Ορισμός και κατηγοριοποίηση περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a115744-cfea-453a-afde-4ae381fb2ae0 463129

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες έως 2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον ορισμό και στην κατηγοριοποίηση περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων. Η εξαλίευση και η διάθεση ζώντων δίθυρων μαλακίων για ανθρώπινη κατανάλωση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές οι οποίες ορίζονται γεωγραφικά και ελέγχονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται γεωγραφικά, η υπό κατηγοριοποίηση περιοχή, θα πρέπει να καθορίσει την γεωγραφική θέση και τα όρια της περιοχής και να κατατάξει ανάλογα με το επίπεδο περιττωματικής μόλυνσης, την περιοχή αυτή σε τρεις κατηγορίες Α, Β και Γ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων

Σημειώσεις

Ο σύλλογος των οστρακοαλιέων ή μεμονωμένοι αλιείς ή οστρακοκαλλιεργητής/ές ή επιχειρήσεις τροφίμων που χειρίζονται όστρακα δύνανται να αιτηθούν για τον ορισμό/τροποποίηση/επέκταση μιας περιοχής παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αν δεν πληρούνται οι υγειονομικές προϋποθέσεις για τον ορισμό μιας περιοχής, ο/οι ενδιαφερόμενος/οι μπορεί/ούν να επανέλθει/ουν με αίτημα για άλλη περιοχή.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ορισμός και κατηγοριοποίηση περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο αιτών θα πρέπει να διοαθέτει άδεια οστρακοκαλλιεργητή ή οστρακοαλιέα.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός 51-56 627 2019

       Περιγραφή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/627 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2019 περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0627-20211014&qid=1637828467513

      • Κανονισμός 11 624 2019

       Περιγραφή Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/624 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0627-20211014&qid=1637828467513

      • Κανονισμός 18 625 2017

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20211028&qid=1637832848092

      • Νόμος 9 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την οδηγία αριθ. 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Κανονισμός Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα VΙΙ 853 2004

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20210909&qid=1637834511032

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος/επιστολής για τη δημιουργία περιοχής παραγωγής ΖΔΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αιτήμα ή η επιστολή για τη δημιουργία περιοχής παραγωγής Ζώντων δίθυρων Μαλακίων (ΖΔΜ) γίνεται από το σύλλογο αλλιέων ή μεμονωμένους αλιείς ή οστρακοκαλιεργητή/ες. Το αίτημα πρέπει να αναφέρει τα είδη των οστράκων, αν πρόκειται για υδατοκαλλιέργεια ή φυσικό απόθεμα και τα πιθανά όρια της περιοχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός ομάδας εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπρόσωπο/ους της Κτηνιατρικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η περιοχή, της Υπηρεσίας Αλιείας και της τοπικής Λιμενικής Αρχής. Στην ομάδα προεδρεύει η κτηνιατρική υπηρεσία και μπορεί να συμμετάσχει και όποια άλλη υπηρεσία, οργανισμός ή φορέας ενδιαφερομένων κρίνεται αναγκαίο.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια υγειονομικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας πρέπει να επιβεβαιωθεί το αίτημα/ επιστολή των ενδιαφερομένων και να οριστούν τα επόμενα στάδια της υγειονομικής μελέτης.

       Σημειώσεις Υγειονομική μελέτη είναι η αξιολόγηση των πηγών της περιττωματικής μόλυνσης εντός ή κοντά στην περιοχή συγκομιδής, μαζί με μία εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης των πηγών αυτών στη μικροβιακή κατάσταση της περιοχής συγκομιδής.

       Όχι Όχι


      • 4 Μελέτη βασιζόμενη σε βιβλιογραφικά δεδομένα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1. Χαρακτηρισμός της περιοχής παραγωγής ( Προσδιορισμός τοποθεσίας και έκτασης, είδη δίθυρων μαλακίων, Υδατοκαλλιέργεια ή άγρια αποθέματα, Παραγωγική ικανότητα της περιοχής, Εποχικότητα της συγκομιδής) 2. Αναγνώριση των πηγών μόλυνσης (τις συνεχείς απορροές λυμάτων, τις απορροές λυμάτων εξαρτώμενες από την βροχόπτωση, έκτακτες απορροές, χρήση της γης, άλλες πηγές μόλυνσης)

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η ομάδα εργασίας και μπορεί να συνεργαστεί με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οργανισμό ή φορέα κρίνει αναγκαίο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έρευνα ακτογραμμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η έρευνα της ακοτογραμμής πραγματοποιείται από την ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές και άλλους τοπικούς φορείς, στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο έχουν εντοπιστεί όλες οι σημαντικές πηγές μόλυνσης από την μελέτη που βασίστηκε σε βιβλιογραφικά (θεωρητικά) δεδομένα. Η έρευνα της ακτογραμμής γύρω από την περιοχή συγκομιδής των Ζ.Δ.Μ. θα πρέπει να έχει ως σκοπό να αναγνωρίσει τις πηγές μόλυνσης που αναφέρονται παραπάνω.

       Όχι Όχι


      • 6 Βακτηριολογική έρευνα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν η καταλληλότητα μιας τοποθεσίας ενός ή περισσοτέρων σημείων δειγματοληψίας σε μια περιοχή παραγωγής Ζ.Δ.Μ., δεν είναι σαφής μετά την ολοκλήρωση της πρωταρχικής μελέτης και της έρευνας ακτογραμμής (εάν υπάρχει), συνιστάται να γίνεται μια βακτηριολογική έρευνα από την ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εκτίμηση για τη θέση και το επίπεδο μόλυνσης της περιοχής.

       Όχι Όχι


      • 7 Υδρογραφία / Υδροδυναμική

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για τον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας των ρύπων εξαιτίας της κίνησης των ρευμάτων, η βαθυμετρία και ο παλιρροιακός κύκλος στην περιοχή παραγωγής Ζ.Δ.Μ. Για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμοι: • Ναυτικοί χάρτες, είτε μέσω GIS είτε σε έντυπη μορφή. • Παλιρροιακοί χάρτες. • Παλιρροιακά διαγράμματα, λογισμικό προσομοίωσης παλιρροιακού ρεύματος ή απλά μοντέλα υδροδυναμικής • Σύνθετα μοντέλα υδροδυναμικής.

       Όχι Όχι


      • 8 Κατάρτιση της έκθεσης της υγειονομικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται μια έκθεση που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Επισκόπηση της περιοχής αλιείας/παραγωγής 2. Υδρογραφία/Υδροδυναμική 3. Πηγές ανθρώπινης μόλυνσης (τοποθεσία, μέγεθος και βαθμός επεξεργασίας) 4. Πηγές αγροτικής μόλυνσης (τοποθεσία και εκτιμώμενος όγκος) 5. Σημαντικοί πληθυσμοί άγριων πτηνών/ζώων 6. Καταγραφή των ερευνών της ακτογραμμής 7. Καταγραφή των αποτελεσμάτων της βακτηριολογικής παρακολούθησης/επιτήρησης 8. Αξιολόγηση της επίδρασης της μόλυνσης στα δίθυρα μαλάκια Η έκθεση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει χάρτες με τις σχετικές πληροφορίες, για να βοηθήσει στην ερμηνεία των παραπάνω στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ομάδα εργασίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η περιοχή δεν πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις για τον ορισμό περιοχής παραγωγής ΖΔΜ.

       Ναι Ναι


      • 10 Επιλογή της τοποθεσίας των αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιλέγονται τα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας. Κάθε σημείο θα πρέπει να έχει μια καθορισμένη γεωγραφική θέση και να αναγνωρίζεται από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ή από τις εθνικές συντεταγμένες, με μία ακρίβεια δέκα (10) μέτρων.

       Σημειώσεις Αντιπροσωπευτικό σημείο δειγματοληψίας: Μία καθορισμένη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα υδατοκαλλιεργειών ή φυσικών αποθεμάτων άγριων ζώντων δίθυρων μαλακίων.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποφάσεις ορισμού περιοχής παραγωγής , Κατηγοριοποίησης και Ορισμού Σημείων δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στις Αποφάσεις Ορισμού και Κατηγοριοποίησης Περιοχών Παραγωγής (ΠΠ) ΖΔΜ αναγράφονται: • οι συντεταγμένες (όρια) των ΠΠ • τα εξαλιευόμενα είδη (επιστημονικό και εμπορικό όνομα) • το είδος αλιευτικού πεδίου (υδατοκαλλιέργειας ή άγρια είδη) • κατηγοριοποίηση ανά είδος ΖΔΜ Στις Αποφάσεις Ορισμού Σημείων δειγματοληψίας αναγράφονται: • οι συντεταγμένες των Σημείων Δειγματοληψίας • τα εξαλιευόμενα είδη (επιστημονικό και εμπορικό όνομα) • το είδος αλιευτικού πεδίου (υδατοκαλλιέργειας ή άγρια είδη) • το είδος της δειγματοληψίας (μικροβιολογικά, βιοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, τοξικό φυτοπλαγκτό) • η συχνότητα δειγματοληψίας Ανάρτηση της Απόφασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΖΔΜ ΚΑΙ e-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ"

       Σημειώσεις Ο υπογράφων εξαρτάται από την ανάθεση αρμοδιοτήτων εντός της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας. Απαιτείται η απόφαση να έχει Αριθμό Ανάρτησης στη Διαύγεια (ΑΔΑ).

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.