Ορισμός ιδιωτικού εργαστηρίου διενέργειας δοκιμών σε δείγματα αυτοελέγχου επιχειρήσεων πουλερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση88cde69b-3d92-4dd9-bf49-5ec6523ec501 886939

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, καθώς και τις ενέργειες που ακολουθούνται ώστε να ενταχθεί ένα ενδιαφερόμενο ιδιωτικό εργαστήριο στον επίσημο κατάλογο των ορισθέντων ιδιωτικών εργαστηρίων που διενεργούν δοκιμές και αναλύσεις σε δείγματα αυτοελέγχου που λαμβάνονται από εκμεταλλεύσεις πουλερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχων των Σαμονελλώσεων (ΕΠΕΣ) που εφαρμόζονται στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις των δειγμάτων του αυτοελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής των ΕΠΕΣ, ορίζονται από την κεντρική αρμόδια αρχή του κάθε κράτους μέλους (για την Ελλάδα, το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), εφόσον συμμορφώνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 2160/2003 και τις εγκύκλιες οδηγίες της κεντρικής αρμόδιας αρχής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής ιδιωτικού εργαστηρίου σε αναλύσεις δειγμάτων αυτοελέγχου στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ

Σημειώσεις

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες (Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Όροι και προϋποθέσεις ορισμού των ιδιωτικών εργαστηρίων διενέργειας δοκιμών και αναλύσεων, στο πλαίσιο των αυτοελέγχων των εκμεταλλεύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΕΠΕΣ

      Επίσημος τίτλος

      Όροι συμμετοχής ιδιωτικών εργαστηρίων διενέργειας αυτοελέγχων των εκμεταλλεύσεων πουλερικών, στο πλαίσιο εφαρμογής των ΕΠΕΣ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Το εργαστήριο θα πρέπει να εφαρµόζει για την ανίχνευση των σαλµονελλών τη µέθοδο που ορίζεται στους ενωσιακούς κανονισµούς, τις εκάστοτε αποφάσεις των προγραµµάτων ελέγχου της σαλµονέλλας και στις εγκυκλίους του Τµήµατος Ζωοναθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αν χρησιµοποιεί άλλη µέθοδο, να τεκµηριώνει ότι αυτή είναι επιπλέον επικυρωµένη σύµφωνα µε την τρέχουσα έκδοση του πρότυπου EN/ISO 16140.

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευµένο από τον Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) ή άλλο ισοδύναµο οργανισµό διαπίστευσης για την ανίχνευση Salmonella spp, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 6579-1:2017 ή άλλη εναλλακτική ισοδύναµη και επικυρωµένη µέθοδο. Εφόσον το εργαστήριο προβαίνει σε οροτυποποίηση των στελεχών σαλµονελλών που αποµονώνει, να είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ ή άλλο ισοδύναµο οργανισµό διαπίστευσης για την οροτυπία στελεχών σαλµονελλών, σύµφωνα µε την CEN ISO/TR 6579-3:2014 ή άλλη εναλλακτική µέθοδο, επικυρωµένη κατά την τρέχουσα έκδοση του πρότυπου EN/ISO 16140.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το εργαστήριο θα πρέπει να συµµετέχει σε ετήσια διεργαστηριακή δοκιµή για την ανίχνευση των σαλµονελλών που συντονίζει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλµονέλλες. Όσα εργαστήρια προβαίνουν σε ολική ή/και µερική τυποποίηση των οροτύπων σαλµονελλών για τους οποίους λαµβάνονται µέτρα, πρέπει επίσης να συµµετέχουν και σε ετήσια διεργαστηριακή δοκιµή για την οροτυπία.

       Όχι Όχι

      • 4 Ποσοτικές Σχετικά με το κριτήριο απόδοσης του εργαστηρίου στην ετήσια διεργαστηριακή δοκιμή που συντονίζει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες (ΕΕΑΣ), ισχύουν τα ακόλουθα: (α) κατά τη µεµονωµένη, ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης συµµετοχής του εργαστηρίου στη διεργαστηριακή δοκιµή είναι αποδεκτή µία αστοχία στα πέντε εξεταζόµενα δείγµατα, ανεξαρτήτως του είδους δείγµατος, εκτός από την περίπτωση που η αστοχία αφορά είτε στείρο δείγµα, είτε τη µοναδική σαλµονέλλα προς ανίχνευση στο εκάστοτε σχήµα, (β) όταν το εργαστήριο παρουσιάζει αστοχία τουλάχιστο σε ένα από τα πέντε (>= 1/5) εξεταζόµενα δείγµατα, σε τρεις συνεχόµενες ετήσιες συµµετοχές του (χωρίς µεσολάβηση διορθωτικής επανάληψης του διεργαστηριακού µε προµήθεια του αµέσως επόµενου διαθέσιµου σχήµατος) και η αστοχία αυτή αφορά και τις τρεις φορές σε δείγµα περιττωµάτων ή υλικών σταδίου της πρωτογενούς παραγωγής, το εργαστήριο εξαιρείται προσωρινά από τον κατάλογο, µέχρις ότου αποδειχθεί η επάρκειά του (η απόδειξη της επάρκειας προϋποθέτει την παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο ΕΑΑΣ, στον χρόνο που θα υποδειχθεί, καθώς και την επιτυχή συµµετοχή στο αµέσως επόµενο διαθέσιµο διεργαστηριακό σχήµα του ίδιου Φορέα, (γ) σε κάθε άλλη περίπτωση αστοχίας στην ετήσια διεργαστηριακή δοκιµή (>=2/5) ή επαναλαµβανόµενης εντός τριετίας αστοχίας (>= 1/5 εξεταζόµενα δείγµατα) που δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω, το εργαστήριο είναι υποχρεωµένο να συντάξει και να κοινοποιήσει στο ΕΕΑΣ έκθεση διερεύνησης και διορθωτικών ενεργειών και να αναλάβει πρωτοβουλία συµµετοχής, πριν τη λήξη του ηµερολογιακού έτους, σε επόµενο διαθέσιµο διεργαστηριακό σχήµα του ίδιου Φορέα, κοινοποιώντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα στο ΕΑΑΣ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το εργαστήριο θα πρέπει να συµµετέχει στα εκπαιδευτικά σεµινάρια, συναντήσεις οµάδας εργασίας και ενηµερωτικές συγκεντρώσεις που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλµονέλλες και η κεντρική αρµόδια αρχή (Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και τις εγκυκλίους που αφορούν την εφαρµογή των ΕΠΕΣ, να τηρεί τα στοιχεία που απαιτεί το πρόγραµµα, όπως ελάχιστες ποσότητες δειγµάτων, ελάχιστο βάρος δειγµάτων, χρόνος διενέργειας της ανάλυσης, κλπ., και να συµπεριλαµβάνει στα απαντητικά έγγραφά του όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στα σχετικά υποδείγµατα.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Το εργαστήριο θα πρέπει να κοινοποιεί άμεσα τα θετικά για σαλµονέλλα αποτελέσµατα στην αρμόδια οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή και να αποστέλλει τα θετικά δείγµατα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες, ώστε να γίνεται οροτυποποίηση όλων των απομονωμάτων, εκτός κι αν προβαίνει σε οροτυποποίηση, στην περίπτωση που είναι διαπιστευµένο γι’ αυτό το σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Το εργαστήριο θα πρέπει να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά εξάµηνο τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τα Εθνικά Προγράµµατα Ελέγχου της Σαλµονέλλας (ΕΠΕΣ) στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων (ιδιοκτήτες/ διευθύνοντες) πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία τεκµηριωµένη επιστηµονική και τεχνική επάρκεια (ειδικότητα ή εξειδίκευση κατόπιν µακροχρόνιας άσκησης µικροβιολογικών δοκιµών, τουλάχιστον 2 ετών). Οι αναλυτές του εργαστηρίου πρέπει να διαθέτουν επιστηµονική και τεχνική επάρκεια, τεκµηριωµένη σε σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων του συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και την κεντρική αρμόδια αρχή για κάθε σηµαντική αλλαγή που θα επέλθει στη λειτουργία τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση διαπίστευσης του εργαστηρίου (αναστολή, άρση αναστολής, ανάκληση από τον Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης) ή στα στοιχεία τους (εµπλεκόµενο προσωπικό, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), από το οποίο προκύπτει και το επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), από το οποίο προκύπτει και το επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Απoδεικτικό συµµετοχής σε διεργαστηριακά σχήµατα δοκιμών ανίχνευσης σαλµονελλών σε περιττωµατικά υλικά/υλικά σταδίου πρωτογενούς παραγωγής, µε επιτυχές αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του φορέα οργάνωσης του διεργαστηριακού σχήματος. Αποδεικτικό

       Απoδεικτικό συµµετοχής σε διεργαστηριακά σχήµατα δοκιμών ανίχνευσης σαλµονελλών σε περιττωµατικά υλικά/υλικά σταδίου πρωτογενούς παραγωγής, µε επιτυχές αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του φορέα οργάνωσης του διεργαστηριακού σχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Συμπληρωμένο "Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Ιδιωτικών Εργαστηρίων που συμμετέχουν στα ΕΠΕΣ". Ερωτηματολόγιο

       Συμπληρωμένο "Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Ιδιωτικών Εργαστηρίων που συμμετέχουν στα ΕΠΕΣ".

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έντυπο του ερωτηματολογίου είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (βλέπε "χρήσιμοι σύνδεσμοι")

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6947

      • 4 Αντίγραφα εγγράφων (τίτλοι σπουδών, εκπαιδεύσεις) που να τεκµηριώνουν την επιστηµονική ή/και τεχνική επάρκεια του υπεύθυνου του εργαστηρίου και του εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα εγγράφων (τίτλοι σπουδών, εκπαιδεύσεις) που να τεκµηριώνουν την επιστηµονική ή/και τεχνική επάρκεια του υπεύθυνου του εργαστηρίου και του εξουσιοδοτημένου προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Κανονισμός 2160 2003

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2160

      • Υπουργική Απόφαση 349699 2009 2599 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202599

      • Υπουργική Απόφαση 314922 2010 2178 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 349699/24.12.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2599 −τ.Β΄) «Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202178

      • Υπουργική Απόφαση 133362 2011 3172 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203172

      • Υπουργική Απόφαση 1209/30007 2012 930 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200930

      • Υπουργική Απόφαση 1751/51822 2013 1141 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201141

      • Εγκύκλιος 920/29816 2017

       Περιγραφή Μέτρα εφαρµογής του άρθρου 12 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου "για τον έλεγχο της σαλµονέλλας και άλλων συγκεκριµένων τροφιµογενών ζωονοσογόνων παραγόντων¨


      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες (Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο, Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και πρωτοκολλείται.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες ελέγχει τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων ένταξης του ενδιαφερόμενου στον κατάλογο των ιδιωτικών εργαστηρίων διενέργειας δοκιμών σε δείγματα αυτοελέγχου των επιχειρήσεων πουλερικών. στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ, και συντάσσει σχετική έκθεση αξιολόγησης, η οποία διαβιβάζεται, μαζί με τον φάκελο του αιτούντος, στην κεντρική αρμόδια αρχή (Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή έκθεσης αξιολόγησης και φακέλου δικαιολογητικών στην κεντρική αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον φάκελο δικαιολογητικών, αποστέλλονται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση συνδρομής όρων και προϋποθέσεων: αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού λάβει υπόψη τον φάκελο με τα δικαιολογητικά και τη θετική εισήγηση του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες, σχετικά με τη συνδρομή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεται το αίτημα του ενδιαφερομένου και εκδίδει "Βεβαίωση συμμετοχής στα ΕΠΕΣ"

       Σημειώσεις Η "Βεβαίωση συμμετοχής στα ΕΠΕΣ" κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση διαδικτυακού καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με μέριμνα του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ενημερώνεται ο "Κατάλογος ιδιωτικών εργαστηρίων που συμμετέχουν στα ΕΠΕΣ", ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαπίστωση μη συνδρομής όρων και προϋποθέσεων: απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού λάβει υπόψη τον φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αρνητική εισήγηση του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες, σχετικά με τη συνδρομή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, απορρίπτει το αίτημα του ενδιαφερομένου

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη μη αποδοχή του αιτήματός του και τους λόγους απόρριψης αυτού.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.