Ορισμός Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd86b277e-5ac3-47bd-9513-96a203579155 899508

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, για τον οποίο καταθέτει κάθε σχολικό έτος προτάσεις, με τις οποίες εισηγείται τους εκάστοτε διορισμούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για ορισμό συγκεκριμένου εκπαιδευτικού για ορισμένη σχολική μονάδα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Θετική σχετική γνώμη της εποπτεύουσας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης (Διευθυντής, υποδιευθυντής, προϊστάμενος σχολικής μονάδας) , πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές H πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας 10 τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, με 8 τουλάχιστον έτη από αυτά με διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω 8 τα 3 τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι: αα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Για τις θέσεις προισταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγίων, υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων και σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορούν να οριστούν και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε

       Ναι Ναι

      • 8 Διοικητικές Σε προτεινόμενο δεν πρέπει να έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής παύσης για πειθαρχικό παράπτωμα που του αποδόθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26)

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, που προσκομίζονται πρέπει να είναι γνήσια και οι υπεύθυνες δηλώσεις αληθείς.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018

       Όχι Όχι

      • 1 Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με την οποία προτείνονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των εν λόγω θέσων Απόφαση

       Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με την οποία προτείνονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των εν λόγω θέσων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία (ΔΠΕ/ΔΔΕ) που διαπιστώνει ότι, μετά από έλεγχο των στοιχείων των υπηρεσιακών φακέλων, οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν υφίσταται γι’ αυτούς κώλυμα επιλογής Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα Υπηρεσία (ΔΠΕ/ΔΔΕ) που διαπιστώνει ότι, μετά από έλεγχο των στοιχείων των υπηρεσιακών φακέλων, οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν υφίσταται γι’ αυτούς κώλυμα επιλογής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 30, παρ. 4 2009 1992 18 Α

       Περιγραφή Διαδικασία ορισμού διευθυντών σε σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100018

      • Νόμος 25, 34, 37 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 25 όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει με την παρ. 1 του αρθ. 8 του Ν. 4713/20, ΦΕΚ-147 Α/29-7-20 Το άρθρο 34 όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του αρθ. 8 ΤΟΥ Ν. 4713/20, ΦΕΚ-147 Α/29-7-20 και την παρ. 5 του αρθ. 203 του Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 Το άρθρο 37 όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του αρθ. 10 του Ν. 4713/20, ΦΕΚ-147 Α/29-7-20

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 22, 30 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Άρθρο 22 - Προϋποθέσεις επιλογής Άρθρο 30 - Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • 1 Υποβολή πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προέδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διαβιβάζει την πρόταση του μέσω της εποπτεύουσας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μαζί με την δική της σχετική γνώμη.

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας δρομολογεί την πρόταση προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση Ομαδοποίηση και Τελικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εισηγήσεις από τις εποπτεύουσες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται. Έπειτα γίνεται ο τελικός έλεγχος ως προς την τήρηση των θεσμικά προβλεπομένων κριτηρίων.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσεται αναλυτικό Υπηρεσιακό Σημείωμα για την εισήγηση του θέματος στο κατά βαθμίδα αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ)

       Όχι Όχι


      • 5 Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πρόεδρος του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζει την ημερομηνία εξέτασης του θέματος

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση της πρότασης Φ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κατά βαθμίδα αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο παρουσία του Διευθυντή Ιδιωτίκης Εκπαίδευσης εξετάζει την πρόταση και γνωμοδοτεί

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γραμματεία του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου χορηγεί απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος και Σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή του απόσπασματος του πρακτικού συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα και σχέδιο υπουργικής απόφασης που διαβιβάζονται ιεραρχικά προς την πολιτική ηγεσία

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το ενημερωτικό σημείωμα και το σχέδιο απόφασης υπογράφονται ιεραρχικά με τελικό υπογράφοντα τον/την Υπουργό

       Όχι Όχι


      • 10 Πρωτοκόλληση και διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μετά την παραλαβή του υπογεγραμμένου σχεδίου απόφασης, το πρωτοκολλεί και το διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Όχι Όχι


      • 11 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο δίνει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ), ελέγχει το δοκίμιο και δημοσιεύει σε ΦΕΚ

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση στη Διαύγεια και τελική διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση ορισμού διευθυντών αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα Διαύγεια και κοινοποιείται στις αρμοδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.