Παράδοση ιδιωτικών αρχείων - συλλογών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18b65c1e-8dd9-4740-837f-579bba6768bc 943207

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παράδοση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μέσω δωρέας ή παρακαταθήκης, των ιδιωτικών αρχείων των: α) Φυσικών προσώπων, β) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών κ.λπ.), γ) Επιχειρήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα δωρεάς - παράδοσης ως παρακαταθήκης αρχειακού υλικού στα Γ.Α.Κ.

Σημειώσεις

Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή και Επιχειρήσεων (σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ιδρύματα, ε τράπεζες. εμπορικοί οίκοι), καθώς φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι αρχείων, καταθέτουν αίτημα παραλαβής του αρχείου τους από τα Γ.Α.Κ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράδοση ιδιωτικών αρχείων - συλλογών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή ιδιωτικών αρχείων - συλλογών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπαγωγής Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως: α) τα αρχεία ιδιωτικού περιεχομένου από τη βυζαντινή περίοδο και εφεξής, β) τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας, των θρησκευτικών λειτουργών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 164 και των προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, γ) τα αρχεία των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δ) τα αρχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων καθώς και τα αρχεία οικογενειών, ομάδων φυσικών προσώπων, εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών, εφόσον το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 188 του ν. 4610/2019.


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι κάτοχοι ή οι κληρονόμοι των αρχείων υποχρεούνται να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ. με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου που εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ..


       Όχι Όχι

      • Νόμος 165 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Ιδιωτικά αρχεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες - ιδιωτικούς φορείς για κατάθεση των αρχείων τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους


       Περιγραφή Φυσικά πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. αίτημα δωρεάς ή παράδοσης μέσω παρακαταθήκης του αρχειακού υλικού που κατέχουν

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτοψία του Τμήματος Επεξεργασίας Αρχείων στην τοποθεσία φύλαξης του αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Επεξεργασίας των Γ.Α.Κ. μεταβαίνουν στο χώρο που φυλάσσεται το αρχείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος του αρχείου για να διαπιστωθεί αν πληρούνται βάσει κριτηρίων οι προϋποθέσεις, ώστε το αίτημα να ικανοποιηθεί ή να απορριφθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή του αρχείου - συλλογής που εισάγεται στα ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το προς εισαγωγή αρχείο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 165, του ν. 4610/2019 και αποφασίζεται η εισαγωγή είτε του συνόλου είτε Τμήματός του αρχείου στα Γ.Α.Κ.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος εισαγωγής αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το προς εισαγωγή αρχείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 165, του ν. 4610/2019 και δεν εισάγεται στα Γ.Α.Κ.

       Ναι Ναι


      • 5 Σύνταξη Κατάστασης Μεταφερομένου Υλικού - Εγκιβωτισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υπάλληλοι των Γ.Α.Κ. μεταβαίνουν στο χώρο που φυλάσσεται το προς εισαγωγή αρχειακό υλικό και το εγκιβωτίζουν, αφού προηγούμενως συνταχθεί Κατάσταση Μεταφερομένου Υλικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκωβιτισμού του αρχείου, υπογράφεται Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ του κατόχου - δωρητή του αρχείου και του Προϊσταμένου Τμήματος Επεξεργασίας Αρχείων των Γ.Α.Κ.

       Όχι Όχι


      • 7 Μεταφορά - Απεγκιβωτισμός - Αρχειοθέτηση αρχειακού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρχειακό υλικό μεταφέρεται στα Γ.Α.Κ., απεγκιβωτίζεται και αρχειοθετείται από το αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.