Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση997c0c18-7176-4375-bf35-9562dba46f24 997018

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δήμοι, Περιφέρειες

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ. από τους ορισμένους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών με την ιδιότητα του "στατιστικού ανταποκριτή" και απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμους ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα περιφερειών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο στατιστικός ανταποκριτής ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας αποστέλλοντας τις δημοσιονομικές αναφορές του φορέα στον οποίο ανήκει. Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats. Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • Υπουργική Απόφαση 4, 5 και 6 2816 2018 350 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200350

      • Εγκύκλιος 9/6137/2-3-2018

       Περιγραφή Οδηγίες στους υπόχρεους φορείς για την υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στο σύνολο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%A8%CE%A9%CE%A1465%CE%A7%CE%987-%CE%A4%CE%A14%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4

      • Εγκύκλιος 419/50057/2-6-2021

       Περιγραφή Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 9/2018 του ΥΠΕΣ, καθορίζονται οι διαδικτυακές βάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η ενέργεια και τα χρονικά διαστήματα για τη διάθεση των αναφορών με τα οικονομικά στοιχεία.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A92%CE%A1%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-7%CE%9E%CE%96%22&page=0

       ΑΔΑ Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ

      • 1 Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος / Περιφερειάρχης /Προέδρος Νομικού Προσώπου ορίζει έναν υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, ως υπεύθυνο για την αποστολή των δημοσιονομικών αναφορών στον Κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ. Η απόφαση ορισμού του στατιστικού ανταποκριτή αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την οικονομική υπηρεσία του οικείου Δήμου/Περιφέρειας, με απόφαση Δημάρχου/ Περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου/Περιφέρειας ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή του στατιστικού ανταποκριτή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας


       Περιγραφή Ο ορισμένος στατιστικός ανταποκριτής εγγράφεται στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση: http://komvos.ypes.gr/stats ή http://10.193.25.194/stats Οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να μεριμνούν για την ορθή ανάρτηση των στοιχείων τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

       Σημειώσεις Οδηγίες για την εγγραφή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας παρέχονται στον Οδηγό Χρήσης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/kombos-dialitoyrgikotitas/odigos-chrisis-efarmogis-eisagogis-amp-anazitisis-stoicheion-stats

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων στατιστικού ανταποκριτή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της εφαρμογής του Κόμβου Διαλειτουργικότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων του στατιστικού ανταποκριτή.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.