Ονοματοδοσία οδών και πλατειών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση793bd296-3bc2-45c1-b4c1-254f357d7ded 454755

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ονοματοδοσία ή μετονομασία οδών ή πλατειών ή συνοικιών που ανήκουν σε κάθε Δήμο της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αναγκαία καθίσταται η ενημέρωση δημοτών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κλπ, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή τρόπου. Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων πληροφορίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη τελείωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ Απόφαση

       Απόφαση δημοτικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η εν λόγω απόφαση αφορά στην αιτιολόγηση της ανάγκης ονομασίας ή μετονομασίας οδού, προκειμένου να ξεκινήσει (ως έναυσμα) η διαδικασία. Η εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, από τον πρόεδρο αυτού, γίνεται οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή. Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπου ο νόμος για την έκδοση διοικητικής πράξης προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) αυτή διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, εν προκειμένω από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1 του ν. 3852/2010. Η αρμοδιότητα των κοινοτήτων, όπου αυτές υφίστανται, ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ στην υπόδειξη της ονοματοδοσίας. Άλλως, το σύνολο της αρμοδιότητας (αναγκαιότητα συν υπόδειξη ονοματοδοσίας) ασκείται από το κυρίαρχο όργανο του δήμου ήτοι το δημοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση, μη υποβολής εισήγησης (ονοματοδοσίας) από το φορέα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης (κοινότητα), η αρμοδιότητα ασκείται εν συνόλω από το δημοτικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του αρθρου 84, παρ. 3 του ν. 3852/2010. Τα ανωτέρω αποτελούν εφαρμογή πάγιων διατάξεων διοικητικής (ν. 2690/1999) και αυτοδιοικητικής (ν. 3852/2010) νομοθεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Εισήγηση του οικείου συμβουλίου κοινότητας ή του προέδρου της κοινότητας Εισήγηση

       Εισήγηση του οικείου συμβουλίου κοινότητας ή του προέδρου της κοινότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το δημοτικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το συμβούλιο κοινότητας ή ο πρόεδρος κοινότητας παρέχει την εισήγησή του. Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, κατατίθεται το επόμενο δικαιολογητικό (3).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 3 Εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου Εισήγηση

       Εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κοινότητα ή περάσει άπρακτη η προθεσμία για την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η εισήγηση πραγματοποιείται από το δημοτικό συμβούλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9779

      • 4 Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απόφαση

       Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να μην εκκρεμούν αιτήματα ονομασίας ή μετονομασίας οδών κλπ, προτείνεται η συνεδρίαση της επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εφόσον φυσικά υφίστανται σχετικά αιτήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της (θετικής ή αρνητικής) σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006 Απόφαση

       Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της (θετικής ή αρνητικής) σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την σελ. 6 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί: στην περίπτωση της θετικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέχει από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής αιτιολογίας για την επιλογή8, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.9 στην περίπτωση παροχής αρνητικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η αρνητική γνώμη της επιτροπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 19 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3463/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Νόμος 8 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Εγκύκλιος 6 2020

       Περιγραφή Ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E6246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A1%CE%A9%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ

      • 1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση δημοτικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. Η εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, από τον πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η εν λόγω απόφαση αφορά στην αιτιολόγηση της ανάγκης ονομασίας ή μετονομασίας οδού, προκειμένου να ξεκινήσει (ως έναυσμα) η διαδικασία. Η εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, από τον πρόεδρο αυτού, γίνεται οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή. Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπου ο νόμος για την έκδοση διοικητικής πράξης προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) αυτή διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, εν προκειμένω από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 1 του ν. 3852/2010. Η αρμοδιότητα των κοινοτήτων, όπου αυτές υφίστανται, ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ στην υπόδειξη της ονοματοδοσίας. Άλλως, το σύνολο της αρμοδιότητας (αναγκαιότητα συν υπόδειξη ονοματοδοσίας) ασκείται από το κυρίαρχο όργανο του δήμου ήτοι το δημοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση, μη υποβολής εισήγησης (ονοματοδοσίας) από το φορέα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης (κοινότητα), η αρμοδιότητα ασκείται εν συνόλω από το δημοτικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του αρθρου 84, παρ. 3 του ν. 3852/2010. Τα ανωτέρω αποτελούν εφαρμογή πάγιων διατάξεων διοικητικής (ν. 2690/1999) και αυτοδιοικητικής (ν. 3852/2010) νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση του οικείου συμβουλίου κοινότητας ή εκπροσώπου της κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στο συμβούλιο κοινότητας ή στον πρόεδρο κοινότητας (εφόσον υφίσταται κοινότητα) προκειμένου να εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. Το δημοτικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το συμβούλιο κοινότητας ή ο πρόεδρος κοινότητας παρέχει την εισήγησή του. Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή στην περίπτωση που δεν υφίσταται κοινότητα, για την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η εισήγηση πραγματοποιείται από το δημοτικό συμβούλιο.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την σελ. 8 της υπ' αριθ. 6/Α.Π. 8257/3-2-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το δημοτικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το συμβούλιο κοινότητας ή ο πρόεδρος κοινότητας παρέχει την εισήγησή του. Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ακολουθείται η επόμενη διαδικασία (3).

       Ναι Όχι


      • 3 Εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στο συμβούλιο κοινότητας ή στον πρόεδρο κοινότητας (εφόσον υφίσταται κοινότητα) προκειμένου να εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. Το δημοτικό συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το συμβούλιο κοινότητας ή ο πρόεδρος κοινότητας παρέχει την εισήγησή του. Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή στην περίπτωση που δεν υφίσταται κοινότητα, για την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η εισήγηση πραγματοποιείται από το δημοτικό συμβούλιο.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του ν. 3463/ 2006 της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

       Σημειώσεις Προκειμένου να μην εκκρεμούν αιτήματα ονομασίας ή μετονομασίας οδών κλπ, προτείνεται η συνεδρίαση της επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εφόσον φυσικά υφίστανται σχετικά αιτήματα. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν: α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος. β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της. γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 5 Θετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Στην περίπτωση της θετικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί ακολούθως είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με την γνωμοδότηση, είτε να απέχει από την έκδοσή της υπό την προϋπόθεση παροχής ειδικής αιτιολογίας για την επιλογή, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.

       Ναι Όχι


      • 6 Αρνητική Γνωμοδότηση της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Στην περίπτωση παροχής αρνητικής σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκδώσει αρνητική πράξη, εντός ευλόγου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, συμμορφούμενο προς την αρνητική γνωμοδότηση, είτε να μην εκδώσει πράξη οπότε η μόνη εκτελεστή και άρα προσβαλλόμενη απόφαση είναι η αρνητική γνώμη της Επιτροπής.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της (θετικής ή αρνητικής) σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/ 2006

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της (θετικής ή αρνητικής) σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/ 2006.

       Σημειώσεις Στην συνεδρίαση καλείται υποχρεωτικά, με δικαίωμα ψήφου, ο πρόεδρος της κοινότητας στην περίπτωση που αφορά στην ονομασία ή μετονομασία δρόμων κλπ της κοινότητας αυτής (άρθρα 81 & 82 του ν. 3852/ 2010). Η πρόσκληση και συμμετοχή στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μέσω παροχής ψήφου του προέδρου της κοινότητας πραγματοποιείται ασχέτως παροχής εισήγησης από το συμβούλιο της κοινότητας ή τον πρόεδρο κοινότητας.

       Όχι Όχι


      • 8 Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Σημειώσεις Η δημοσίευση και ανάρτηση πραγματοποιείται αμμελητί από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. Πρέπει να δημοσιευτεί στο δημοτικό κατάστημα ο αριθμός απόφασης και το περιεχόμενό της και να συνταχθεί αποδεικτικό δημοσίευσης. Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Καίτοι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι εκτελεστή από τη δημοσίευσή της, προτείνεται η αναστολή εκτέλεσής της μέχρι την άπρακτη πάροδο του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε ημερών σύμφωνα με το αρ. 227 του ν. 3852/2010, εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή.

       Όχι Όχι


      • 9 Πραγματοποίηση της υλικής ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποίηση της υλικής ενέργειας ονομασίας ή μετονομασίας της οδού, κλπ.

       Σημειώσεις Αναγκαία καθίσταται η ενημέρωση δημοτών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κλπ, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή τρόπου. Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων πληροφορίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.