Πάροχοι επιταγών θεάματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa98078bd-b1d9-48fc-bddb-acc8c045d398 227405

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις θεατρικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως Πάροχοι σε Προγράμματα Επιταγών Θεάματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης και κοινωνικών πολιτικών.

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Αρμόδια Διεύθυνση είναι η Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών θεάματος

Σημειώσεις

Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε θέατρο, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το θέατρο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με κωδικούς Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση παρόχων που υποβάλλουν αίτησεις για περισσότερα του ενός θεάτρου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ηλεκτρονική ένσταση
    
    Οι υποψήφιοι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας προθεσμίας από τη Δημόσια Πρόσκληση. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πάροχοι επιταγών θεάματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι θεατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η κατοχή κωδικών taxisnet ή κωδικών ΔΥΠΑ για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ν. 4229/2014, ως ισχύει. Άδεια

       Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ν. 4229/2014, ως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ο εκμεταλλευτής του χώρου, για τον οποίο έχει εκδοθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ο εκμεταλλευτής του χώρου, για τον οποίο έχει εκδοθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 3 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας και γνωστοποίηση μεταβολών (αν υφίστανται). Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας και γνωστοποίηση μεταβολών (αν υφίστανται).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 16228/2017 (1723/Β) ΚΥΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 4 Βεβαίωση Δωρεάν Παραχώρησης Αίθουσας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Δωρεάν Παραχώρησης Αίθουσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για περιπτώσεις περιοδείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 5 Αποδεικτικό Ενοικίασης χώρου Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό Ενοικίασης χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για περιπτώσεις περιοδείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των θεατρικών επιχειρηματιών με τα πλήρη στοιχεία της συμπαραγωγής και ειδική μνεία για την παραχώρηση στον αιτούντα επιχειρηματία της δυνατότητας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των θεατρικών επιχειρηματιών με τα πλήρη στοιχεία της συμπαραγωγής και ειδική μνεία για την παραχώρηση στον αιτούντα επιχειρηματία της δυνατότητας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση συμπαραγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8972

      • 7 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αναφερόμενο δικαιολογητικό απαιτείται στην περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές. ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές. ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9338

      • 9 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέωςαπό το καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού. ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέωςαπό το καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9338

      • 10 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ). iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν. iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ). iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9338

      • 11 Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74195 2022 4320 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση προγράμματος χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204320

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Δημοσίευση Δημόσιας Πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δημόσια Πρόκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr. και του Διαύγεια και ακολουθεί την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους στο gov.gr μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς taxisnet ή κωδικούς Δ.ΥΠ.Α. για παρόχους που θέλουν να κάνουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός θέατρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε θέατρο, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το θέατρο. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά θέατρα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

       Σημειώσεις Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται από την Δ.ΥΠ.Α. και ανακοινώνεται μέσω του Δελτίου Τύπου που αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων και έλεγχος των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ως προς την πλήρωση των τιθέμενων προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες παρόχους διευκρινίσεις επ αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών. Οι Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Κατάρτιση προσωρινού Μητρώου Παρόχων και προσωρινού πίνακα Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τους συμμετέχοντες παρόχους που από την διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Στο προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο ΑΦΜ της, οι διακριτικοί τίτλοι των θεάτρων με τα οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι παραστάσεις και οι προσφερόμενες ανά παράσταση θέσεις, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κάθε παράστασης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, ιστοσελίδα. Για τους αποκλειόμενους παρόχους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος του θεάτρου, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. (Προσωρινού Μητρώο Παρόχων και Πίνακας Αποκλειομένων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΑ., στην διεύθυνση www.dypa.gov.gr

       Σημειώσεις Οι συμμετέχοντες πάροχοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων των παρόχων και την προθεσμία υποβολής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων και εξέτασή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας προθεσμίας από τη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα προθεσμία δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

       Σημειώσεις Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση οριστικού Μητρώου Παρόχων και οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στην διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

       Σημειώσεις Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενεργοποίηση Επιταγής από τους παρόχους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α για τη χρήση των επιταγών. Για την ενεργοποίηση των επιταγών οι πάροχοι καταχωρίζουν τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου. Η ενημέρωση του Συστήματος θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παρακολούθησης της παράστασης. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών θε πρέπει να αναρτώνται υποχρεωτικά / ανά επιταγή, τα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΑΝ (εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή αντίγραφα εισιτηρίων έντυπης μορφής). Σε περίπτωση μη ανάρτησης των εισιτηρίων οι επιταγές δεν θα εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις αποπληρωμής.

       Όχι Όχι


      • 11 Αίτηση αποπληρωμής παρόχων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι πάροχοι προκειμένου να αποπληρωθούν καταθέτουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. Εισέρχονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. με τους κωδικούς τους και επιλέγουν: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιλέγουν Έδρα ή Υποκατάστημα, το πρόγραμμα για το οποίο συμπληρώνουν την αίτηση αποπληρωμής, την περίοδο Συναλλαγών και καταχωρίζουν IBAN, ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων. Για να συνεχίσουν επιλέγουν ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Στη συνέχεια επιλέγουν ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Στην οθόνη τους εμφανίζονται: • ο αριθμός των ενεργοποιημένων επιταγών • οι ενεργοποιημένες για την επιλεγείσα περίοδο επιταγές σε λίστα. • το ύψος επιδότησης που αφορά η ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμή. Επιλέγουν επισυναπτόμενα και ανεβάζουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα παραστατικά. Επισημαίνεται ότι κατά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης αποπληρωμής απαιτούμενη υποχρεωτικά είναι η επισύναψη των ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ & ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ. Αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία, αποδέχονται τους όρους και επιλέγουν ΥΠΟΒΟΛΗ. Με την κατάθεση της αιτήσεώς τους, το σύστημα τους χορηγεί αποδεικτικό της υποβολής, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.