Νηολόγηση πλοίων κοινών διατάξεων – πλοιαρίων – φορτηγίδων-πλωτών ναυπηγημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



2f198800-712b-4656-8e69-4aff8ba612cb 524822

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

17 έως 18

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στα τηρούμενα από τις Λιμενικές Αρχές Βιβλία Νηολογίων των πλοίων κοινών διατάξεων - πλοιαρίων – φορτηγίδων-πλωτών ναυπηγημάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του αιτούντος και προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, εφόσον την αίτηση υποβάλλει άλλο πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Νηολόγηση πλοίων κοινών διατάξεων – πλοιαρίων – φορτηγίδων-πλωτών ναυπηγημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 5 του ν.δ. 187/1973 περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο χαρτοσήμου 36 ΕΥΡΩ 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5595

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 2 Παράβολο νηολόγησης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ α) 10 Ευρώ για Πλοιάρια (κάτω των 10 κόρων καθαρής χωρητικότητας) και Φορτηγίδες . β) 50 Ευρώ για Πλοία Α΄Κλάσης (από 10 έως 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας ). γ) 120 Ευρώ για Πλοία Β΄ Κλάσης (άνω των 60 κόρων καθαρής χωρητικότητας). 10 € - 120 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 ευρώ (για άνω των 30.000 ο.χ.), 50 ευρώ (για 10.000-29999,99 ο.χ.), 30 ευρώ (1.000- 9999,99 ο.χ.), 15 ευρώ (100-999,99 ο.χ.), 5 ευρώ (κάτω των 99,99 ο.χ.) για χαρτοσήμανση του προς έκδοση εγγράφου εθνικότητας. 5 € - 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου (κωδ 3041 εως 3045)

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 1 Τίτλος Κυριότητας μεταξύ των συμβαλλομένων και θεώρηση γνησίου υπογραφής τους: Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος Κυριότητας μεταξύ των συμβαλλομένων και θεώρηση γνησίου υπογραφής τους:

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο τίτλος συντάχθηκε στην αλλοδαπή απαιτείται θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή ή θεώρηση σύμφωνα με σύμβαση ΧΑΓΗΣ 1961 (APOSTILLE), Αν ο Τίτλος Κυριότητος συντάχθηκε στην Ελλάδα η θεώρηση πρέπει να γίνει από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοτυπία ταυτότητας του αγοραστή Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοτυπία ταυτότητας του αγοραστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη της Ελληνικής υπηκοότητας εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτητών και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή της περί: α) Πλοιοκτησίας και εάν το πλοίο έχει υπαχθεί σε διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, με σκοπό την αγορά του με κρατική επιχορήγηση. β) Του ότι το πλοίο δεν έχει νηολογηθεί σε νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα, ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα και ότι έχει καταμετρηθεί με πιστοποιητικό καταμέτρησης ΥΝΑΝΠ/Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ή αναγνωρισμένου Νηογνώμονα. γ) Εάν φέρει ή δεν φέρει συσκευή V.Η.F. δ) Το πλοίο δεν προϋπήρξε ελληνικό. Εάν ναι όνομα και αριθμό νηολογίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση πλοιοκτητών και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, του νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή της περί: α) Πλοιοκτησίας και εάν το πλοίο έχει υπαχθεί σε διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, με σκοπό την αγορά του με κρατική επιχορήγηση. β) Του ότι το πλοίο δεν έχει νηολογηθεί σε νηολόγια άλλου ελληνικού λιμένα, ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά Έγγραφα και ότι έχει καταμετρηθεί με πιστοποιητικό καταμέτρησης ΥΝΑΝΠ/Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ή αναγνωρισμένου Νηογνώμονα. γ) Εάν φέρει ή δεν φέρει συσκευή V.Η.F. δ) Το πλοίο δεν προϋπήρξε ελληνικό. Εάν ναι όνομα και αριθμό νηολογίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Οριστικό πιστοποιητικό καταμέτρησης πλοίου. Πιστοποιητικό

       Οριστικό πιστοποιητικό καταμέτρησης πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι δυνατό να εκδοθεί Προσωρινό Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, κατόπιν διαταγής ΥΝΑΝΠ/ΔΠΝ δ’, εφόσον προσκομισθούν αντίγραφα των ναυτιλιακών εγγράφων σε ισχύ (έγγραφο εθνικότητας/ πιστοποιητικό καταμέτρησης ή πιστοποιητικό καταμέτρησης εγκεκριμένου νηογνώμονα) συνοδευόμενα με δήλωση Ν. 1599/86 ότι το πλοίο δεν έχει καμία μετασκευή ή διαφοροποίηση των τεχνικών στοιχείων. (Το προσωρινό πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν ισχύει για τα πλοιάρια - φορτηγίδες και πλωτά ναυπηγήματα, τα οποία κατά την νηολόγησή τους πρέπει να έχουν οριστικό).)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό διαγραφής από το προηγούμενο νηολόγιο. Εναλλακτικά απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής εντός μηνός. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαγραφής από το προηγούμενο νηολόγιο. Εναλλακτικά απαιτείται πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών καθώς και έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής εντός μηνός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν πρόκειται για νηολόγηση πλοίου το οποίο έφερε προηγουμένως μία από τις ακόλουθες σημαίες: ΡΩΣΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, ΚΙΝΑΣ, ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΥΝΗΣΙΑΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΛΕΤΟΝΙΑΣ και ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Διασάφηση εισαγωγής από Τελωνειακή Αρχή. Συνοπτική διασάφηση εισόδου

       Διασάφηση εισαγωγής από Τελωνειακή Αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην περίπτωση κατά την οποία το υπό νηολόγηση πλοίο/ ή σκάφος αγοράσθηκε από αλλοδαπούς και συγκεκριμένα από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) . Στην περίπτωση νεότευκτου πλοίου- πλωτού ναυπηγήματος στην Ε.Ε. απαιτείται σχετική Δήλωση από Τελωνειακή Αρχή. Για πλοία- πλοιάρια προερχόμενα από χώρες Ε.Ε. απαιτείται θεώρηση του τίτλου κυριότητας από Δ.Ο.Υ. ή Διασάφηση Τελωνειακής Αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2664

      • 7 Τριπλότυπο αποδείξεως από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.4512/66) ότι κατεβλήθη η εφ’ άπαξ εισφορά υπέρ αυτού. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τριπλότυπο αποδείξεως από Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.4512/66) ότι κατεβλήθη η εφ’ άπαξ εισφορά υπέρ αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου (προμήθεια από το ΝΑΤ). Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου (προμήθεια από το ΝΑΤ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 9 Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλήσεως και τιμολόγιο αγοράς του σκάφους και της μηχανής. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλήσεως και τιμολόγιο αγοράς του σκάφους και της μηχανής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον το νηολογούμενο πλοίο έχει κατασκευασθεί στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 10 Βεβαίωση σύστασης και ισχύος από: ι) Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, ιι) ΥΝΑΝΠ/ ΥΜΝΕ για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, ιιι) ΥΝΑΝΠ/ Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση σύστασης και ισχύος από: ι) Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, ιι) ΥΝΑΝΠ/ ΥΜΝΕ για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79, ιιι) ΥΝΑΝΠ/ Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για τις Ν.Ε.Π.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο αιτών (ιδιοκτήτης) του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 11 Πρακτικό εταίρων για αγορά του πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμες Εταιρείες- Ετερόρρυθμες Εταιρείες- Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και από Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτική Εταιρεία και Ν.Ε.Π.Α., με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο. Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό ΔΣ και σχετικό Φ.Ε.Κ. το ποιος την εκπροσωπεί. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικό εταίρων για αγορά του πλοίου εφόσον πρόκειται για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ομόρρυθμες Εταιρείες- Ετερόρρυθμες Εταιρείες- Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και από Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες, Ναυτική Εταιρεία και Ν.Ε.Π.Α., με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον εκδίδοντα το αντίγραφο. Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρακτικό ΔΣ και σχετικό Φ.Ε.Κ. το ποιος την εκπροσωπεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο αιτών (ιδιοκτήτης) του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 12 Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Καταστατικό εταιρειών με τυχόν τροποποιήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο αιτών (ιδιοκτήτης) του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου, Ιδιοκτησιακές

       Όχι 4332

      • 13 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου-διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής). Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του ως αντικλήτου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου-διαχειριστή της αγοράστριας εταιρείας (με θεώρηση γνησίου υπογραφής). Σε περίπτωση που αντίκλητος οριστεί άλλος πλην του παραπάνω δηλούντος, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του ως αντικλήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο αιτών (ιδιοκτήτης) του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πιστοποιητικό ΄΄καλώς έχειν΄΄ (Good Standing) στο οποίο θα αναφέρονται οι διευθυντές/ αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο πωλητής του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 15 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961 & Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. (Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY).) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση θεωρημένα από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Apostille της Δ.Σ. Χάγης 1961 & Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη πράξη θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με επισημείωση/ Αpostille της Δ.Σ. Χάγης 1961. (Ειδικά για τις εταιρείες με καταστατική έδρα σε χώρα όπου δεν αναφέρονται οι αξιωματούχοι στο Πιστοποιητικό ‘’Good Standing’’ (όπως Λιβερία, Marshal Islands, British Virgin Islands) απαιτείται πιστοποιητικό Αξιωματούχων (CERTIFICATE OF INCUMBENCY).)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον ο πωλητής του υπό νηολόγηση πλοίου είναι εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 16 Έγκριση ονομασίας του υπό νηολόγηση πλοίου από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ 4. Έγκριση

       Έγκριση ονομασίας του υπό νηολόγηση πλοίου από ΥΝΑΝΠ/ ΔΠΝ 4.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εάν το νηολογούμενο πλοίο είναι Επιβατηγό - Δρομολογιακό (Ε/Γ-Δ/Ρ), Επιβατηγό- Οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ), Φορτηγό – Οχηματαγωγό (Φ/Γ- Ο/Γ), Επιβατηγό – Τουριστικό (Ε/Γ-Τ/Ρ) άνω των εξήντα (60) κόρων καθαρής χωρητικότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 17 Έγκριση νηολόγησης σκάφους από την αρμόδια κατά περίπτωση Εποπτεία Αλιείας. Έγκριση

       Έγκριση νηολόγησης σκάφους από την αρμόδια κατά περίπτωση Εποπτεία Αλιείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τη νηολόγηση Αλιευτικών σκαφών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 18 Πιστοποιητικό σήμανσης πιστότητας (CE) (οδηγία 94/25/ΕΚ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό σήμανσης πιστότητας (CE) (οδηγία 94/25/ΕΚ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στην περίπτωση νηολόγησης σκαφών αναψυχής μήκους μέχρι 24 μ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Προεδρικό Διάταγμα Μόνο 11 2000 11 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/1973 - Α' 261)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100011

      • 1 Υποβολή αίτησης για νηολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δια ζώσης ή ταχυδρομικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Νηολόγηση πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων και έκδσοη εγγράφου εθνικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ορθά, ο νηολόγος προχωρά στην νηολόγηση του πλοίου/πλοιαρίου/ φορτηγίδας/πλωτού ναυπηγήματος και εκδίδεται το Έγγραφο Εθνικότητας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.