Οριοθέτηση μεταλλείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a71018a-fdb3-4cc2-96de-d7a4ead41f5b 711834

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

1.027,15 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην οριστικοποίηση των συντεταγμένων μεταλλευτικών χώρων και παραχωρήσεων μεταλλείων, που γίνεται κατόπιν αιτήματος του μεταλλειοκτήτη ή του έλκοντος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Με τον τρόπο αυτό ενσωματώνονται οι μεταλλευτικοί χώροι στο σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Παραλαβή σχετικού αιτήματος από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων για την διαδικασία οριοθέτησης μεταλλείου, βάσει του άρθρου 64 του Μεταλλευτικού Κώδικα ΝΔ 210/1973


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 64 του ΝΔ 210/1973.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός ορίων μεταλλευτικών χώρων

      Επίσημος τίτλος

      Οριοθέτηση μεταλλείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας ή μίσθωσης μεταλλείων.

       Όχι Όχι

      • 1 Οριοθέτηση μεταλλείου 1027.15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2239

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υποβολή τίτλων μεταλλειοκτησίας ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών χώρων. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Υποβολή τίτλων μεταλλειοκτησίας ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών χώρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, όπου αποτυπώνονται τα όρια του μεταλλευτικού χώρου, στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ87. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, όπου αποτυπώνονται τα όρια του μεταλλευτικού χώρου, στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ87.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Προεδρικό Διάταγμα 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 64 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Μεταλλευτικός Κώδικας - Οριοθέτηση Μεταλλείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Νομοθετικό Διάταγμα 180 1974 347 Α

       Περιγραφή Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή του Μεταλλευτικού Κώδικα λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100347

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων


       Περιγραφή Παραλαβή δικαιολογητικών από την Υπηρεσία και χρέωση του εισερχομένου στον αρμόδιο, για την διεκπεραίωσή του, υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση και έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος και διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων με τα τηρούμενα αρχεία του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση για διατύπωση απόψεων σε περίπτωση ύπαρξης όμορων μεταλλείων


       Περιγραφή Κατά την οριοθέτηση καλούνται και παρευρίσκονται όλοι οι ιδιοκτήτες των τυχόν γειτονικών μεταλλευτικών παραχωρήσεων, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 64 του Ν.Δ. 210/1973. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν το έργο της οριοθέτησης προχωρά και δεν διακόπτεται.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία υποβληθέντων στοιχείων από τους όμορους μεταλλειοκτήτες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων και διασταύρωσή τους με τα τηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Διενέργεια αυτοψίας στον μεταλλευτικό χώρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία από τον αρμόδιο υπάλληλο στον ενδιαφερόμενο χώρο για τον εντοπισμό και επιβεβαίωση των θέσεων των ορίων ( κορυφές) του μεταλλευτικού χώρου, βάσει του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία καλούνται να παρίστανται ο μεταλλειοκτήτης, καθώς επίσης και οι μεταλλειοκτήτες όμορων μεταλλείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Έκθεσης Οριοθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εκδίδεται η έκθεση οριοθέτησης, που θα περιλαμβάνει τα ακριβή σημεία του χώρου στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνυποβληθέντων στοιχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαφωνίας του μεταλλειοκτήτη με τα αναγραφόμενα στην έκθεση οριοθέτησης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΝΔ 210/1973. Η Έκθεση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, στους όμορους μεταλλειοκτήτες, εφόσον υπάρχουν και στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ.

       Ναι Ναι


      • 7 Διενέργεια αυτοψίας μεταλλευτικού χώρου σε περίπτωση μη ύπαρξη όμορων μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας και υλοποίηση επιτόπου των τριγωνομετρικών σημείων παρουσία του μεταλλειοκτήτη και του μηχανικού του.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Έκθεσης Οριοθέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εκδίδεται η Έκθεση οριοθέτησης, που θα περιλαμβάνει τα ακριβή σημεία του χώρου στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνυποβληθέντων στοιχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαφωνίας του μεταλλειοκτήτη με τα αναγραφόμενα στην έκθεση οριοθέτησης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΝΔ 210/1973. Η Έκθεση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, στους όμορους μεταλλειοκτήτες εφόσον υπάρχουν και στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.