Ορισμός Συντονιστών /Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc3586852-8783-487a-9899-5a225eedaa0f 217648

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Ορισμός Συντονιστών /Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων

enstaseis-dipode@minedu.gov.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης

anakliseis-dipode@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιηση μεσω ΟΠΣ της υπηρεσιας

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Eπιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/Η αιτών/ουσα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρησης ΔΙΠΟΔΕ

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Τίτλοι Σπουδών Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τίτλοι Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 13 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Επιλογή και Τοποθέτηση Α) Συντονιστές Εκπαίδευσης


      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Συντονιστών εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης (ψηφιακά) - Οριστικοποίηση - Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Με την «Οριστική Καταχώριση» η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική διεύθυνση για υποβολή αιτήσεων https://dipode.cti.gr/login.aspx?ReturnUrl=%2f Ιστοσελίδα για αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών https://mydocs.minedu.gov.gr/

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση επιτροπής επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία αιτήσεων - αξιολόγηση τυπικών προσόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων και την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό έργο.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η δεύτερη φάση της επιλογής πραγματοποιείται πραγματοποιείται με τη διενέργεια συνέντευξης και προφορικής εξέτασης επιπέδου γλώσσας

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή - σύνταξη πινάκων επιλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή επιλέγει τους προς ορισμό Συντονιστές και καταρτίζει πίνακες επιλογής

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις από τους υποψηφίους

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων enstaseis-dipode@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση ενστάσεων - Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και προβαίνει στην κύρωση των αξιολογικών πινάκων οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης επιλογής Συντονιστών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, η απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, κατόπιν αιτήσεώς τους, με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης. Η παράταση της απόσπασής τους πραγματοποιείται έπειτα από εκ νέου αξιολόγηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με την παρ. 1 και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.