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Για την αποπεράτωση της ναυπήγησης και έκδοση εγγράφου εθνικότητας απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου από Δ.Ο.Υ. 36 Ευρώ για το προς έκδοση έγγραφο εθνικότητας και άδειας ασυρμάτου, αντίστοιχα. 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5595

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ ΕΛΥΔΝΑ 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000-9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.) είτε σε έντυπο παραβόλου είτε σε ηλεκτρονικό παράβολο είτε σε διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για χαρτοσήμανση του προς έκδοση εγγράφου εθνικότητας. 5 € - 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3041, 3042, 3043, 3044, 3045

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Εφόσον οι συμβαλλόμενοι, κατασκευαστής-αγοραστής, είναι εταιρείες απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.-Βεβαίωση σύστασης και ισχύος από: α. Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, β. ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, 2.- Πρακτικό εταίρων για αγορά ή πώληση πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο. 3.- Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί. 4.- Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. 5.- Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής με το παρακάτω κείμενο: αντίκλητος της εταιρείας............................ για το πλοίο ...........Ν.Π. ......είναι ο ..........Δ/νση ........................ τηλ. ............... Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του ως αντικλήτου. Βεβαίωση

       Εφόσον οι συμβαλλόμενοι, κατασκευαστής-αγοραστής, είναι εταιρείες απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.-Βεβαίωση σύστασης και ισχύος από: α. Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, β. ΥΝΑΝΠ/ Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, 2.- Πρακτικό εταίρων για αγορά ή πώληση πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο. 3.- Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικό Φ.Ε.Κ. για το Δ.Σ. και το ποιος την εκπροσωπεί. 4.- Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. 5.- Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου - διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής με το παρακάτω κείμενο: αντίκλητος της εταιρείας............................ για το πλοίο ...........Ν.Π. ......είναι ο ..........Δ/νση ........................ τηλ. ............... Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του ως αντικλήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Για την αποπεράτωση της ναυπήγησης και έκδοση εγγράφου εθνικότητας απαιτούνται: 1.- Αίτηση ιδιοκτήτη αποπεράτωσης ναυπήγησης του πλοίου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο. 2.- Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του αποπερατωθέντος πλοίου με θεώρηση γνησίου υπογραφών των συμβαλλομένων . 3.- Τιμολόγια αγοράς πλοίου, μηχανής και συσκευής VHF. 4.- Πιστοποιητικό καταμέτρησης από ΥΝΑΝΠ / Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. 5. Έγγραφο εθνικότητας από Ν.Α.Τ.. μεγάλου τύπου εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με συσκευή VHF, υποχρεωτικά για πλοία άνω των 30 Κ.Κ.Χ., μικρού τύπου για τα μη φέροντα συσκευή VHF και Διεθνές για τα έχοντα καταμετρηθεί με την Διεθνή Σύμβαση Χάγης 1969. Αίτηση

       Για την αποπεράτωση της ναυπήγησης και έκδοση εγγράφου εθνικότητας απαιτούνται: 1.- Αίτηση ιδιοκτήτη αποπεράτωσης ναυπήγησης του πλοίου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο. 2.- Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του αποπερατωθέντος πλοίου με θεώρηση γνησίου υπογραφών των συμβαλλομένων . 3.- Τιμολόγια αγοράς πλοίου, μηχανής και συσκευής VHF. 4.- Πιστοποιητικό καταμέτρησης από ΥΝΑΝΠ / Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή

         αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. 
       

       5. Έγγραφο εθνικότητας από Ν.Α.Τ.. μεγάλου τύπου εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με συσκευή VHF, υποχρεωτικά για πλοία άνω των 30 Κ.Κ.Χ., μικρού τύπου για τα μη φέροντα συσκευή VHF και Διεθνές για τα έχοντα καταμετρηθεί με την Διεθνή Σύμβαση Χάγης 1969.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ναυπηγού με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί: α. Των προβλεπομένων διαστάσεων (Μήκος -Πλάτος - Βάθος) β. Των προβλεπομένων χωρητικοτήτων, Ολική και Καθαρά γ. Του είδους του πλοίου δ. Του υλικού κατασκευής ε. Είδους και ιπποδύναμης μηχανής που θα τοποθετηθεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ναυπηγού με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί: α. Των προβλεπομένων διαστάσεων (Μήκος -Πλάτος - Βάθος) β. Των προβλεπομένων χωρητικοτήτων, Ολική και Καθαρά γ. Του είδους του πλοίου δ. Του υλικού κατασκευής ε. Είδους και ιπποδύναμης μηχανής που θα τοποθετηθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτήτη – αγοραστή με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί: i. Ιδιοκτησίας ii. Του ότι το πλοίο δεν είναι νηολογημένο στα Νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα. iii. Tου είδους και της ιπποδύναμης της μηχανής που θα τοποθετηθεί επί του πλοίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτήτη – αγοραστή με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί: i. Ιδιοκτησίας ii. Του ότι το πλοίο δεν είναι νηολογημένο στα Νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα. iii. Tου είδους και της ιπποδύναμης της μηχανής που θα τοποθετηθεί επί του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Σειρά σχεδίων του, υπό ναυπήγηση τελούντος πλοίου απ’ όπου να προκύπτει καθαρή χωρητικότητα άνω των 10 κόρων. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σειρά σχεδίων του, υπό ναυπήγηση τελούντος πλοίου απ’ όπου να προκύπτει καθαρή χωρητικότητα άνω των 10 κόρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου για τον αγοραστή. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό Δήμου για τον αγοραστή.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος περί καταβολής της εφ’ απαξ εισφοράς. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος περί καταβολής της εφ’ απαξ εισφοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Αίτηση ιδιοκτήτη αποπεράτωσης ναυπήγησης του πλοίου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του), ή προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο. Αίτηση

       Αίτηση ιδιοκτήτη αποπεράτωσης ναυπήγησης του πλοίου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του), ή προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για την καταχώρηση στο οικείο νηολόγιο της αποπεράτωσης της ναυπήγησης το πλοίου και την έκδοση εγγράφου εθνικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6009

      • 9 Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του αποπερατωθέντος πλοίου με θεώρηση γνησίου υπογραφών των συμβαλλομένων . Πρωτοκόλλο παράδοσης/παραλαβής

       Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του αποπερατωθέντος πλοίου με θεώρηση γνησίου υπογραφών των συμβαλλομένων .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για την καταχώρηση στο οικείο νηολόγιο της αποπεράτωσης της ναυπήγησης το πλοίου και την έκδοση εγγράφου εθνικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8386

      • 10 Τιμολόγια αγοράς πλοίου, μηχανής και συσκευής ασύρματου πομποδέκτη VHF. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγια αγοράς πλοίου, μηχανής και συσκευής ασύρματου πομποδέκτη VHF.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτά κατατίθενται για την καταχώρηση στο οικείο νηολόγιο της αποπεράτωσης της ναυπήγησης το πλοίου και την έκδοση εγγράφου εθνικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7053

      • 11 Πιστοποιητικό καταμέτρησης από ΥΝΑΝΠ / Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή άλλο αναγνωρισμένο Νηογνώμονα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταμέτρησης από ΥΝΑΝΠ / Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ή άλλο αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για την καταχώρηση στο οικείο νηολόγιο της αποπεράτωσης της ναυπήγησης το πλοίου και την έκδοση εγγράφου εθνικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 12 Έγγραφο εθνικότητας που προμηθεύεται από το Ν.Α.Τ. . Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο εθνικότητας που προμηθεύεται από το Ν.Α.Τ. .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μεγάλου τύπου Ε.Ε. εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με συσκευή VHF, υποχρεωτικά για πλοία άνω των 30 Κ.Κ.Χ., μικρού τύπου για τα μη φέροντα συσκευή VHF και Διεθνές για τα έχοντα καταμετρηθεί με την Διεθνή Σύμβαση Χάγης 1969. Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για την καταχώρηση στο οικείο νηολόγιο της αποπεράτωσης της ναυπήγησης το πλοίου και την έκδοση εγγράφου εθνικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9368

      • Υπουργική Απόφαση 1341.11.98/08-12-1998 1998

       Περιγραφή Εγκύκλιος που ορίζει τα δικαιολογητικά για τις πράξεις του νηολογίου.

       ΑΔΑ https://www.ynanp.gr/el/gia-ton-polith/xrhsimes-plhrofories/neologia/

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 187 1973 261 Α

       Περιγραφή ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. (άρθρο 5 - Όροι αναγνώρισης πλοίου ως ελληνικό.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο καθώς και προβλεπόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στα βιβλία νηολογίων - Έκδοση Πιστοποιητικού Κυριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ορθά, τότε ο αρμόδιος Νηολόγος προχωρά στην νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση και εκδίδει Πιστοποιητικό Κυριότητας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.